Izdržavanje

XVI Izdržavanje


- šta znači pojam izdržavanje i obaveza izdržavanja u srpskom pravu

Zakonsko izdržavanje je obligacija između zakonom određenih poverilaca i zakonom određenih dužnika. Obaveza izdržavanja je regulisana Porodičnim Zakonom i Zakonom o obligacionim odnosima RS.U srpskom pravu važi pravilo da se izdržavanje daje u novcu osim ako su se poverilac i dužnik sporazumeli drugačije (član 161 porodičnog zakona). Imajući u vidu da obaveza izdržavanja, uopšte, može nastati na različite načine (npr ugovorom o doživotnom izdržavanju) značajno je ukazati da izdržavanje na osnovu zakona predstalja jedno od centralnih pitanja u vezi sa porodičnim odnosima. Zakonsko izdržavanje vezuje se za činjenicu srodstva, bračne ili vanbračne zajednice.Zakonska alimentacija uređena je imperativnim normama i nije dopušteno odricanje od prava na izdržavanje.Pravo na zakonsku alimentaciju ne zastareva.

koja lica imaju obavezu da izdržavaju druga lica

Porodični Zakon reguliše

izdržavanje supružnika

izdržavanje bivšeg supružnika

izdržavanje vanbračnog partnera

izdržavanje bivšeg vanbračnog partnera

izdržavanje majke deteta

izdržavanje maloletnog deteta od strane roditelja

izdržavanje roditelja od strane deteta

izdržavanje između ostalih krvnih srodnika

izdržavanje između adoptivnih srodnika

izdržavanje između tazbinskih srodnika

-do kog uzrasta dete ima pravo na izdržavanje

Roditelji su dužni da izdržavaju svoje maloletno dete. u srpskom pravu dete je maloletno do navršene 18 godine života. Roditelji imaju dužnost,srazmerno mogućnostima da izdržavaju svoje punoletno dete, koje je na redovnom školovanju,najkasnije do 26 godine života deteta, kao i punolertno dete koje je nesposobno za rad a nema dovoljno sredstava za život. Obaveza davanja izdržavanja postoji i u slučaju lišenja roditeljskog prava. ako roditelji nisu živi ili nemaju materijalnih mogućnosti maloletno dete ima pravo izdržavanja od od krvinih srodnika u pravoj ushodnoj liniji, ista pravila primenjuju se i kada je u pitanju adoptivno srodstvo.

kada se u sporovima o izdržavanju primenjuje srpski zakon iako se ne primenjuje srpski zakon čije se pravo primenjuje i kojim je zakonom to regulisano

Za odnose između roditelja i dece merodavno je pravo države čiji su oni državljani.Ako su roditelji i deca državljani različitih država, merodavno je pravo države u kojoj svi oni imaju prebivalište.Ako su roditelji i deca državljani različitih država, a nemaju prebivalište u istoj državi, merodavno je pravo Srbije ako je dete ili koji od roditelja srpski državljanin.U ostalim slučajevima merodavno je pravo države čiji je državljanin dete.

Za obavezu izdržavanja između krvnih srodnika, osim roditelja i dece, ili za obavezu izdržavanja srodnika po tazbini merodavno je pravo države čiji je državljanin srodnik od kog se zahteva izdržavanje.

- da li lice koje traži izdržavanje treba da se obrati sudu, nekoj organizaciji ili nekom vladinom telu  radi ostvarenja prava na izdržavanje

Postupak u sporovima za izdržavanje pokreće se tužbom. Za odlučivanje u prvom stepenu nadležan je viši sud, kojem se tužba podnosi, dok je u drugom stepenu propisana nadležnost Apelacionog suda. Alimentacione sporove karakteriše naročita hitnost postupka, pravilo da sud nije vezan granicama alimentacionog zahteva i obaveza suda da presudu iz alimentacionog spora dostavi organu strateljstva u mestu prebivališta poverioca izdržavanja.

kome i kako lice podnosi zahtev da ostvari svoje pravo na izdržavanje i ko u slučaju spora konačno odlučuje

Tužba za izdržavanje podnosi se Višem sudu. Mesno je nadležan sud na čijoj teritoriji tužilac (poverilac izdržavanja) ima prebivalište, odnosno sud na čijoj se teritoriji nalazi imovina tuženog, shodno odredbama Zakona o parničnom postupku Republike Srbije.

-ko može podneti tužbu za izdržavanje deteta

U ime deteta tužbu za izdržavanje može podneti njegov zakonski zastupnik i organ strateljstva

-koji je sud nadležan u sporovima o izdržavanju

Za odlučivanje u prvom stepenu nadležan je Viši sud, kojem se tužba podnosi, dok je u drugom stepenu propisana nadležnost Apelacionog suda.

da li se za ostvarivanje prava na izdržavanje lice obraća neposredno ili je potrebno da se prethodno obrati drugom organu ili organizaciji

Nije potrebno prethodno obraćanje, tužba se može uputiti sudu bez prethodnog obraćanja drugom organu ili organizaciji

da li podnosilac prijave za izdržavanje mora da plati neki iznos da bi pokrenuo sudski postupak i ako da koliki su ovi troškovi

Da, lice koje podnosi tužbu plaća sudsku taksu na tužbu čiji se iznos u svakom konkretnom slučaju određuje u skladu sa tarifom koju sadrži zakon o sudskim taksama(sl.gl.28/94,53/95,16/97, 34/02, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 и 31/09)Članom 24 zakona o sudskim taksama propisano je da ako je predmet spora pravo na zakonsko izdržavanje ili potraživanje pojedinačnih iznosa zakonskog izdržavanja, vrednost predmeta spora )prema kojoj se određuje iznos sudske takse) , radi naplate takse, računa se premazbiru davanja za tri meseca, ako se izdržavanje ne traži za kraće vreme.

- ako lice koje traži izdržavanje nema dovoljno finansijskih sredstava da li će imati pravo na besplatnu pravnu pomoć

Da, detaljnije videti u delu besplatna pravna pomoć

ako izdržavanje odobri sud kako to u praksi najčešće čini

Pravilo koje sadrži Porodični Zakon je da se izdržavanje daje u novcu, međutim dozvojljeno je da se poverilac i dužnik sporazumeju drugačije. Visina izdržavanja određuje se prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika. Porodični Zakon obavezuje sud da vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja a ako je dete poverilac izdržavanja visina alimentacije treba da omogući detetu najmanje isti životni standard kakav ima roditelj dužnik alimentacije(član 162 pz). Takođe, visina alimentacije po pravilu ne može biti manja od 15 odsto ni veća od 50 posto ukupnog stalnog mesečnog primanja dužnika izdržavanja.

da li odluka o izdržavanju može da bude izmenjena usled promene životnih okolnosti izdržavanog lica

Utvrđena visina obaveze alimentacije može se menjati usled promenjenih okolnosti. naime, poverilac i dužnik mogu predložiti sudu da da visinu alimentacije umanji ili poveća, kao i da izmeni način isplate ili ukine izdržavanje.

kako i kome se plaća izdržavanje deteta

Mesečni iznos alimentacije plaća se roditelju kojem je dete povereno određenog dana u mesecu.

ako dužnik izdržavanja ne plati dobrovoljno koje se mere prema njemu mogu preduzeti

Pored prinudnog izvršenja sudske odluke shodno pravilima Zakona o izvršnom postupku, izbegavanje plaćanja alimentacie je i krivičnopravno sankcionisano pa je neplaćanje alimentacije utvrđene izvršnom sudskom odlukom predviđeno kao krivično delo.takođe, zakon o naslećivanju propisuje da je lice koje se teže ogrešilo o ostavioca neispunjennjem zakonske obaveze izdržavanja nedostojno da bude naslednik, a može biti i isključen iz prava na nužni deo.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ