Roditeljska odgovornost

XV Roditeljska odgovornost

 

-šta znači zakonski termin roditeljska odgovornost

Roditeljska odgovornost je skup prava i obaveza koje su roditeljima poverena normama objektivnog prava. Ova prava i obaveze roditelji vrše sporazumno i u najboljem interesu deteta.

-koja su prava i obaveze nosioca roditeljske odgovornosti

Prava i obaveze koja nosioca roditeljske odgovornosti su briga o životu i zdravlju deteta, čuvanje i podizanje deteta, potom obrazovanje i vaspitanje deteta, sledi odrđivanje ličnog imena deteta, zastupanje prava i interesa deteta te prava i obaveze u vezi sa imovinom deteta.

-ko je prema opštim pravilima nosilac roditeljske odgovornosti

Prema opštim pravilima nosioci roditeljske odgovornosti su roditelji deteta i oni roditeljska prava i obaveze vrše sporazumno i zajednički rukovodeći se načelom ravnopravnosti oba roditelja.

-ako su roditelji nepodobni i nevoljni da vrše roditeljskko pravo da li neko može biti postavljen na njihovo mesto

Nadzor (preventivni i korektivni) nad vršenjem roditeljskog prava u Srbiji vrši organ strateljstva konkretno Centar za socijalni rad. Nepodobnost ili nevoljnost roditelja da vrše roditeljska prava i dužnosti može se ispoljiti u formi zloupotrebe roditeljskog prava ili grubog zanemarivanja vršenja roditeljskih dužnosti sa jedne strana ili, kao nesavesno vršenje roditeljskih prava i dužnost, sa druge strane. u prvom slučaju rotitelji mogu biti potpuno lišeni roditeljskog prava dok u drugom slučaju sud ima na raspolaganju institut delimičnog lišenja roditeljskog prava. odluku o lišenju roditeljskog prava donosi osnovni sud u parničnom postupku a u drugom stepenu je nadležan apelacioni sud.U ovim i drugim situacijama(na primer slučaj smrti oba roditelja) osnovni vidovi zaštite dece bez roditeljskog staranja su usvojenje, hraniteljstvo i starateljstvo.konkretan oblik zaštite određuje se nakon svestranog razmatranja svih okolnosti slučaja i mogućnosti izbora onog oblika porodične zaštite koji u najvećoj meri odgovara potrebama deteta.

-ako su roditelji razvedeni kako se odredjuje vršenje roditeljske odgovornosti

Roditeljsko pravo ravnopravno vrše roditelji sporazumno. I kada su razvedeni roditelji mogu roditeljsko pravo vršiti zajedno ako postignu sporazum o tome i sud nađe da je takav sporazum u najboljem interesu deteta. Porodični Zakon predviđa situacije u kojima samo jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo. jedna od tih situacija je i kada roditelji postignu sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava. Ovaj sporazum mora da obuhvati sporazum o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o obavezi izdržavanja i pravu na kontakt drugog roditelja sa detetom.takođe sud će ovakav sporazum prihvatiti samo akko je uu najboljem interesu deteta.

-ako su se roditelji sporazumeli o vršenju roditeljskog prava šta treba da učine da bi njihov sporazum postao pravno obavezujući

Ako nađe da je spporazum roditelja o vršenju roditeljskog prava u najboljem interesu deteta sud će ovakav sporazum uneti u izreku presude o razvodu braka.

-ako ne mogu da postignu sporazum da li imaju na raspolaganju neka alternativna sredstva

Ako roditelji ne mogu sami da postignu dogovor o vršenju roditeljskog prava mogu potražiti pomoć centra za socijalni rad, savetovališta za brak i porodicu ili pokušati sa postupkom medijacije radi postizanja sporazuma o vršenju roditeljskog prava. Ako ni nakon ovoga ne postignu dogovor o vršenju roditeljskog prava odluku o tome donosi sud.

-ako roditelji idu na sud o kojim pitanjima sud odlučuje u vezi sa strateljstvom

Sud mora da odluči o poveravanju deteta tj. o tome ko je titular roditeljskog prava, o izdržavanju deteta i o pravu na kontak drugog roditelja sa detetom.

ako je dete povereno jednom roditelju da li to znači da taj roditelj o svim pitanjima u vezi sa detetom bez prethodne saglasnosti drugog roditelja

Ne, roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo da sporazumno sa drugoim roditeljem odlučuje o bitnim pitanjima za dete. Porodični Zakon, exempli causa kao bitna pitanja određuje obrazovanje deteta, veće medicinske zahvate, promenu prebivališta, raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

-ako je sud odlučio da roditelji zajedno vrše roditeljsko pravo šta to u praksi znači

To znači da roditelji zajedno i sporazumno vrše roditeljsko pravo, te da su jednako odgovorni za dete.

-koji je sud nadležan za odlučivanje u bračnim i porodičnim sporovima

U bračnim sporovima u prvom stepenu je stvarno nadležan osnovni sud, funkcionalno je nadležno sudsko veće koje čine jedan sudija profesionalac i i dvoje sudija porotnika ,a u višoj instanci nadležan je Apelacioni sud i to veće od tri sudije.Sudije koje postupaju u ovim predmetima moraju imati posebne edukacije iz oblasti prava deteta. Mesna nadležnost suda određuje se prema prebivalištu odnosno boravištu tuženog ili prema mestu poslednjeg zajedničkog prebivališta supružnika.

-postoje li neke formalnosti koje se moraju ispoštovati ili dokumenta koja je potrebno podneti u ovim sporovima

Zakonom o parničnom postupku Republike Srbije propisano je sta podnesak mora da sadrži da bi se po njemu moglo postupiti, naročito treba da sadrži: označenje suda, ime i prezime, prebivalište ili boravište, stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika ako ih imaju, predmet spora, sadržinu izjave i potpis podnosioca.ako izjava sadrži kakav zahtev, stranka je dužna da u podnesku navede činjenice na kojima zasniva zahtev, kao i dokaze kad je to potrebno. Takođe u potrebno je voditi računa o prekluzivnim rokovima koje sadrži porodični zakon kada je u pitanju podnošenje tužbe za poništaj braka iz razloga relativne ništavosti (rušljivosti).

-koji se postupak sprovodi u bračnim i porodičnim sporovima i da li je on hitan

Parnični postupak u porodičnim sporovima, ako se odnosi na dete ili roditelja, je hitan, tužba se ne dostavlja na odgovor, postupak po pravilu ima dva ročišta a prvo ročište se mora zakazati u roku od 15 dana od dana prijema inicijalnog akta. Po žalbi se mora odlučiti u roku od 30 dana od dostavljanja žalbe drugostepenom sudu.

-da li stranke mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć u ovim sporovima

Da, ukoliko ispunjavaju zakonom o parničnom postupku propisane uslove. Detaljnije videti u poglavlju besplatna pravna pomoć

-da li je moguće uložiti žalbu na odluku kojom je uređeno vršenje roditeljskog prava

Da, žalba se izjavljuje apelacionom sudu preko osnovnog suda koji je doneo prvostepenu odluku. Žalbu je potrebno dostaviti u dovoljnom broju primeraka za sud i ostale učesnike u postupku.

-u slučajevima kada je potrebna intervencija suda zbog neizvršavanja odluke o strateljstvu koji se postupak sprovodi

U slučaju potrebe za prinudnim izvršenjem sudske odluke o starateljstvu primenjuju se pravila Zakona o izvršnom postupku republike srbije (službeni glasnik rs br 125/2004). izvršenje odluka iz oblasti porodičnog prava regulisano je četvrtom glavom zakona o izvršnom postupku.

Za odlučivanje o predlogu za izvršenje odluke suda kojom se naređuje

predaja deteta roditelju ili drugom licu, odnosno organizaciji kojoj je dete povereno na

čuvanje i vaspitanje, nadležan je sud koji je opšte mesno nadležan za stranku koja

zahteva izvršenje, kao i sud na čijem se području dete nalazi.

Za sprovođenje izvršenja mesno je nadležan sud na čijem se području

dete nalazi u vreme izvršenja.Predlog za izvršenje može podneti roditelj ili drugo lice kome je dete

povereno na čuvanje i vaspitanje kao i organ starateljstva.Prilikom sprovođenja izvršenja sud posebno vodi računa o potrebi da se u najvećoj meri zaštiti interes deteta.

Sud će rešenjem o izvršenju ostaviti izvršnom dužniku rok od tri dana

od dana dostavljanja rešenja da preda dete roditelju ili drugom licu, odnosno

organizaciji kojoj je dete povereno na čuvanje i vaspitanje, pod pretnjom izricanja

novčane kazne.Novčana kazna se izriče i njeno izvršenje sprovodi prema odredbama

ovog zakona o izvršenju radnje koju može izvršiti samo izvršni dužnik.

Ako se izvršenje nije moglo sprovesti izricanjem i izvršenjem odluke o

novčanoj kazni, izvršenje će se sprovesti oduzimanjem deteta od lica kod koga se

dete nalazi i predajom deteta roditelju odnosno drugom licu ili organizaciji kojoj je

dete povereno na čuvanje i vaspitanje.

Oduzimanje i predaju deteta iz stava 4. ovoga člana može obaviti

samo sudija u saradnji sa psihologom organa starateljstva, škole, porodičnog

savetovališta ili druge specijalizovane ustanove za posredovanje u porodičnim

odnosima.Sud će na predlog stranke kojoj je dete povereno, nastaviti izvršenje

po istom rešenju o izvršenju ako se dete u roku od 60 dana od dana predaje deteta

ponovo zatekne kod lica od koga je oduzeto.

Izuzetno od navedenog, u slučaju kad se utvrdi da je

ugrožen život, zdravlje ili psihofizički razvoj deteta, sud će, bez prethodnog

ostavljanja roka za predaju izricanjem i izvršenjem novčane kazne sprovesti izvršenje

tako što će oduzeti dete i predati ga roditelju ili drugom licu odnosno organizaciji kojoj

je dete povereno na čuvanje i vaspitanje.

Izvršenje se sprovodi uz saradnju organa starateljstva.

-šta treba da uradi lice koje traži priznanje i izvršenje strane sudske odluke i kojim je to zakonima regulisano

Mаtеrija priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka regulisana je zakonom o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. O samom postupku i pokretanju postupka detaljnije videti u poglavlju razvod

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ