Српски ћирилица Srpski latinica English

 

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА

3.04.2012.

На основу члана 176. став 2. Закона о јавном бележништву («Службени гласник РС», број 31/2011), Министарство правде објављује

ПОЗИВ

ЗА  ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА

I

Полагање јавнобележничког испита одржаће се у складу са одредбама Закона о јавном бележништву ( «Службени гласник РС», број 31/2011; у даљем тексту: Закон) и Правилника о јавнобележничком испиту («Службени гласник РС, број 71/2011, 81/2011 и 3/2012;  даље : Правилник).

II

На основу одредаба члана 143. Закона, јавнобележнички испит може да полаже лице које је завршило правни факултет ( дипломске академске студије-мастер односно основне студијe у трајању од најмање 4 године) и које има најмање две године радног искуства на правним пословима у јавнобележничкој канцеларији, суду или адвокатури, односно три године радног искуства на другим правним пословима.

III

Позивају се сва заинтересована лица која испуњавају услове да поднесу пријаву за полaгање јавнобележничког испита Министарству правде.

IV

Испитни предмети и правни извори и други извори за полагање јавнобележничког испита су садржани у Програму за полагање јавнобележничког испита који чини саставни део Правилника.

Испит се састоји из писменог и усменог дела.

V

О времену и месту полагања писменог дела испита кандидати ће бити обавештени најмање пет дана пре почетка испита, саопштењем на интернет страници Министарства правде www.mpravde.gov.rs .

VI

Пријава за полагање испита се подноси на обрасцу који је одштампан уз овај оглас и који се преузима са интернет странице Министарства правде www.mpravde.gov.rs.

 

 

VII

Кандидат за полагање испита уз пријаву подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

  1. диплому о завршеном правном факултету у Републици Србији ( дипломске академске студије -мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године) или нострификовану диплому правног факултета стечену изван Републике Србије (диплома правног факултета стечена на територији СФРЈ до 27. априла 1992. године производи исто правно дејство као јавна исправа издата на територији Републике Србије),  
  2. потврду о најмање две године радног искуства на правним пословима у јавнобележничкој канцеларији, суду или адвокатури, односно три године радног искуства на другим правним пословима са тачним описом правних послова које је кандидат обављао,
  3. фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.

VIII

Накнада за полагање јавнобележничког испита износи 60.000,00 динара. Наведени износ се уплаћује на текући рачун 840-1562845-88, модел 97, позив на број 66 10300АU00360742 321, сврха уплате: Накнада за полагање јавнобележничког испита, прималац: Министарство правде, Немањина 22-26, Београд.

Пријава за полагање јавнобележничког испита тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама у износу од 240,00 динара за подношење пријаве, а у износу од 420,00 динара за решење. Укупан износ таксе од 660,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.

Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за полагање јавнобележничког испита и доказ о уплати републичке административне таксе.

IX

Пријава за полагање јавнобележничког испита са доказима доставља се закључно са 12. априлом 2012. године на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком «Пријава за јавнобележнички испит».

Особа задужена за контакт поводом позива за полагање јавнобележничког испита је Ненад Јовановић, телефон број 011/3622-342.

Позив за пријављивање кандидата за полагање јавнобележничког испита са обрасцем пријаве
Преузмите документ (.doc)

Пријава за полагање јавнобележничког испита
Преузмите документ (.doc)

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ