Međunarodni ugovori o pravnoj pomoći u građanskim stvarima

II. MEĐUNARODNI UGOVORI O PRAVNOJ POMOĆI

U GRAĐANSKIM STVARIMA

BILATERALNI UGOVORI

ALŽIR

Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između SFRJ i Demokratske Narodne Republike Alžir od 31. marta 1982. ("Službeni list SFRJ-Međunarodni ugovori broj 2/1983, ispravka objavljena u "Službenom llistu SFRJ"-Međunarodni ugovori broj 10/1984), stupio na snagu 20. decembra 1984.

AUSTRIJA

1. Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između FNRJ i Republike Austrije od 16. decembra 1954. ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 8/1955), stupio na snagu 13. decembra 1955.

2. Sporazum o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka o izdržavanju između FNRJ i Republike Austrije od 10. oktobra 1961. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 2/1963), stupio na snagu 25. decembra 1962.

3. Sporazum o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka izabranih sudova i poravnanja zaključenih pred izbranim sudovima u trgovačkim stvarima između FNRJ i Republike Austrije od 18. marta 1960. godine ("Službeni list FNRJ" – Dodatak broj 5/1961), stupio na snagu 17. maja 1961. godine.

BELGIJA

1. Sporazum o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima između SFR Jugoslavije i Kraljevine Belgije od 24. septembra 1971. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 7/1974), stupio na snagu 1. juna 1972.

2. Konvencija o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju između SFRJ i Kraljevine Belgije od 12. decembra 1973. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 45/1976), stupila na snagu 8. marta 1976.

3. Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga i oslobođenju od legalizacije između SFRJ i Kraljevine Belgije od 24. septembra 1971. ("Službeni list SFRJ", broj 55/1972), stupila na snagu 1. decembra 1972.

BOSNA I HERCEGOVINA

1. Ugovor o između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 24. februara 2005. ("Službeni list SCG"-Međunarodni ugovori broj 6/2005) stupio na snagu 9. februara 2006.

2. Ugovor između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izmenama i dopunama Ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, potpisan u Beogradu, 26. februara 2010. godine, od kog datuma se i primenjuje.

BUGARSKA

Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći između FNRJ i Narodne Republike Bugarske od 23. marta 1956. ("Službeni list FNRJ"- Dodatak, broj 1/1957), stupio na snagu 17. januara 1957.

CRNA GORA

Ugovor između Republike Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, potpisan u Podgorici 29.maja 2009. godine ("Sl. glasnik RS Međunarodni ugovori, br. 1 od 21.maja 2010. godine" ).

ČEŠKA REPUBLIKA

1. Ugovor o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između SFRJ i Češke Socijalističke Republike od 20. januara 1964. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 13/1964), stupio na snagu 2. avgusta 1964.

2. Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Čekoslovačke Republike od 14.12.1928. godine ("Službene novine KJ", broj 268/1929), stupio na snagu 26.11.1929. godine.

FRANCUSKA

1. Sporazum o olakšanju primene Haške konvencije o građanskom postupku od 1. marta 1954. godine između SFRJ i Francuske republike od 29. oktobra 1969. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 21/1971), stupio na snagu 1. januara 1971.

2. Konvencija o izdavanju isprava o ličnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29. oktobra 1969. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 3/1971), stupila na snagu 1. novembra 1970.

3. Konvencija o nadležnosti i o zakonu koji se primenjuje u oblasti ličnog i porodičnog prava između SFRJ i Francuske Republike od 18. maja 1971. godine ("Službeni list SFRJ", broj 5/1972), stupila na snagu 1. decembra 1972.

4. Konvencija o priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike od 18. maja 1971. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 7/1972), stupila na snagu 1. februara 1972.

5. Konzularna konvencija o nastanjivanju između Kraljevine SHS i Francuske Republike od 30. januara 1929. ("Službene novine" broj 112/1929), stupila na snagu 18. septembra 1931.

GRČKA

1. Konvencija o uzajamnim pravnim odnosima između FNRJ i Kraljevine Grčke od 18. juna 1959. ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 7/1960), stupila na snagu 31. marta 1960.

2. Sporazum o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka između FNRJ i Kraljevine Grčke od 18. juna 1959. ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 6/1960), stupio na snagu 31. marta 1960.

3. Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Republike Grčke od 2. novembra 1927. ("Službene novine", broj 254/1928), stupio na snagu 1. novembra 1928.

HOLANDIJA

Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine jugoslavije i Kraljevine Hlandije od 28. maja 1930. ("Službene novine", broj 85/1932), stupio na snagu 17. aprila 1932.

HRVATSKA

Ugovor između SRJ i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 15. septembra 1997. ("Službeni list SRJ"-Međunarodni ugovori broj 1/1998), stupio na snagu 28. maja 1998.

INDIJA

Sporazum između Jugoslavije i Indije o recipročnom priznanju diplomatsko-konzularne forme zaključenja braka od 26. novembra 1956. i 03. maja 1957. godine ("Službeni list FNRJ", broj 3/1958), stupio na snagu 03. maja 1957. godine.

IRAK

Ugovor o pravnoj i sudskoj saradnji između SFRJ i Republike Irak od 23. maja 1986. ("Službeni list SFRJ"-Međunarodni ugovori broj 1/1987), stupio na snagu 11. avgusta 1987.

IRAN

Sporazum između Jugoslavije i Irana o uzajamnom oslobođenju od davanja "CAUTIO IUDICATUM SOLVI" pred jugoslovenskim i iranskim sudovima od 19. i 14. maja 1956. godine ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 2/1957), stupio na snagu 14. maja 1956. godine.

ITALIJA

1. Konvencija između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Italije o pravnoj i sudskoj zaštiti odnosnih državljana od 6. aprila 1922. ("Službene novine", broj 42/1931), primenjuju se članovi 13-16 ove konvencije u skladu sa članom 26. Konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima između FNRJ i Italijanske Republike od 3. decembra 1960.

2. Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima između FNRJ i Italijanske Republike od 3. decembra 1960. ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 5/1963), stupila na snagu 20. januara 1967.

JAPAN

Ugovor o trgovini i plovidbi između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Japana od 28. februara 1959. ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 7/1959), stupio na snagu 20. jula 1959.

KIPAR

Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između SFRJ i Republike Kipar od 19. septembra 1984. ("Službeni list SFRJ"-Međunarodni ugovori, broj 2/1986), stupio na snagu 15. februara 1987.

LIBIJA

Konvencija o konzularnim odnosima između SFRJ i Socijalističke Narodne Arapske Libijske Džamahirije od 1. jula 1981. ("Službeni list SFRJ"-Međunarodni ugovori, broj 2/1984), stupila na snagu 20. novembra 1982.

MAĐARSKA

Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između SFRJ i Narodne Republike Mađarske od 7. marta 1968. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 3/1968), stupio na snagu 18. januara 1969. noveliran 25. aprila 1986., izmene i dopune objavljene u "Službenom listu SFRJ"-Međunarodni ugovori, broj 1/1987), stupile na snagu 5. decembra 1987.

MAKEDONIJA

1. Konzularna konvencija između SRJ i Republike Makedonije od 3. jula 1997. ("Službeni list SRJ"-Međunarodni ugovori, broj 1/998), stupila na snagu 11. aprila 1998.

2. Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije od 06. jula 2004. ("Službeni list SCG"-Međunarodni ugovori, broj 22/2004, stupio na snagu 9. marta 2005.

MONGOLIJA

Ugovor o pružanju pravne pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između SFRJ i Mongolske Narodne Republike od 8. juna 1981. ("Službeni list SFRJ"-Međunarodni ugovori, broj 7/1982), stupio na snagu 27. marta 1983.

NORVEŠKA

  Sporazum o recipročnom priznavanju diplomatsko-konzularne forme braka između Jugoslavije i Norveške, postignut razmenom nota od 10.04. i 31.08.1957. godine ("Službeni list FNRJ" – Dodatak 6/1958), stupio na snagu 31.08.1957. godine.

POLjSKA

Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između FNRJ i NR Poljske od 6. februara 1960. ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 5/1963), stupio na snagu 5. juna 1963.

RUMUNIJA

Ugovor o pravnoj pomoći između FNRJ i Rumunske Narodne Republike od 18. oktobra 1960. ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 8/1961), stupio na snagu 1. oktobra 1961. sa Dodatnim protokolom od 21. januara 1972. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 4/1973), stupio na snagu 8. novembra 1972.

RUSKA FEDERACIJA

Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između FNRJ i SSSR od 24. februara 1962. ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 5/1963), stupio na snagu 26. maja 1963.

S A D

Trgovinski ugovor između Srbije i Ujedinjenih Država Američkih od 2/14. oktobra 1881. ("Srpske novine", broj 268/1882), stupio na snagu 15. novembra 1882.

SLOVAČKA REPUBLIKA

Ugovor o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između SFRJ i Češke Socijalističke Republike od 20. januara 1964. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 13/1964), stupio na snagu 2. avgusta 1964.

ŠPANIJA

Konvencija o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Španije od 27. septembra 1929. ("Službene novine KJ", broj 307/1929), stupila na snagu 28. decembra 1929.

ŠVAJCARSKA

Ugovor o trgovini između FNRJ i Švajcarske Konfederacije od 27.09.1947. godine ("Službeni list FNRJ" broj 15/1949), stupio na snagu 15.03.1949. godine.

ŠVEDSKA

1. Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Švedske od 14. maja 1937. ("Službene novine", broj 254/1938), stupio na snagu 8. decembra 1938.

2. Sporazum između SFRJ i Kraljevine Švedske o ukidanju legalizacije isprava od 29.novembra 1990. godine (nije ratifikovan, zbog čega nije na snazi).

3. Sporazum između SFRJ i Kraljevine Švedske o olakšanju primene Haške konvencije o građanskom postupku od 01. marta 1954. godine, od 22. novembra 1990. godine (nije ratifikovan, zbog čega nije stupio na snagu).

TURSKA

Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Turske o uzajamnim odnosima po predmetima sudskim, građanskim i trgovačkim od 3. jula 1934. ("Službene novine", broj 26/1936), stupila na snagu 27. jula 1937.

VELIKA BRITANIJA

1. Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Irske od 12. maja 1927. ("Službene novine" broj 46/1928), stupio na snagu 9. februara 1928.

2. Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima od 27. februara 1936. ("Službene novine", broj 116/1937), stupila na snagu 18. avgusta 1937.

Spisak zemalja sa kojima nemamo zaključene bilateralne ugovore:

1. Luksemburg

2. Švedska

3.Portugal

4. Irska

5. Malta

6. Litvanija

7. Letonija

8.Estonija

9.Slovenija

10.Finska

Imajući u vidu intezitet pravnog saboraćaja sa pojedinim od zemalja Evropske unije kao i potrebu regulisanja svih vidova međunarodne pravne pomoći sa tim zemljama, te činjenicu da sa pojedinim od navedenih zemalja ne postoje bilateralni ugovori o pravnoj pomoći, trebalo bi razmotriti mogućnost zaključivanja ugovora sa sledećim zemljama, članicama Evropske unije:

1. Švedska-ugovor kojim bi bili regulisani svi oblici pravne pomoći

2. Slovenija- ugovor kojim bi bili regulisani svi oblici pravne pomoći

3. Velika Britanija- ugovor kojim bi bili regulisani svi oblici pravne pomoći 4. Italija- ugovor kojim bi bili regulisani svi oblici pravne pomoći

5. Holandija- ugovor kojim bi bili regulisani svi oblici pravne pomoći

6. Portugal- ugovor kojim bi bili regulisani svi oblici pravne pomoći

7. Austrija- ugovor o pravnoj saradnji u upravnim stvarima,

8. Nemačka-ugovor o pravnoj saradnji u građanskim stvarima.

Napominjemo da je svojevremeno Rumunija tražila zaključenje potpuno novog ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, a Bugarska zaključenje ugovora o transferu osuđenih lica, pa bi ove činjenice trebalo imati u vidu. Takođe bi trebalo eventualno razmotriti zaključenje posebnog ugovora sa Češkom, a posebnog sa Slovačkom, s obzirom da su ove dve zemlje sada samostalne.

MULTILATERALNE KONVENCIJE

Haška konvencija o građanskom sudskom postupku od 17. jula 1905. ("Službene novine", broj 100/1930), stupila na snagu 7. januara 1930.

Haška konvencija o građanskom postupku od 1. marta 1954. ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 6/1962), stupila na snagu 12. aprila 1957..

Haška konvencija o olakšanju međunarodnog prustupa sudovima od 25. oktobra 1980. ("Službeni list SFRJ" -Međunarodni ugovori, broj 4/1988), stupila na snagu 1. oktobra 1988.

Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5. oktobra 1961. ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 10/1962), stupila na snagu 24. januara 1965, ispravka objavljena u "Službenom listu SRJ" -Međunarodni ugovori, broj 10/2002)

Haška konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice dece od 25. oktobra 1980. ("Službeni list SFRJ"- Međunarodni ugovori, broj 7/1991), stupila na snagu 1. decembra 1983.

Haška konvencija o dostavljanju u inostranstvu akata u građanskoj i trgovačkoj materiji, potpisana 15. novembra 1965, (Sl glasnik RS Međunarodni ugovori, br. 1 od 21.maja 2010. godine)

Haška konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, od 18. marta 1970, (Sl. glasnik RS Međunarodni ugovori, br. 1 od 21.maja  2010. godine)

Evropska konvencija o obaveštenjima o stranom pravu od 7. juna 1968. ("Službeni list SFRJ" -Međunarodni ugovori, broj 7/1991), stupila na snagu 17. decembra 1969.

Pariska konvencija o izdavanju nekih izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu od 27. septembra 1956. ("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 9/1967), stupila na snagu 15. marta 1958.

Bečka konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika od 8. septembra 1976. ("Službeni list SFRJ" -Međunarodni ugovori, broj 8/1991), stupila na snagu 20. jula 1990.

Konvencija o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu od 20.06.1956. godine ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 2/1960), stupila na snagu 25. maja 1957.

Konvencija o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog testamenta od 26.10.1973. godine ("Službeni list SFRJ" – Međunarodni ugovori, broj 3/1987), stupila na snagu 09. februara 1978.

Evropski sporazum o prosleđivanju molbi za pravnu pomoć od 27.01.1972. godine ("Službeni list SRJ" – Međunarodni ugovori, broj 9/2001), stupio na snagu 28. februara 1977.

Konvencija o sukobima zakona u pogledu testamentarni odredaba od 05.10.1961. godine ("Službeni list FNRJ" – Dodatak, broj 10/1962), stupila na snagu 05. januara 1964.

Konvencija o priznanju i izvršenju inostranih arbitražnih odluka od 10.06.1958. godine ("Službeni list SFRJ" – Međunarodni ugovori, broj 11/1981), stupila na snagu 07. juna 1959.

Evropska konvencija o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži od 25.04.1961. godine ("Službeni list FNRJ", broj 12/1963), stupila na snagu 07. januara 1964. godine.

15. Građansko pravna konvencija o korupciji ("Službeni glasnik

Republike Srbije"-međunarodni ugovori, 102/2007)

16. Evropska konvencija o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i 

ponovnom uspostavljanju odnosa staranja od 20.05.1980. godine ("Službeni

list SRJ" - Međunarodni ugovori 1/2001)

17. Bečka konvencija o konzularnim odnosima od 24.04.1963. godine

("Službeni list SFRJ" – Dodatak, broj 5/1966), stupila na snagu 19. marta 

1967. godine.

III. KONVENCIJE O LjUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA

 OD ZNAČAJA ZA PRUŽANjE MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI

1.Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16.12.1966. godine, stupio na snagu 1976. godine (“Službeni list SFRJ”, br.7/1971).

2.Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16.12.1966. godine, stupio na snagu 1976. godine (“Službeni list SRJ” - Međunarodni ugovori, 4/2001).

3.Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 15.12.1989. godine koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne, stupio na snagu 1991. godine  (“Službeni list SRJ”, br. 4/2001).

4.Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka od 10.12.1984. godine, stupila na snagu 1987. godine (“Službeni list SRJ”- Međunarodni ugovori, br. 9/1991).

5. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4.11.1950. godine, stupila na snagu 1953. godine, izmenjena u skladu sa Protokolom br. 11, Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokol br. 4. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se obezbeđuju izvesna prava i slobode koji nisu uključeni u Konvenciju i Prvi Protokol uz nju, Protokol broj 6 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne, Protokol br. 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokol br. 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Protokol br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima (“Službeni list SCG” - Međunarodni ugovori, br. 9/2003). Protokol broj 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Službeni list SCG" - Međunarodni ugovori, br. 5/2005).

6.Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka od 26.11.1987. godine, stupila na snagu 1989. godine, izmenjena i dopunjena Protokolom 1 i Protokolom 2 uz Konvenciju od 4.11.1993. godine (“Službeni list SFRJ” - Međunarodni ugovori, br. 9/2003).

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ