Literatura

Pravosudni ispit se polaže po pravilniku o programu pravosudnog ispita ("Službeni glasnik RS" br. 51/97) i čl. 3. je propisano da su pravni izvori navedeni u pravilniku obavezni.

Kandidati su dužni da prate i koriste izmene pravnih izvora koje nastanu posle stupanja ovog pravilnika na snagu (izmene i dopune, ukidanje i donošenje novih propisa).

1. Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo:

PRAVNI IZVORI

 • Ustav Savezne Republike Jugoslavije
 • Ustav Republike Srbije
 • Ustav Republike Crne Gore
 • Zakon o izboru saveznih poslanika u Veće građana Savezne skupštine
 • Zakon o izboru saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine (Republike Srbije i Republike Crne Gore)
 • Zakon o izboru narodnih poslanika (Republike Srbije)
 • Zakon o izboru odbornika i poslanika (Republike Crne Gore)
 • Poslovnik Veća građana Savezne skupštine
 • Poslovnik Veća republike Savezne skupštine
 • Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije
 • Poslovnik Skupštine Republike Crne Gore
 • Zakon o izboru i razrešenju predsednika Republike (Savezne Republike Jugoslavije)
 • Zakon o izboru predsednika Republike (Republike Srbije)
 • Zakon o izboru predsednika Republike (Republike Crne Gore)
 • Uredba o obrazovanju saveznih ministarstava i drugih saveznih organa i organizacija i službi Savezne vlade
 • Zakon o državnoj upravi (Republike Srbije)
 • Zakon o ministarstvima (Republike Srbije)
 • Zakon o načelima organizacije državne uprave (Republike Crne Gore)
 • Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave (Republike Crne Gore)
 • Zakon o Saveznom ustavnom sudu
 • Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka (Republike Srbije)
 • Zakon o Ustavnom sudu Republike Crne Gore
 • Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
 • Zakon o lokalnoj samoupravi
 • Zakon o podeli Socijalističke Republike Crne Gore na opštine
 • Zakon o lokalnoj samoupravi (Republike Crne Gore)
 • Statut Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Zakon o Saveznom sudu
 • Zakon o sudovima (Republike Srbije)
 • Zakon o sudovima (Republike Crne Gore)
 • Zakon o vojnim sudovima
 • Zakon o Saveznom državnom tužiocu
 • Zakon o javnom tužilaštvu (Republike Srbije)
 • Zakon o državnom tužiocu (Republike Crne Gore)
 • Zakon o vojnom tužiocu
 • Zakon o advokaturi (Republike Srbije)
 • Zakon o advokaturi i službi pravne pomoći (Republike Crne Gore)
 • Zakon o jugoslovenskom državljanstvu
 • Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Srbije
 • Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Crne Gore
 • Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma (Republike Srbije)
 • Zakon o referendumu i narodnoj inicijativu (Republike Srbije)
 • Zakon o referendumu (Republike Crne Gore)

2. Krivično pravo

 • Krivični zakon SRJ
 • Krivični zakon Republike Srbije
 • Zakonik o krivičnom postupku
 • Zakon o javnom redu i miru
 • Zakon o oružju i municiji
 • Zakon o privrednim prestupima
 • Zakon o prekršajima
 • Udžbenik Krivično pravo

3. Građansko pravo

PRAVNI IZVORI

 • Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Zakon o braku i porodičnim odnosima
 • Zakon o nasleđivanju (Republike Srbije)
 • Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta
 • Zakon o eskproprijaciji (Republike Srbije)
 • Zakon o prometu nepokretnosti (Republike Srbije)
 • Zakon o građevinskom zemljištu (Republike Srbije)
 • Zakon o održavanju stambenih zgrada (Republike Srbije)
 • Zakon o izgradnji objekata (Republike Srbije)
 • Zakon o stanovanju (Republike Srbije)
 • Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima (Republike Srbije)
 • Zakon o autorskom pravu
 • Zakon o patentima
 • Zakon o žigovima
 • Zakon o modelima i uzorcima
 • Zakon o geografskim oznakama porekla
 • Zakon o parničnom postupku
 • Zakon o izvršnom postupku
 • Zakon o vanparničnom postupku

PRAVNA KNjIŽEVNOST

 • Uvod u građansko pravo, dr Obren Stanković, dr Vladimir V. Vodinelić, Beograd, 1996.
 • Stvarno pravo, dr Obren Stanković, dr Miodrag Orlić, Beograd, 1996.

4. Trgovinsko (privredno) pravo

PRAVNI IZVORI

 • Zakon o preduzećima
 • Zakon o javnim preduzećima i obavljanje delatnosti od opšteg interesa (Republike Srbije)
 • Zakon o privatnim preduzetnicima (Republike Srbije)
 • Zakon o zadrugama (Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije)
 • Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama
 • Zakon o Narodnoj banci Jugoslavije
 • Zakon o Privrednoj komori Jugoslavije
 • Zakon o privrednim komorama (Republike Srbije)
 • Zakon o osiguranju imovine i lica
 • Zakon o privatizaciji (Republike Srbije)
 • Zakon o stranim ulaganjima
 • Zakon o koncesijama (Republike Srbije)
 • Zakon o slobodnim zonama
 • Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
 • Uredba o bližim uslovima za otvaranje i rad predstavništva stranih lica u Jugoslaviji
 • Uredba o zastupanju stranih lica u Jugoslaviji
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Opšte uzanse za promet robom
 • Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju
 • Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju
 • Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi
 • Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o menici
 • Zakon o čeku
 • Zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji
 • Zakon o sanaciji, stečeju i likvidaciji banaka
 • Zakon o platnom prometu
 • Zakon o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima
 • Zakon o deviznom poslovanju
 • Zakon o hartijama od vrednosti
 • Zakon o postupku za upis u sudski registar
 • Uredba o upisu u sudski registar
 • Zakon o parničnom postupku
 • Zakon o vanparničnom postupku
 • Zakon o izvršnom postupku

5. Međunarodno privatno pravo

PRAVNI IZVORI

 • Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja
 • Zakon o jugoslovenskom državljanstvu
 • Zakon o kretanju i boravku stranaca
 • Zakon o stranim ulaganjima
 • Zakon o koncesijama (Republike Srbije)
 • Zakon o preduzećima
 • Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
 • Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi
 • Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o menici
 • Zakon o parničnom postupku
 • Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine
 • Madridski aranžman o međunarodnoj registraciji fabričkih i trgovačkih žigova
 • Haška konvencija o određivanju merodavnog prava za drumske saobraćajne nezgode
 • Haška konvencija o sukobu zakona kod forme testamentalnih raspolaganja
 • Haška konvencija o ukidanju zahteva legalizacije
 • Njujorška konvencija o priznanju i izvršenju sranih arbitražnih odluka
 • Konvencija Ujedinjenih nacija o međunaraodnoj prodaji robe (UNCITRAL)
 • Ženevski jednoobrazovni zakon o menicama
 • Jednoobrazovna pravila i običaji za dokumentarne akreditive Međunarodne trgovačke komore u Parizu.

6. Upravno pravo

PRAVNI IZVORI

 • Ustav Savezne Republike Jugoslavije
 • Ustav Republike Srbije
 • Uredba o obrazovanju saveznih ministarstava i drugih saveznih organa i organizacija i službi Savezne vlade
 • Zakon o Vladi Republike Srbije
 • Zakon o državnoj upravi (Republike Srbije)
 • Zakon o o ministarstvima (Republike Srbije)
 • Uredba o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima i posebnim organizacijama (Republike Srbije)
 • Uredba o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta (Republike Srbije)
 • Zakon o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom veću i saveznim organima uprave
 • Zakon o radnim odnosima u državnim organima (Republike Srbije)
 • Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
 • Zakon o lokalnoj samoupravi
 • Statut Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Zakon o jugoslovenskom državljanstvu
 • Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Srbije
 • Zakon o opštem upravnom postupku
 • Zakon o upravnim sporovima

7. Radno pravo

 • Zakon o osnovama radnog odnosa
 • Zakon o radu
 • Zakon o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom veću i saveznim organima uprave
 • Zakon o radnim odnosima u državnim organima
 • Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava nazaposlenih lica
 • Zakon o štrajku
 • Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja (SRJ)
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju
НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ