Naknade štete oštećenom u krivičnom postupku

XX Naknade štete oštećenom u krivičnom postupku

 

Stranica u pripremi ...

a) naknada od učinioca

-koji su uslovi za podnošenje zahteva za nakandu štete u krivičnom postupku

-u kojj fazi postupka se ovaj zahtev podnosi

-kada da lice podnese zahtev za naknadu štete i kome

-kako lice da prezentuje svoje potraživanju u celosti ili po pojedinačnim gubicima

-može li u ovom postuku imati pravnu pomoć

koje dokaze lice mora da podnese radi ostvarenja imovinsko pravnog zahteva u krivičnom postupku

-ako je sud utvrdio postojanje štete da li oštećeni ima na raspolaganju neku vrstu posebne pomoći radi izvršenja odluke prtotiv učinioca

b) naknada od države

-da li je moguće dobiti naknadu štete od države ili javnog organa (ovde se misli na odgovornost iz zoo teroristički akti i sl...)

-da li je isticanje zahteva za naknadu štete uslovljeno vrstom krivičnog dela

-da li je mogućnost isticanja im.pr,zahteva ograničena na lica koja su pretrpela povrede

-mogu li rodjaci preminulog usled krivičnog dela ili lica koja od njega zavise isticati imovinskopr zahtev

-da li naknada štete zavisi od državljanstva lica ili prebivališta

-ako je krivično delo izvršeno u drugoj drž članici da li zahtev može da se postavlja u rs ako da pod kojim uslovima

-da li je potrebno da je krivišno delo prijavljeno policiji

-da li je potrebno da se sačeka ishod policijske istrage ili krivičnog postupka da bi se podneo zahtev za naknadu štete

-ako je učinilac kr dela poznat da li je potrebno prvo pokušati dobijanje naknade štete neposredno od njega

-ako je učinilac kr dela nepoznat ili nije osuđen da li oštećeni i dalje može da traži naknadu štete i ako da koje je dokaze potrebno da prilož

-da li postoji neki rok u kojem se mora podneti zahtev za naknadu štete

-za koje gubitke se može tražiti naknada štete (duševni bol....)

-kako se utvrđuje iznos naknade

-da li postoji minimalni ili maksimalni iznos naknade

-da li će naknada od države, koju je lice dobilo ili je može dobiti za isti gubitak ali iz drugog izvora(npr od osiguranja) biti umanjena

-koji kriterijumi utiču na određivanje iznosa naknade

-da li naknada može da se dobije unapred (slovenija odgovara ne. Ovo unapred je verovatno neki nama nepoznat evropski institutJ)

-gde lice može da dobije formulare i dodatne informacije kako da ostvari pravo na naknadu štete

-da li postoji posebna telefonska linija ili sajt za pomoć žrtvama krivičnh dela

-može li lice dobiti pravnu pomoć za sačinjavanje zahteva za naknadu štete

-kome se podnosi zahtev za isplatu štete

-da li postoje druge organizacije koje daju pomoć i informacije licima žrtvama krivičnih dela

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ