Pokretanje sudskog postupka

VIII POKRETANJE SUDSKOG POSTUPKA

 

- da li građani svoja prava moraju ostvarivati pred sudom ili imaju i druge metode na raspolaganju?

Građani mogu uvek pred sudom tražiti zaštitu svojih povređenih ili ugroženih prava, ali, na raspolaganju su im i vansudske metode rešavanja sporova. Mirno rešavanje sporova je je uvek poželjno kako sa aspekta ostvarivanja privatnih tako i javnih, državnih interesa.

- da li postoje rokovi u kojima građani moraju podneti tužbu

Vremenska limitiranost prava na traženje sudske zaštite zavisi od prirode slučaja. Kada je u pitanju zaštita pojedinih prava propisani su prekluzivni rokovi za podnošenje inicijalnog akta(npr. tužbe, predloga). Protekom ovih rokova (nastupanjem prekluzije) lice gubi pravo na sudsku zaštitu. Prekluzivni rokovi, konkretno njihova dužina utvrđuju se posebnim zakonima koji regulišu konkretnu oblast.(Tužba za smetanje poseda,Tužba za poništaj rešenja o pravim aiz radnog odnosa,Tužbe za zaštitu prava ličnosti iz Zakona o javnom informisanju.Tube iz Porodičnog zakona i dr.)

- da li sudski postupak može da pokrene samo lice ili mora imati advokata

Svako poslovno sposobno lice može samo da pokrene sudski postupak, a izuzetak od ovog pravila propisan je Zakonom o parničnom postupku i odnosi se na izjavljivanje revizije, vanrednog pravnog leka kada u ime stranke to mora uraditi punomoćnik- advokata.

-kako se dokument podnosi sudu

Pismena se predaju u zgradi suda šalterskom službeniku ili se šalju poštom na adresu suda.

-na kom jeziku se predaju podnesci, u pisanoj ili usmenoj formi

U Srbiji se sudski postupak vodi na srpskom jeziku , a na područjima na kojima je, u skladu sa zakonom u službenoj upotrebi jezik određene nacionalne manjine, postupak se vodi i na jeziku te nacionalne manjine. Zahtev kojim se želi pokrenuti sudski postupak mora se predati sudu u pisanoj formi.

- da li postoji pisani obrazac za pokretanje sudskog postupka, i ako ne sta sve podnesak treba da sadrži i koji su obavezni elementi

Ne postoji formular za pokretanje postupka, ali je Zakonom o parničnom postupku regulisano šta mora da sadrži podnesak. Tužba, protivtužba, odgovor na tužbu i pravni lekovi podnose se u pismenom obliku (podnesci).

Podnesci moraju biti razumljivi i moraju sadržavati sve ono što je potrebno da bi se po njima moglo postupiti. Oni naročito treba da sadrže: označenje suda, ime i prezime, naziv firme, prebivalište ili boravište, odnosno sedište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika ako ih imaju, predmet spora, sadržinu izjave i potpis podnosioca.ako izjava sadrži kakav zahtev, stranka je dužna da u podnesku navede činjenice na kojima zasniva zahtev, kao i dokaze kad je to potrebno.

-da li lice mora da plati sudske troskove, kada ova obaveza nastaje i kom roku stranka mora da isplati advokata

Sudsku taksu za tužbu,odgovor na tužbu i pravni lek stranka je dužna da uplati istovremeno sa predajom tog podneska. Taksa na sudsku odluku plaća se u roku koji je označen u toj odluci i koji počinje da teče od dana prijema odluke u pitanju. Kada stranka predloži izvođenje dokaza, dužna je da po nalogu suda unapred položi iznos potreban za podmirenje troškova koji će nastati povodom izvođenja dokaza.

Kad izvođenje dokaza predlažu obe stranke, sud će odrediti da iznos potreban za podmirenje troškova polože obe stranke na jednake delove. Ako je sud odredio izvođenje dokaza po službenoj dužnosti, odrediće da iznos položi stranka na koju pada teret dokazivanja činjenice o kojoj se izvodi dokaz.kada se u toku postupka stranke sporazumeju da se pokuša posredovanje (medijacija), ili sud uputi stranke na postupak posredovanja sud će odrediti da iznos potreban za podmirenje troškova ovog postupka polože obe stranke na jednake delove. Sud će odustati od izvođenja dokaza ako iznos potreban za podmirenje troškova ne bude položen u roku koji sud odredi. U tom slučaju sud će, s obzirom na sve okolnosti, po svom uverenju ceniti od kakvog je značaja to što stranka nije u roku položila iznos potreban za podmirenje troškova.

Što se tiče isplate advokata sudskom odlukom u konkretnom slučaju, u delu o troškovima utvrđuje se iznos advokatskih troškova shodno advokatskoj tarifi. 

- koji se datum smatra datumom predaje tužbe sudu i da li sud obavestava građanina da je primio tužbu

Prema Zakonu o parničnom postupku, dan predaje podneska upućenog sudu preko pošte preporučenom pošiljkom ili upućenog telegrafskim putem smatra se kao dan predaje sudu.Ako je podnesak upućen telegrafskim putem, smatraće se da je dat u roku samo ako uredan podnesak naknadno bude predat sudu ili bude upućen sudu preporučenom pošiljkom u roku od tri dana od dana predaje telegrama pošti.Ako je podnesak koji je vezan za rok predat ili upućen nenadležnom sudu pre isteka roka, a stigne nadležnom sudu posle isteka roka, smatraće se da je na vreme podnet ako se njegovo podnošenje nenadležnom sudu može pripisati neznanju ili očiglednoj omašci podnosioca. Ova pravila važe i za rok u kome se po posebnim propisima mora podići tužba, kao i na rok zastarelosti potraživanja ili nekog drugog prava.

Sud ne obaveštava građanina da je primio tužbu.

-da li će građanin biti detaljno obavešten o naknadnim događajima pred sudom i posledicama propuštanja

Sud će na ročište blagovremeno pozvati stranke i ostala lica čije prisustvo smatra potrebnim. Uz poziv će se stranci dostaviti podnesak koji je dao povod za određivanje ročišta, a u pozivu će se naznačiti mesto, prostorija i vreme održavanja ročišta. Ako se uz poziv ne dostavlja podnesak, u pozivu će se navesti stranke, predmet spora, kao i radnja koja će se na ročištu preduzeti.sud će u pozivu naročito upozoriti na zakonske posledice izostanka sa ročišta.tako, primera radi odredbom člana 282 Zakona o parničnom postupku propisano je da je tuženi dužan da, u roku do 30 dana od prijema tužbe sa prilozima, podnese sudu odgovor na tužbu.Sud je dužan da tuženog pouči o sadržini odgovora i posledicama propuštanja da odgovori na tužbu u određenom roku.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ