Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Сектор за правосуђе

Сектор за правосуђе обавља послове правосудне управе, врши надзор над обављањем послова судске управе и управе у јавним тужилаштвима као и студијско-аналитичке, управне и статистичко-евиденционе послове који се односе на: организацију и рад правосудних органа, адвокатуре, нотара, посредника- медијатора, судских вештака и судских тумача, прати стање и примену прописа у области правосуђа и у складу с тим указује на потребу и правце нормативног уређења; обавља послове у вези са правосудном стражом; обавља и друге послове који се односе на област правосуђа из делокруга Сектора.

1) Одељење за надзор у правосудним органима обавља послове надзора над применом Судског пословника и Правилника о управи у јавном тужилаштву, предлаже мере за отклањање уочених недостатака, надзире извршење наложених мера; саставља анализе, извештаје и обавештења на основу извршених прегледа, прикупљених података и извештаја; врши надзор над поступањем по притужбама и представкама; врши надзор над поступањем у предметима у вези са прописаним роковима; прибавља извештаје о основаности притужбе и предузетим мерама; обавља све послове који се односе на обраду представки које су против Републике Србије поднете Европском суду за људска права;прати стање и примену прописа у правосудним органима и у складу с тим указује на потребу и правце нормативног уређења; обавља и друге послове из делокруга Одељења. 

Члан 4.

2) Група за кадровске и аналитичке послове обавља студијско-аналитичке и статистичко-евиденционе послове из области правосуђа; послове у вези са израдом кадровских планова правосудних органа; послове вођења кадровске евиденције за запослене у правосудним органима и послове уписа сталних судских тумача и вештака; вођења регистара сталних вештака и сталних судских тумача као и евиденције судија поротника; послове припреме предлога за именовање судија поротника, припреме одговора на тужбе у управним споровима, припреме сагласности на текст Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у судовима и јавним тужилаштвима; обавља и друге послове из делокруга Групе.

3) Група за послове правосудне страже обавља пословекоординације поступања припадника правосудне страже, њихове стручне обуке и усавршавања, контроле њихове опреме и наоружања; уједначавања поступања припадника правосудне страже; вођења евиденције о припадницима правосудне страже и ванредним догађајима у правосудним органима; обавља и друге псолове из делокруга Групе.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ