Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Дирекција за управљање одузетом имовином

За обављање послова из делокруга Дирекције образују се следеће основне унутрашње јединице:

1.  Сектор за управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела и

2.  Сектор за опште и материјално-финансијске послове.

 

Сектор за управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела

Сектор за управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела обавља послове који се односе на управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела, привредног преступа и прекршаја, предметима кривичног дела, привредног преступа и прекршаја, имовинском користи прибављеном кривичним делом, привредним преступом и прекршајем, и имовином датом на име јемства у кривичном, прекршајном и другом поступку; складиштење, чување и продају привремено одузете имовине проистекле из кривичног дела, као и располагање тако добијеним средствима, у складу са законом; вођење евиденције о одузетој имовини приистеклој из кривичног дела; процену тржишне вредности одузете имовине и сарадњу са институцијама и физичким лицима ангажованим за процену одузете имовине; учествовање у обуци државних службеника и носилаца правосудних функција, у вези са одузимањем имовине проистекле из кривичног дела; послове у вези са имовинском користи проистеклом из привредног преступа, односно прекршаја; послове обезбеђења и противпожарне заштите; сарадњу Дирекције са судовима, јавним тужилаштвима, органима МУП и другим државним органима у поступку привремено и трајно одузете имовине; припрему дописе наведеним органима о подацима који се односе на све евентуалне промене одузете имовине; достављање и других података, обавештења и извештаја наведеним органима на њихово тражење или по налогу директора Дирекције; обавља и друге послове из делокруга Сектора.

Члан 36.

У Сектору за управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела образује се следећа ужа унутрашња јединица:

1. Одељење за стручне послове управљања одузетом имовином

1) Одељење за стручне послове управљања одузетом имовином обавља послове који се односе на управљање привремено и трајно одузетом имовином проистеклом из кривичног дела; продају покретне имовине и поверавање привремено одузете имовине другом физичком или правном лицу; послове предаје на чување привремено одузетих предмета и уступање без накнаде трајно одузетих предмета, а који су од историјске, уметничке и научне вредности установама надлежним за њихово чување; јавно надметање за продају привремено и трајно одузете имовине; непосредну погодбу приликом продаје покретне имовине; поступање по захтеву за накнаду штете власника привремено одузете имовине; кретање и процену тржишне вредности одузете имовине; вођење свих евиденција о одузетој имовини проистеклој из кривичног дела, придметима кривичног дела, имовинској користи прибављеној кривичним делом и имовини датој на име јемства у кривичном поступку, а које су прописане законом и подзаконским актима; обавља и друге послове из делокруга Одељења.

 

Сектор за опште и материјално-финансијске послове

Сектор за опште и материјално-финансијске послове обавља послове који се односе на израду финансијског плана и припрему захтева за годишњим финансијским средствима Дирекције; праћење реализације финансијских средстава Дирекције; усклађивање стања главне књиге Трезора и помоћних књига Дирекције; припрему периодичних и годишњих извештаја о извршењу буџета; припрему решења и налога за исплату плата запослених у Дирекцији, као и за сва друга плаћања у Дирекцији; реализовање уговора које је Дирекција закључила за своје потребе; вођење евиденције о основним средствима и о јавним набавкама, спровођење поступака јавних набавки за потребе Дирекције; припрему општа и појединачних управно-правних аката; прикупљање и спровођење процедура интерних и јавних конкурса; спровођење процедуре оцењивања државних службеника; припрему предлога Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији; послове магационера (пријем и отпремање одузете робе, старање и вођење евиденције о одузетој роби која се налази у магацину); обавља и друге послове из делокруга Сектора.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ