Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom

Za obavljanje poslova iz delokruga Direkcije obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

1.  Sektor za upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela i

2.  Sektor za opšte i materijalno-finansijske poslove.

 

Sektor za upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela

Sektor za upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela obavlja poslove koji se odnose na upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela, privrednog prestupa i prekršaja, predmetima krivičnog dela, privrednog prestupa i prekršaja, imovinskom koristi pribavljenom krivičnim delom, privrednim prestupom i prekršajem, i imovinom datom na ime jemstva u krivičnom, prekršajnom i drugom postupku; skladištenje, čuvanje i prodaju privremeno oduzete imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i raspolaganje tako dobijenim sredstvima, u skladu sa zakonom; vođenje evidencije o oduzetoj imovini priistekloj iz krivičnog dela; procenu tržišne vrednosti oduzete imovine i saradnju sa institucijama i fizičkim licima angažovanim za procenu oduzete imovine; učestvovanje u obuci državnih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija, u vezi sa oduzimanjem imovine proistekle iz krivičnog dela; poslove u vezi sa imovinskom koristi proisteklom iz privrednog prestupa, odnosno prekršaja; poslove obezbeđenja i protivpožarne zaštite; saradnju Direkcije sa sudovima, javnim tužilaštvima, organima MUP i drugim državnim organima u postupku privremeno i trajno oduzete imovine; pripremu dopise navedenim organima o podacima koji se odnose na sve eventualne promene oduzete imovine; dostavljanje i drugih podataka, obaveštenja i izveštaja navedenim organima na njihovo traženje ili po nalogu direktora Direkcije; obavlja i druge poslove iz delokruga Sektora.

Član 36.

U Sektoru za upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela obrazuje se sledeća uža unutrašnja jedinica:

1. Odeljenje za stručne poslove upravljanja oduzetom imovinom

1) Odeljenje za stručne poslove upravljanja oduzetom imovinom obavlja poslove koji se odnose na upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela; prodaju pokretne imovine i poveravanje privremeno oduzete imovine drugom fizičkom ili pravnom licu; poslove predaje na čuvanje privremeno oduzetih predmeta i ustupanje bez naknade trajno oduzetih predmeta, a koji su od istorijske, umetničke i naučne vrednosti ustanovama nadležnim za njihovo čuvanje; javno nadmetanje za prodaju privremeno i trajno oduzete imovine; neposrednu pogodbu prilikom prodaje pokretne imovine; postupanje po zahtevu za naknadu štete vlasnika privremeno oduzete imovine; kretanje i procenu tržišne vrednosti oduzete imovine; vođenje svih evidencija o oduzetoj imovini proistekloj iz krivičnog dela, pridmetima krivičnog dela, imovinskoj koristi pribavljenoj krivičnim delom i imovini datoj na ime jemstva u krivičnom postupku, a koje su propisane zakonom i podzakonskim aktima; obavlja i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

 

Sektor za opšte i materijalno-finansijske poslove

Sektor za opšte i materijalno-finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na izradu finansijskog plana i pripremu zahteva za godišnjim finansijskim sredstvima Direkcije; praćenje realizacije finansijskih sredstava Direkcije; usklađivanje stanja glavne knjige Trezora i pomoćnih knjiga Direkcije; pripremu periodičnih i godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta; pripremu rešenja i naloga za isplatu plata zaposlenih u Direkciji, kao i za sva druga plaćanja u Direkciji; realizovanje ugovora koje je Direkcija zaključila za svoje potrebe; vođenje evidencije o osnovnim sredstvima i o javnim nabavkama, sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Direkcije; pripremu opšta i pojedinačnih upravno-pravnih akata; prikupljanje i sprovođenje procedura internih i javnih konkursa; sprovođenje procedure ocenjivanja državnih službenika; pripremu predloga Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Direkciji; poslove magacionera (prijem i otpremanje oduzete robe, staranje i vođenje evidencije o oduzetoj robi koja se nalazi u magacinu); obavlja i druge poslove iz delokruga Sektora.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ