Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju

Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju obavlja normativne, studijsko-analitičke i upravne poslove koji se odnose na izradu i praćenje primene zakona iz delokruga Ministarstva; razvoj i unapređenje pravnog sistema u oblastima iz delokruga Ministarstva; pravno-tehničku redakciju propisa koje priprema Ministarstvo; izradu mišljenja povodom primene propisa iz delokruga Ministarstva; izradu mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi državne uprave; davanje mišljenja na zakone i druge opšte akte koje predlažu narodni poslanici i drugi ovlašćeni predlagači i obavljanje normativne poslove koji nisu stavljeni u delokrug drugih unutrašnjih jedinica Ministarstva; praćenje stanja i primenu propisa iz delokruga Sektora i u skladu s tim ukazuje na potrebu i pravce normativnog uređenja; poslove koji se odnose na međunarodnu saradnju, praćenje rada međunarodnih organizacija i asocijacija u ostvarivanju pitanja koja se tiču nadležnosti Ministarstva; poslove međunarodne saradnje; poslove koji se odnose na zahteve domaćih i stranih sudova, drugih državnih organa i građana za pružanje međunarodne pravne pomoći; poslove nadzora nad obavljanjem poslova pravne pomoći; daje predloge organu nadležnom za bazu propisa; obavlja i druge poslove iz delokruga Sektora.

1) Odsek za normativne poslove i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na izradu zakona i drugih podzakonskih akata iz delokruga Ministarstva; razvoj i unapređenje pravnog sistema iz delokruga Ministarstva; pravno-tehničku redakciju propisa koje priprema Ministarstvo; izradu mišljenja o primeni propisa iz delokruga Ministarstva; izradu mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju druga ministarstva, drugi državni organi i posebne organizacije; predloge mišljenja na zakone i druge opšte akte koje predlažu narodni poslanici i drugi ovlašćeni predlagači; pripremu odgovora na poslanička pitanja; pripremu predloga odgovora Ustavnom sudu povodom inicijative za ocenu ustavnosti; normativne poslove koji nisu stavljeni u delokrug drugih organizacionih jedinica Ministarstva; poslove koji se odnose na praćenje propisa i usklađivanje sa propisima UN, OEBS-a, odnosno Saveta Evrope; poslove praćenja ostvarivanja međunarodnih obaveza iz delokruga Ministarstva; izradu izveštaja u vezi sa obavezama koje proističu iz relevantnih međunarodnih instrumenata iz delokruga Ministarstva, pristupanje multilateralnim ugovorima koji su u nadležnosti Ministarstva, kao i davanje predloga s ciljem daljeg ispunjavanja međunarodnih obaveza; obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka.

2) Odsek za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima obavlja poslove koji se odnose na postupanje po zamolnicama domaćih i stranih sudova i drugih nadležnih domaćih i stranih državnih organa; ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja okrivljenih lica; raspisivanje međunarodnih poternica i ekstradiciju okrivljenih i osuđenih lica; izvršenje stranih krivičnih presuda – transfer osuđenih lica; praćenje poslova evropskih integracija u oblasti međunarodne pravne pomoći; međunarodne kolizione norme u ovoj oblasti; primenu zakonskog i ugovornog reciprociteta; priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka; postupanje u predmetima međunarodne otmice dece; davanje mišljenja pravosudnim i drugim organima u vezi sa važenjem i primenom međunarodnih ugovora, kao i pojedinih instituta međunarodne pravne pomoći, obaveštenja o propisima; sačinjavanje informacija i izveštaja iz oblasti međunarodne pravne pomoći; pripremu i zaključivanje međunarodnih ugovora iz međunarodne pravne pomoći; saradnju sa UNMIK; overu isprava za upotrebu u inostranstvu; obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka.

3) Odsek za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima obavlja poslove koji se odnose na saradnju sa nadležnim inostranim pravosudnim i drugim organima, saradnju sa domaćim pravosudnim i drugim organima u građanskim stvarima; normativne, informacione, studijsko analitičke i upravne poslove koji se odnose na izradu i primenu unutrašnjih propisa iz oblasti međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima; postupanje po zamolnicama domaćih i stranih sudova i drugih nadležnih domaćih i stranih organa; međunarodne kolizione norme u ovoj oblasti; primenu i davanje mišljenja o zakonskom i ugovornom reciprocitetu (uzajamnosti); priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka u građanskim stvarima; postupanje u predmetima građanskim predmetima međunarodne otmice deteta; obaveštenja o propisima u građanskim stvarima; davanje mišljenja pravosudnim i drugim organima u vezi sa važenjem i primenom međunarodnih ugovora kao i pojedinih instituta međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima; sačinjavanje informacija i izveštaje iz oblasti međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima; vršenje dela poslova u vezi sa pripremom i zaključivanjem međunarodnih ugovora iz međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima; obavljanje dela poslova u vezi sa izradom međunarodnih bilateralnih ugovora kao i pristupanjem međunarodnim multilateralnim konvencijama i njihovom primenom, iz oblasti građanskog prava; izradu domaćih propisa iz navedene oblasti; obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ