Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Сектор за материјално-финансијске послове

Сектор за материјално-финансијске послове обавља стручно-оперативне и студијско-аналитичке послове који се односе на: планирање буџета за Министарство и правосудне органе, финансирање и опремање правосудних органа; пренос средстава на кориснике и праћење и анализу утрошка тих средстава; праћење и анализу наплате судских такси, трошкова поступка и паушала; финансијско-рачуноводствене послове; поступање са средствима судског депозита на основу уговора са Народном банком Србије; опремање и текуће инвестиционо одржавање зграда правосудних органа и планирање средстава за те намене; имовинско-правне послове у вези са прибављањем покретне и непокретне имовине Министарства и правосудних органа; оранизацију и спровођење поступака јавних набавки за Министарство и правосудне органе; осигурање запослених и имовине правосудних органа; вршење формалне контроле исправности докумената, економске оправданости и ваљаности процедуре јавних набавки; старање о законитости за покретање поступака јавних набавки за потребе правосудних органа, одговорност за наменско трошење средстава; обавља и друге послове из делокруга Сектора.

1) Одсек за буџет и аналитичко-планске послове обавља послове који се односе на израду предлога финансијског плана у складу са законом којим се уређује буџетски систем (израда финансијских планова за правосудне органе и финансијског плана за Министарство); утврђивање стратегије развоја у финансирању правосуђа; припрема и подноси план извршења буџета; израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике; израду плана реализације и праћење извршења буџетских средстава; праћење и анализу утрошених средстава, праћење и анализу остварених програма индиректних корисника; анализу позиција прихода и расхода индиректних буџетских корисника; обавља и друге послове из делокруга Одсека.

2) Одсек за финансијско - рачуноводствене пословеoбавља послове који се односе на усклађивање стања главне књиге Трезора са помоћним књигама; успостављање и праћење евиденција о реализацији финансијских трансакција са Трезором и индиректним корисницима; координација при састављању анализе периодичних извештаја и завршних рачуна индиректних корисника; обрада и евиденција пратеће документације за све трансакције евидентиране у главној књизи Трезора; сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података индиректних корисника; обраду документације и давање налога за све врсте плаћања за Министарство; реализација уговора које је Министарство закључило за своје и потребе правосудних органа, обавља и друге материјално-финансијске послове; обавља и друге послове из делокруга Одсека.

3) Група за јавне набавке и имовинско-правне послове обавља послове који се односе на планирање и спровођење поступака јавних набавки за потребе Министарства и јавних набавки које Министарство спроводи за потребе правосудних органа; израђује годишњи извештај и периодичне извештаје о реализацији јавних набавки Министарства; обавља имовинско-правне послове и прати коришћење непокретности од стране правосудних органа; припрема акте у вези са променом права коришћења на тим непокретностима; води евиденцију о непокретностима у сарадњи са правосудним органима; поступање са средствима судског депозита на основу уговора са Народном банком Србије; обавља и друге послове из делокруга Групе.

4) Одсек за инвестиције обавља послове који се односе на инвестиционо одржавање, изградњу и опремање правосудних органа; врши планирање потребних инвестиција, даје општа усмерења и пружа стручну помоћ правосудним органима у вези са текућим одржавањем и опремањем; врши контролу изведених радова и радова у току; реализује закључене уговоре о набавци радова, услуга и добара; даје сагласност на пренос и распоређивање средстава; врши израду извештаја и информација о текућим инвестицијама; обавља и друге стручне послове из делокруга Одсека.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ