Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Обавештење о провери знања кандидата пријављених на оглас за судске тумаче за енглески језик

9.10.2008.

Министар правде Републике Србије расписао је оглас за постављење сталних судских тумача за подручје окружних судова на територији Републике Србије (без окружних судова на територији Аутономне покрајине Војводине и Косова), објављен у "Службеном гласнику Републике Србије", број 70 од 22.07.2008. и дневном листу "Политика" од 24.07.2008. године.

Разматрањем пријава пристиглих на поменути оглас и доказа који су  приложени уз пријаву, утврђено је да поједини кандидати немају одговарајућу високу школску спрему за енглески језик.

У складу са наведеним, а на основу члана 4. Правилника о сталним судским тумачима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 94/06 и 106/06), неопходно је да  пред Комисијом, коју је образовао министар правде, ови кандидати приступе провери знања језика ради доказивања потпуног знања језика са кога преводе и на који преводе.

Провера знања језика састоји се од писменог и усменог дела.

У писменом делу испита кандидати преводе три текста:

1. са енглеског на српски (закони, конвенције, итд);

2. са српског на енглески (уверења, дипломе, изводи, итд);

3. са српског на енглески (судске пресуде, одлуке, решења, итд).

Време трајања писменог дела провере знања је три сата, а од литературе при писању писменог рада кандидати могu користити енглеско-енглески речник.

После израде писменог рада приступа се усменом делу - разговору у трајању од 3-5 минута.

Након завршетка провере знања језика доноси се коначна оцена.

   

Висина накнаде за проверу знања је 4.600,00 динара (словима: четирихиљадешестодинара) и уплаћује се на:

рачун буџета Републике Србије број: 840-1620-21

позив на број: 97 55103000402

сврха уплате: накнада трошкова провере за судске тумаче

назив примаоца: Буџет Републике Србије.

Провера знања ће бити одржана 18.10.2008. године у згради Министарства правде, Немањина 22-26, са почетком у 10,00 часова.

Кандидати су у обавези да са собом понесу доказ о извршеној уплати накнаде трошкова провере за судске тумаче.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ