Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte

Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte obavlja poslove koji se odnose na praćenje realizacije programa evropskih integracija; praćenje propisa Evropske unije (EU) i iniciranje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU; izveštavanje o procesu usklađivanja zakonodavstva u oblasti pravosuđa sa zakonodavstvom EU i druge aktivnosti Ministarstva u procesu pridruživanja EU; praćenje sprovođenja obaveze iz delokruga Ministarstva u procesu pridruživanja EU i ispunjavanje obaveza iz Evropskog partnerstva; ispunjavanje preporuka iz Godišnjeg izveštaja koji Evropska komisija objavljuje o napretku Srbije u procesu pristupanja EU; koordinacija i učešće u radu podgrupa Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja EU; učešće u procesu prevođenja Acquis sommunautaire na srpski jezik i stručna redaktura prevoda EU propisa; unapređenje procesa planiranja, sprovođenja i praćenja projekata u okviru nadležnosti Ministarstva; definisanje procedura za sprovođenje i praćenje projekata Ministarstva u skladu sa preporukama organa nadležnih za uspostavljanje decentralizovanog sistema za upravljanje sredstvima EU i sprovođenje drugih mera potrebnih za uspostavljanje i adekvatno funkcionisanje sistema; utvrđivanje prioriteta u skladu sa potrebama Ministarstva i važećim strateškim dokumentima u cilju efikasnog korišćenja sredstava; priprema priloga za izradu i periodičnu reviziju strateških dokumenata koji predstavljaju osnovu za korišćenje sredstava iz fondova EU; identifikacija i priprema predloga projekata prema utvrđenom formatu i odgovarajuće projektne dokumentacije, utvrđivanje budžeta projekata i izvora njihovog finansiranja uključujući i sredstva namenjena kofinansiranju za projekte finansirane iz sredstava EU; poslove koji se odnose na sprovođenje projekata uključujući i poslove tehničkog nadzora nad njihovim sprovođenjem, vrši nadzor nad izvršenjem zadataka od strane ugovarača i krajnjeg korisnika; obavlja kontrolu i odobravanje tehničkih i finansijskih izveštaja o sprovođenju projekata; obavlja, u okviru svojih nadležnosti, sve radnje potrebne za blagovremeno povlačenje sredstava iz sredstava Evropske unije i izvora namenjenih kofinansiranju projekta; izrađuje izveštaje koje se odnose na procese pripreme i sprovođenja projekata; vodi dokumentaciju u vezi sa pripremom i sprovođenjem projekata radi sprovođenja postupka revizije sarađuje sa pravosudnim institucijama i drugim državnim organima i institucijama, međunarodnim organizacijama i subjektima iz nadležnosti Sektora; prati rad međunarodnih i regionalnih organizacija i agencija u ostvarivanju pitanja koja se tiču nadležnosti Ministarstva radi ostvarivanja poslova iz delokruga Sektora;  obavlja i druge poslove iz delokruga Sektora.

Odsek za evropske integracije i pripremu projekata obavlja poslove koji se odnose na praćenje realizacije programa evropskih integracija; praćenje propisa EU; analizu usklađenosti propisa sa standardima evropskog zakonodavstva; iniciranje usklađivanja propisa sa propisima EU, odnosno priprema inicijalnih predloga za unapređenje propisa iz delokruga Ministarstva sa propisima EU; pripremu izveštaja iz delokruga Ministarstva u procesu pridruživanja EU; praćenje sprovođenja obaveze iz delokruga Ministarstva u procesu pridruživanja EU i ispunjavanje obaveza iz Evropskog partnerstva; ispunjavanje preporuka iz Godišnjeg izveštaja koji Evropska komisija objavljuje o napretku Srbije u procesu pristupanja EU; koordinacija i učešće u radu podgrupa Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja EU; učešće u procesu prevođenja Acquis sommunautaire na srpski jezik i stručna redaktura prevoda EU propisa; saradnje sa specijalizovanim pravnim institucijama EU u okviru delokruga Ministarstva; obavlja poslove koji se odnose na unapređenje procesa planiranja i izrade projekata iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa prioritetima Ministarstva i relevantnim strateškim dokumentima;  poslove koji se odnose na sprovođenje principa i pravila neophodnih za uspostavljanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u okviru nadležnosti unutrašnje jedinice; poslove koji se odnose na pripremu i revidiranje liste prioritetnih projekata u oblasti pravde; poslove identifikacije i pripreme predloga projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU u skladu sa utvrđenom procedurom; priprema relevantnu projektnu dokumentaciju; vodi evidenciju o predloženim projektima; poslove u vezi sa za konkursnom dokumentacijom i ugovaranjem; utvrđivanje budžeta projekata i izvora njihovog finansiranja i obavlja neophodne aktivnosti kako bi sredstava za kofinansiranje projekata bila na vreme obezbeđena; priprema i podnosi izveštaje o procesu programiranja i izveštaje za potrebe praćenja na nivou celokupnog IPA programa; obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka. 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ