Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Сектор за европске интеграције и међународне пројекте

Сектор за европске интеграције и међународне пројекте обавља послове који се односе на праћење реализације програма европских интеграција; праћење прописа Европске уније (ЕУ) и иницирање усклађивања националног законодавства са законодавством ЕУ; извештавање о процесу усклађивања законодавства у области правосуђа са законодавством ЕУ и друге активности Министарства у процесу придруживања ЕУ; праћење спровођења обавезе из делокруга Министарства у процесу придруживања ЕУ и испуњавање обавеза из Европског партнерства; испуњавање препорука из Годишњег извештаја који Европска комисија објављује о напретку Србије у процесу приступања ЕУ; координација и учешће у раду подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ; учешће у процесу превођења Acquis сommunautaire на српски језик и стручна редактура превода ЕУ прописа; унапређење процеса планирања, спровођења и праћења пројеката у оквиру надлежности Министарства; дефинисање процедура за спровођење и праћење пројеката Министарства у складу са препорукама органа надлежних за успостављање децентрализованог система за управљање средствима ЕУ и спровођење других мера потребних за успостављање и адекватно функционисање система; утврђивање приоритета у складу са потребама Министарства и важећим стратешким документима у циљу ефикасног коришћења средстава; припрема прилога за израду и периодичну ревизију стратешких докумената који представљају основу за коришћење средстава из фондова ЕУ; идентификација и припрема предлога пројеката према утврђеном формату и одговарајуће пројектне документације, утврђивање буџета пројеката и извора њиховог финансирања укључујући и средства намењена кофинансирању за пројекте финансиране из средстава ЕУ; послове који се односе на спровођење пројеката укључујући и послове техничког надзора над њиховим спровођењем, врши надзор над извршењем задатака од стране уговарача и крајњег корисника; обавља контролу и одобравање техничких и финансијских извештаја о спровођењу пројеката; обавља, у оквиру својих надлежности, све радње потребне за благовремено повлачење средстава из средстава Европске уније и извора намењених кофинансирању пројекта; израђује извештаје које се односе на процесе припреме и спровођења пројеката; води документацију у вези са припремом и спровођењем пројеката ради спровођења поступка ревизије сарађује са правосудним институцијама и другим државним органима и институцијама, међународним организацијама и субјектима из надлежности Сектора; прати рад међународних и регионалних организација и агенција у остваривању питања која се тичу надлежности Министарства ради остваривања послова из делокруга Сектора;  обавља и друге послове из делокруга Сектора.

Одсек за европске интеграције и припрему пројеката обавља послове који се односе на праћење реализације програма европских интеграција; праћење прописа ЕУ; анализу усклађености прописа са стандардима европског законодавства; иницирање усклађивања прописа са прописима ЕУ, односно припрема иницијалних предлога за унапређење прописа из делокруга Министарства са прописима ЕУ; припрему извештаја из делокруга Министарства у процесу придруживања ЕУ; праћење спровођења обавезе из делокруга Министарства у процесу придруживања ЕУ и испуњавање обавеза из Европског партнерства; испуњавање препорука из Годишњег извештаја који Европска комисија објављује о напретку Србије у процесу приступања ЕУ; координација и учешће у раду подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ; учешће у процесу превођења Acquis сommunautaire на српски језик и стручна редактура превода ЕУ прописа; сарадње са специјализованим правним институцијама ЕУ у оквиру делокруга Министарства; обавља послове који се односе на унапређење процеса планирања и израде пројеката из надлежности Министарства у складу са приоритетима Министарства и релевантним стратешким документима;  послове који се односе на спровођење принципа и правила неопходних за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у оквиру надлежности унутрашње јединице; послове који се односе на припрему и ревидирање листе приоритетних пројеката у области правде; послове идентификације и припреме предлога пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ у складу са утврђеном процедуром; припрема релевантну пројектну документацију; води евиденцију о предложеним пројектима; послове у вези са за конкурсном документацијом и уговарањем; утврђивање буџета пројеката и извора њиховог финансирања и обавља неопходне активности како би средстава за кофинансирање пројеката била на време обезбеђена; припрема и подноси извештаје о процесу програмирања и извештаје за потребе праћења на нивоу целокупног ИПА програма; обавља и друге послове из делокруга Одсека. 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ