Grupa za nadzor nad tajnošću podataka

Grupa za nadzor nad tajnošću podataka obavlja poslove koji se odnose na praćenje stanja u oblasti zaštite tajnih podataka; učestvuje u pripremi propisa koji se odnose na tajnost podataka; učestvuje u pripremi mišljenja Ministarstva na predloge propisa drugih državnih organa u oblasti zaštite tajnih podataka; nalaže mere organima javne vlasti za unapređivanje zaštite tajnih podataka; kontroliše primenu kriterijuma za označavanje stepena tajnosti i vrši druge poslove kontrole u skladu sa zakonom; podnosi krivične prijave, zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i predlaže pokretanje drugog postupka zbog povreda odredaba Zakona o tajnosti podataka; sarađuje sa organima javne vlasti u sprovođenju tog zakona u okviru svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove koji su predviđeni tim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona; priprema godišnji izveštaj koji ministar pravde podnosi odboru Narodne skupštine nadležnom za nadzor i kontrolu u sektoru odbrane i bezbednosti, godišnji izveštaj o aktivnostima u sprovođenju i kontroli primene Zakona o tajnosti podataka; neposredno vrši kontrolu sprovođenja mera obezbeđenja, korišćenja, razmene i drugih radnji obrade tajnih podataka, bez prethodnog obaveštavanja organa javne vlasti, ovlašćenog lica, rukovaoca, odnosno korisnika tajnog podatka, shodnom primenom propisa o inspekcijskom nadzoru; obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ