Sektor za pravosuđe

Sektor za pravosuđe obavlja poslove pravosudne uprave, vrši nadzor nad obavljanjem poslova sudske uprave i uprave u javnim tužilaštvima kao i studijsko-analitičke, upravne i statističko-evidencione poslove koji se odnose na: organizaciju i rad pravosudnih organa, advokature, notara, posrednika- medijatora, sudskih veštaka i sudskih tumača, prati stanje i primenu propisa u oblasti pravosuđa i u skladu s tim ukazuje na potrebu i pravce normativnog uređenja; obavlja poslove u vezi sa pravosudnom stražom; obavlja i druge poslove koji se odnose na oblast pravosuđa iz delokruga Sektora.

1) Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima obavlja poslove nadzora nad primenom Sudskog poslovnika i Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, predlaže mere za otklanjanje uočenih nedostataka, nadzire izvršenje naloženih mera; sastavlja analize, izveštaje i obaveštenja na osnovu izvršenih pregleda, prikupljenih podataka i izveštaja; vrši nadzor nad postupanjem po pritužbama i predstavkama; vrši nadzor nad postupanjem u predmetima u vezi sa propisanim rokovima; pribavlja izveštaje o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama; obavlja sve poslove koji se odnose na obradu predstavki koje su protiv Republike Srbije podnete Evropskom sudu za ljudska prava;prati stanje i primenu propisa u pravosudnim organima i u skladu s tim ukazuje na potrebu i pravce normativnog uređenja; obavlja i druge poslove iz delokruga Odeljenja. 

Član 4.

2) Grupa za kadrovske i analitičke poslove obavlja studijsko-analitičke i statističko-evidencione poslove iz oblasti pravosuđa; poslove u vezi sa izradom kadrovskih planova pravosudnih organa; poslove vođenja kadrovske evidencije za zaposlene u pravosudnim organima i poslove upisa stalnih sudskih tumača i veštaka; vođenja registara stalnih veštaka i stalnih sudskih tumača kao i evidencije sudija porotnika; poslove pripreme predloga za imenovanje sudija porotnika, pripreme odgovora na tužbe u upravnim sporovima, pripreme saglasnosti na tekst Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u sudovima i javnim tužilaštvima; obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe.

3) Grupa za poslove pravosudne straže obavlja poslovekoordinacije postupanja pripadnika pravosudne straže, njihove stručne obuke i usavršavanja, kontrole njihove opreme i naoružanja; ujednačavanja postupanja pripadnika pravosudne straže; vođenja evidencije o pripadnicima pravosudne straže i vanrednim događajima u pravosudnim organima; obavlja i druge psolove iz delokruga Grupe.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ