Српски ћирилица Srpski latinica English

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕСТА ИЗВРШИТЕЉА - 02.11.2012. године.

2.11.2012.

На основу члана 315. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу («Службени гласник РС», број 31/2011) и члана 2. Правилника о условима и начину одржавања конкурса, саставу и начину рада комисије која спроводи конкурс за именовање извршитеља („Службени гласник РС“, број 18/2012), Министар правде и државне управе расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕСТА ИЗВРШИТЕЉА

I

Министар правде и државне управе расписује Јавни конкурс за попуњавање места за извршитеља за подручја основних и привредних судова у складу са Правилником о одређивању броја извршитеља (Сл. гласник РС», број 16/2012), и то :

- за подручје Првог основног суда у Београду и Привредног суда у Београду - 31 извршитељ;

- за подручје Другог основног суда у Београду и Привредног суда у Београду - 17 извршитеља;

- за подручје Основног суда у Бору и Привредног суда у Зајечару - два извршитеља;

- за подручје Основног суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву - девет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу - девет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Вршцу и Привредног суда у Панчеву - десет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару - четири извршитеља;

- за подручје Основног суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину - пет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу - четири извршитеља;

- за подручје Основног суда у Кикинди и Привредног суда у Зрењанину - пет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу - 10 извршитеља;

- за подручје Основног суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву - три извршитеља;

- за подручје Основног суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву - 11 извршитеља;

- за подручје Основног суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу - 11 извршитеља;

- за подручје Основног суда у Лозници и Привредног суда у Ваљеву - шест извршитеља;

- за подручје Основног суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару - три извршитеља;

- за подручје Основног суда у Нишу и Привредног суда у Нишу - 17 извршитеља;

- за подручје Основног суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву - шест извршитеља;

- за подручје Основног суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду - 20 извршитеља;

- за подручје Основног суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву - десет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Параћину и Привредног суда у Крагујевцу - четири извршитеља;

- за подручје Основног суда у Пироту и Привредног суда у Нишу - пет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу - десет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Пожеги и Привредног суда у Ужицу - пет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Пријепољу и Привредног суда у Ужицу - три извршитеља;

- за подручје Основног суда у Прокупљу и Привредног суда у Нишу - пет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу - седам извршитеља;

- за подручје Основног суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору - осам извршитеља;

- за подручје Основног суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици - 12 извршитеља;

- за подручје Основног суда у Суботици и Привредног суда у Суботици - 11 извршитеља;

- за подручје Основног суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу - пет извршитеља;

- за подручје Основног суда у Чачку и Привредног суда у Чачку - осам извршитеља;

- за подручје Основног суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву - седам извршитеља.

 

II

Пријава на конкурс за именовање за извршитеља се подноси на обрасцу који се преузима са интернет странице Министарства правде и државне управе www.mpravde.gov.rs .

III

За извршитеља се може именовати лице које испуњава следеће услове:

- да је држављанин Републике Србије;

- да је пословно способно;

- да је стекло диплому правног факултета;

- да има најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године радног искуства на правним пословима;

- да је достојно да обавља послове извршитеља;

- да је положило испит за извршитеља;

- да се над ортачким друштвом чији је ортак не води стечајни поступак;

- да се против њега не води истрага за кривично дело, односно да није осуђиван за кривично  дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова извршитеља.

IV

Кандидат за извршитеља уз пријаву подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

 1. радну и личну биографију,
 2. уверење о држављанству Републике Србије,
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплому о завршеном правном факултету ( дипломске академске студије -мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године),
 5. потврду о најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године на правним пословима , са тачним описом послова извршења, односно правних послова које је кандидат обављао,
 6. уверење о положеном испиту за извршитеља,
 7. доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
 8. доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова извршитеља,
 9. потврда да се  над ортачким друштвом чији је ортак не води стечајни поступак,
 10. оверену фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте,
 11. доказ о поседовању стручних знања и вештина од користи за обављање делатности извршитеља ( стручне специјализације, познавање страног језика, познавање рада на рачунару и сл.) - сходно одредби члана 7. Правилника о условима и начину одржавања конкурса, саставу и начину рада комисије која спроводи конкурс за именовање извршитеља („Сл. гласник РС“, број 18/2012).

 

V

Накнада за учешће на конкурсу износи 6.300,00 динара. Наведени износ се уплаћује на рачун 840-1562845-88, модел 97, позив на број одобрења 4410300АP00360742321, сврха уплате: Накнада за учешће на конкурсу, прималац: Министарство правде и државне управе, Немањина 22-26, Београд.

Захтев за именовање за извршитеља тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама у износу од 250,00 динара за подношење захтева и у износу од 430,00 динара за решење. Укупан износ таксе од 680,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.

Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за учешће на конкурсу и доказ о уплати републичке административне таксе.

VI

Пријава на конкурс за именовање за извршитеља са доказима доставља се у року од 15 дана од дана објављивања овог конкурса у «Службеном гласнику Републике Србије» на адресу: Министарство правде и државне управе Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком «Пријава на конкурс за именовање извршитеља».

Особа задужена за контакт поводом конкурса за именовање извршитеља је Ненад Јовановић, телефон број 011/3622-342.

Напомена:  Јавни конкурс за попуњавање места извршитеља је објављен у «Службеном гласнику РС) број 105/11 од 02.11.2012. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА ИЗВРШИТЕЉА

Преузми документ:
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ИЗВРШИТЕЉА (.doc)

 

 

 

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ