Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

www.uiks.mpravde.gov.rs

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija:

 • organizuje, sprovodi i nadzire izvršenje kazne zatvora, maloletničkog zatvora, mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana, kao i vaspitne mere upućivanja u vaspitno-popravni dom
 • obavlja poslove koji se odnose na pripremu predloga za pomilovanje, amnestiju i uslovni otpust
 • prati stanje i primenu propisa u oblasti izvršenja zavodskih sankcija i u skladu sa tim ukazuje na potrebu i pravce normativnog uređenja
 • sarađuje u pripremi propisa i obavlja druge poslove koji se odnose na oblast izvršenja zavodskih sankcija.

Odsek za nadzor

Odsek za nadzor:

 • obavlja poslove nad primenom propisa i zakonitim radom zavoda
 • kontroliše ostvarenje prava i zdravstvenu zaštitu osuđenih lica i maloletnika
 • primenu sredstava prinude i disciplinskih kazni i mera osuđenim i maloletnim licima
 • proverava realizaciju programa i planova rada zavoda
 • vrši nadzor u oblasti ostvarenja procesa prevaspitanja osuđenih lica
 • učestvuje u programiranju i planiranju vaspitnih mera
 • prati rad službe prevaspitanja
 • vrši nadzor nad organizacijom službe za obezbeđenje
 • donosi program rada službe
 • kontroliše rad službi u zavodima, ostvarivanje prevaspitanja, sprovođenje obuke i upošljavanja osuđenih lica i obavlja druge poslove koje odredi direktor Uprave.


Odeljenje za ostvarivanje prava lica lišenih slobode, kadrovske, materijalno-finansijske i privredne delatnosti

 Odeljenje za ostvarivanje prava lica lišenih slobode, kadrovske, materijalno-finansijske i privredne delatnosti:

 • priprema akte o raspoređivanju osuđenih lica u zavode
 • prati klasifikaciju i reklasifikaciju osuđenih lica
 • obavlja poslove u vezi pomilovanja, amnestije
 • rešava po molbama osuđenih, kažnjenih i pritvorenih lica i po predlogu upravnika u vezi prekida kazne, premeštaja, izmena raspoprednog akta o upućivanju na izdržavanje kazne
 • rešava predstavke osuđenih
 • prati primenu propisa koji se odnose na položaj, status i tretman osuđenih lica
 • prati i unapređuje organizaciju rada zavoda
 • obavlja studijsko-analitičke poslove na nivou Uprave
 • daje tumačenja i učestvuje u izradi propisa
 • obavlja poslove koji se odnose na radno-pravni status postavljenih lica i načelnika službi u zavodima
 • priprema predloge rešenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju po potrebi službe i privremenom upućivanju zaposlenih u druge zavode
 • obavlja stručne poslove u okviru drugostepenog odlučivanja o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u zavodima
 • priprema i prati realizaciju programa stručnog osposobljavanja zaposlenih u Upravi
 • sarađuje sa Republičkim javnim pravobranilaštvom povodom sporova proisteklih iz radnih odnosa zaposlenih i postavljenih lica u zavodima
 • prati i usmerava rad privrednih jedinica, sačinjava jedinstven program Uprave za upošljavanje i obuku osuđenih i maloletnih lica
 • u saradnji sa zavodima određuje proizvodne programe
 • učestvuje u planiranju budžeta za Ministarstvo u delu koji se odnosi na Upravu
 • utvrđuje dinamiku prenosa sredstava zavodima
 • vodi evidenciju o imovini Uprave
 • prati i unapređuje poslove koji se odnose na nadzor materijalno-finansijskog poslovanja u ustanovama za izvršenje zavodskih sankcija
 • organizuje i sprovodi javne nabavke za te ustanove
 • vrši kontrolu poslovanja privrednih jedinica
 • učestvuje u planiranju i opremanju ustanova
 • prati program rada službe za obuku i upošljavanje osuđenih lica
 • prati i kontroliše investicije i održavanje objekata i zgrada; prati potrebe održavanja, adaptacije, rekonstrukcije, tehničkog opremanja, raspisivanja javnih tendera; zaključivanje ugovora i njihova realizacija
 • upošljavanje osuđenih i maloletnih lica i druge poslove koje odredi direktor Uprave.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
Preuzmi dokument ( .doc )

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ