Besplatna pravna pomoć

VII BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

 

Vlada Republike Srbije usvojila je Stragtegiju razvoja besplatne pravne pomoći ( Sl. Gl. RS br. 74/2010) koja je objavljena i na web stranici Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs . Materija besplatne pravne pomoći regulisana je trenutno Zakonom o parničnom postupku Republike Srbije. Takođe, u pripremi je i poseban Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći čije se usvajanje očekuje tokom ove godine i oji će na celovit način regulisati oblast besplatne pravne pomoći.

- šta su troškovi sudskog postupka i ko ih plaća?

Troškovi sudskog postupka regulisani su u dvanaestoj glavi Zakona o parničnom postupku Republike Srbije-ZPP (Sl. Gl RS br  125/2004 i 111/2009) Parnični troškovi su izdaci učinjeni u toku ili povodom postupka.parnični troškovi obuhvataju i nagradu za rad advokata i drugih lica kojima zakon priznaje pravo na nagradu, kao što su exempli causa veštaci i sudski tumači. U članu 149 zpp normirano je ko po uobičajenom toku stvari snosi troškove sudskog postupka odnosno propisano je da je stranka koja u celini izgubi parnicu dužna da protivnoj stranci naknadi troškove.U slučaju da stranka delimično uspe u parnici, sud može s obzirom na postignuti uspeh odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove ili da jedna stranka naknadi drugoj srazmeran deo troškova.Takođe, sud može odlučiti da jedna stranka naknadi sve troškove koje je protivna stranka imala ako protivna stranka nije uspela samo u srazmerno neznatnom delu svog zahteva, a zbog tog dela nisu nastali posebni troškovi. Dakle, opšte je pravilo da stranke snose troškove postupka srazmerno uspehu u sporu. Značajno je pomenuti i situaciju koju reguliše član151. ZPP, a to je slučaj kada je stranka dužna da nezavisno od ishoda parnice naknadi protivnoj stranci troškove koje je prouzrokovala svojom krivicom ili slučajem koji se njoj dogodio.

- šta je besplatna pravna pomoć i čime je regulisana

Besplatna pravna pomoć predstavlja konkretizaciju principa vladavine prava i ostvarivanja pravnog poretka. Ustav Republike Srbije (Sl. Gl Rs br 98/2006) garantuje svakom pojedincu pravo na pravnu pomoć koje obuhvata i pravo na besplatnu pravnu pomoć pod određenim uslovima. Trenutno (do usvajanja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći) u oblasti građanskog prava primenjuje se institut oslobođenja od plaćanja troškova takođe uređen Zakonom o parničnom postupku. Sud će osloboditi od plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi ove troškove sudskog postupka.Oslobođenje od plaćanja troškova postupka obuhvata oslobođenje od plaćanja taksa i oslobođenje od polaganja predujma za troškove svedoka, veštaka, uviđaja i sudskih oglasa.Sud može osloboditi stranku i samo od plaćanja taksa.Prilikom donošenja odluke o oslobođenju od plaćanja troškova postupka sud će ceniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrednost predmeta spora, broj lica koje stranka izdržava i prihode i imovinu koje imaju stranka i članovi njene porodice.

- ko i pod kojim uslovima ima pravo na besplatnu pravnu pomoć

Odluku o oslobođenju od plaćanja troškova postupka donosi prvostepeni sud na predlog stranke.Stranka je dužna da uz predlog podnese uverenje nadležnog organa o imovnom stanju.

U uverenju o imovnom stanju mora se naznačiti iznos poreza koji plaća domaćinstvo i pojedini članovi domaćinstva, kao i drugi izvori njihovih prihoda i uopšte imovno stanje stranke kojoj se izdaje uverenje.

Kads je to potrebno i sam sud može po službenoj dužnosti pribaviti potrebne podatke i obaveštenja o imovnom stanju stranke koja traži oslobođenje, a može o tome saslušati i protivnu stranku.

Protiv rešenja suda kojim se usvaja predlog stranke nije dozvoljena žalba.

-u kojim vrstama sporova može koristiti besplatnu pravnu pomoć

Srpsko pravo ne ograničava pravo na besplatnu pravnu pomoć koristeći kriteriju vrste spora.

-gde se može nabaviti formular zahteva za bpp

domaćim propisima nije predviđeno postojanje posebnog obrasca (formulara) zahteva za besplatnu pravnu pomoć

-koju dokumentaciju bi trebalo priložiti uz zahtev

Da bi stranka u sudskom postupku bila oslobođena od plaćanja troškova potrebno je da priloži uverenje o imovnom stanju i druge dokaze o imovnom stanju.

-kome se podnosi predlog kojim stranka traži oslobođenje od plaćanja troškova

Predlog se u pisanoj formi podnosi sudiji u konkretnom postupku, koji o ovakvom predlogu odlučuje u formi rešenja.

-na koji način se građanin obaveštava o tome da li je ocenjeno da ima ili da nema pravo na besplatnu pravnu pomoć

Rešenje u čijem se dispozitivu nalazi odluka o predlogu za oslobođenje stranke od plaćanja troškova dostavlja se stranci koja je predlog podnela. Ukoliko je predlog stranke odbijen ona na raspolaganju ima mogućnost izjavljivanja žalbe neposredno višem sudu.

-ko bira advokata licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć

Kkada je stranka potpuno oslobođena od plaćanja troškova postupka, prvostepeni sud će priznati stranci pravo na besplatno zastupanje, ako je to nužno radi zaštite prava stranke. Za zastupnika se postavlja advokat, sa spiska advokata koji sudu dostavlja Advokatska komora.Zastupnika postavlja i razrešava predsednik suda. Postavljeni zastupnik ima pravo da zahteva da bude razrešen iz opravdanih razloga.

Protiv odluke suda kojom se zastupnik razrešava nije dozvoljena žalba.Takođe,protiv rešenja suda kojim se usvaja zahtev stranke o postavljanju zastupnika nije dozvoljena žalba.

da li besplatna pravna pomoć pokriva sve troškove sudskog postupka

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka obuhvata oslobođenje od plaćanja taksa i oslobođenje od polaganja predujma za troškove svedoka, veštaka, uviđaja i sudskih oglasa.sud može osloboditi stranku i samo od plaćanja taksa. kad je stranka potpuno oslobođena od plaćanja troškova postupka iz sredstava suda isplatiće se predujam za troškove svedoka, veštaka, uviđaja i izdavanja sudskog oglasa, kao i stvarni izdaci postavljenog punomoćnika.

- ako lice ima pravo na delimičnu besplatnu pravnu pomoć ko snosi ostale troškove 

Troškovi postupka u pogledu kojih stranci nije priznato tzv.“siromaško pravo“, odnosno od čijeg plaćanja stranka nije oslobođena, distribuiraće se shodno opštem pravilu o uspehu stranke u sporu.

-da li se pravo na besplatnu pravnu pomoć odnosi i na postupak u drugom stepenu

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka o kojem se odlučuje pred prvostepenim sudom odnosi se na ceo parnični postupak, dakle i na drugostepeni.

- da li se odluka kojom je priznato pravo na besplatnu pravnu pomoć može ukinuti u toku sudskog postupka

Rešenje o oslobođenju od plaćanja troškova i o postavljanju zastupnika prvostepeni sud može u toku postupka ukinuti ako utvrdi da je stranka u stanju da snosi troškove postupka. Tom prilikom sud će rešiti da li će stranka potpuno ili delimično naknaditi i one troškove i takse od kojih je ranije bila oslobođena kao i stvarne izdatke i nagradu postavljenom zastupniku.

- da li postoji pravo žalbe na odluku kojom je odbijen zahtev za besplatnu pravnu pomoć

Protiv rešenja kojim je sud odbio predlog stranke za njeno oslobođenje od plaćanja troškova dozvoljena je žalba kao i u svakoj drugoj situaciji, osim kada je zakonom izričito propisano da žalba protiv rešenja nije dopuštena, što je slučaj sa rešenjem kojim se predlog stranke da bude oslobođena od plaćanja troškova usvaja.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ