Sektor za materijalno-finansijske poslove

Sektor za materijalno-finansijske poslove obavlja stručno-operativne i studijsko-analitičke poslove koji se odnose na: planiranje budžeta za Ministarstvo i pravosudne organe, finansiranje i opremanje pravosudnih organa; prenos sredstava na korisnike i praćenje i analizu utroška tih sredstava; praćenje i analizu naplate sudskih taksi, troškova postupka i paušala; finansijsko-računovodstvene poslove; postupanje sa sredstvima sudskog depozita na osnovu ugovora sa Narodnom bankom Srbije; opremanje i tekuće investiciono održavanje zgrada pravosudnih organa i planiranje sredstava za te namene; imovinsko-pravne poslove u vezi sa pribavljanjem pokretne i nepokretne imovine Ministarstva i pravosudnih organa; oranizaciju i sprovođenje postupaka javnih nabavki za Ministarstvo i pravosudne organe; osiguranje zaposlenih i imovine pravosudnih organa; vršenje formalne kontrole ispravnosti dokumenata, ekonomske opravdanosti i valjanosti procedure javnih nabavki; staranje o zakonitosti za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe pravosudnih organa, odgovornost za namensko trošenje sredstava; obavlja i druge poslove iz delokruga Sektora.

1) Odsek za budžet i analitičko-planske poslove obavlja poslove koji se odnose na izradu predloga finansijskog plana u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem (izrada finansijskih planova za pravosudne organe i finansijskog plana za Ministarstvo); utvrđivanje strategije razvoja u finansiranju pravosuđa; priprema i podnosi plan izvršenja budžeta; izradu analiza i informacija koje služe kao stručna osnova za utvrđivanje, planiranje i sprovođenje finansijske politike; izradu plana realizacije i praćenje izvršenja budžetskih sredstava; praćenje i analizu utrošenih sredstava, praćenje i analizu ostvarenih programa indirektnih korisnika; analizu pozicija prihoda i rashoda indirektnih budžetskih korisnika; obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka.

2) Odsek za finansijsko - računovodstvene posloveobavlja poslove koji se odnose na usklađivanje stanja glavne knjige Trezora sa pomoćnim knjigama; uspostavljanje i praćenje evidencija o realizaciji finansijskih transakcija sa Trezorom i indirektnim korisnicima; koordinacija pri sastavljanju analize periodičnih izveštaja i završnih računa indirektnih korisnika; obrada i evidencija prateće dokumentacije za sve transakcije evidentirane u glavnoj knjizi Trezora; sravnjivanje, sintetizovanje i konsolidovanje finansijskih podataka indirektnih korisnika; obradu dokumentacije i davanje naloga za sve vrste plaćanja za Ministarstvo; realizacija ugovora koje je Ministarstvo zaključilo za svoje i potrebe pravosudnih organa, obavlja i druge materijalno-finansijske poslove; obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka.

3) Grupa za javne nabavke i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na planiranje i sprovođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Ministarstva i javnih nabavki koje Ministarstvo sprovodi za potrebe pravosudnih organa; izrađuje godišnji izveštaj i periodične izveštaje o realizaciji javnih nabavki Ministarstva; obavlja imovinsko-pravne poslove i prati korišćenje nepokretnosti od strane pravosudnih organa; priprema akte u vezi sa promenom prava korišćenja na tim nepokretnostima; vodi evidenciju o nepokretnostima u saradnji sa pravosudnim organima; postupanje sa sredstvima sudskog depozita na osnovu ugovora sa Narodnom bankom Srbije; obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe.

4) Odsek za investicije obavlja poslove koji se odnose na investiciono održavanje, izgradnju i opremanje pravosudnih organa; vrši planiranje potrebnih investicija, daje opšta usmerenja i pruža stručnu pomoć pravosudnim organima u vezi sa tekućim održavanjem i opremanjem; vrši kontrolu izvedenih radova i radova u toku; realizuje zaključene ugovore o nabavci radova, usluga i dobara; daje saglasnost na prenos i raspoređivanje sredstava; vrši izradu izveštaja i informacija o tekućim investicijama; obavlja i druge stručne poslove iz delokruga Odseka.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ