Govor ministarke pravde Snežane Malović, na Međunarodnoj konferenciji "Osnivanje Akademije za obuku nosilaca pravosudnih funkcija" - Sava centar, Beograd, 05.12.2008. godine

5.12.2008.

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi gosti,

Zadovoljstvo mi je što sam danas ovde sa vama na ovoj značajnoj konferenciji, na kojoj razmatramo ideje osnivanje Akademije za obuku nosilaca pravosudnih funkcija kojom će se na pravi način zaokružiti paket pravosudnih zakona i omogućiti planirana reforma pravosuđa, sa jasnim i merljivim kriterijumima za izbor sudija zasnovanim na znanju i rezultatima postignutim u Akademiji, a ne političkim uticajima.

Ministarstvo pravde u sklopu reforme pravosuđa preduzima dalje korake ka unapređenju rada pravosuđa, unapređenju nezavisnosti, nepristrasnosti i efikasnosti pravosuđa. Takođe, preduzimaju se dalji koraci ka uvođenju objektivnih kriterijuma koji će telima nadležnim za izbor nosilaca pravosudnih funkcija omogućiti da u potpunosti ispune standarde postavljene u pravosudnim zakonima koji se nalaze u ovom trenutku u Narodnoj Skupštini.

Osobe izabrane za pravosudne funkcije biće predlagane i birane u skladu sa opredeljenjem Republike Srbije da se unapredi nezavisnost, nepristrasnost i efikasnost pravosuđa. Mandat nosilaca pravosudnih funkcija, njihova nezavisnost, bezbednost, odgovarajuća naknada, uslovi rada, napredovanje i odgovornost biće propisane zakonima.

Stručnost u obavljanju pravosudnih dužnosti zahteva pravna znanja, temeljitost u radu i spremnost. Profesionalnost nosisalaca pravosudnih funkcija treba da bude očigledna u vršenju dužnosti. Nezavisnost pravosuđa podrazumeva određena prava, ali isto tako postavlja pred pravosuđe i dužnosti. Jedna od prvih dužnosti nosilaca pravosudnih funkcija je ispoljavanje profesionalnih sposobnosti i efikasnost. Kroz obuku, obaveznu i dobrovoljnu, profesionalne sposobnosti se stiču, održavaju i unapređuju. Ona je dužnost i pravo nosilaca pravosudnih funkcija. U skladu sa dobrom praksom i medjunarodnim iskustvima Srbija je opredeljena da stvori uslove da kandidati za nosioce pravosudnih funkcija prođu detaljnu i raznovrsnu obuku  pre prvog izbora. Na taj način će se dodatno ojačati poverenje građana u izbor nosilaca pravosudnih funkcija ali i pripremiti za obavljanje odgovornih dužnosi u pravosuđu. Takođe, unapređenjem postojeće stalne obuke, koja je primerena profesionalnom iskustvu nosilaca stalne pravosudne funkcije, obezbediće se stabilnost i uspeh reformi koje su pred nama.
Poverenje koje građani ukazuju pravosuđu će jačati ako nosioci pravosidnih funkcija poseduje znanje ne samo prava nego i veštine rada, ako poseduju lične i profesionalne kvalitete i postupaju u svim predmetima nezavisno i nepristrasno. Ukratko jedan od bitnih uslova je obuka za objektivno, nepristrasno i kompetentno vršenje sudijske funkcije. Na taj način se i pravosuđe dodatno štiti od neprimerenih uticaja.
Vršenje pravosudne dužnosti, kako za početnike tako i za iskusne pravnike, zahteva poseban pristup i poznavanje mnogih oblasti. Kompleksnost obuke u pravosuđu ogleda se u tome što se ona ne sastoji samo od tehnika koje se koriste za postupanje sudija sa predmetima, već takođe treba da uzme  obzir i široko razumevanje različitih pravnih sistuacija koji odražavaju kompleksnost života u društvu.
Osim osnovnih znanja, koje nosioci pravosudnih funkcija treba da stekne na početku svoje karijere, neophodno je i stalno usvršavanje. Ona nastaje usled promene u zakonima, razvoju tehnologije ali i izazovima sa kojima se društvo suočava. Pored ovih opštih tu su i posebni faktori, kao što su potreba da se stekne dodatno znanje u slučaju promene karijere, promena tipa predmeta, preuzimanje posebne nadležnosti (npr. specijalizacija za porodično pravo  ili maloletnike) ili preuzimanje funkcije kao što je predsednik veća ili suda.
Iako Država ima dužnost da obezbedi neophodne materijalne i finasijske resurse, pravosudje zajedno sa državom mora raditi na organizaciji i brinuti o kvalitetu obuke.

Prateći tu osnovnu ideju osnovan je i Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje, čiji su osnivači Vlada Srbije i Društvo sudija Srbije, iako je u vreme osnivanja u zakonu obuka bila samo uopšteno pomenuta kao mogućnost, predviđena za sudije. Pored tog što je obuka dobrovljna, višegodišnjim kvalitetom rada i programima Pravosudni centar je uspeo da prosečno svaki sudija i tužilac ima oko 5 dana obuke godišnje.  Takođe, kroz Pravosudni centar realizovana je specijalizacija sudija za porodično pravnu zaštitu i specijalizacija sudija i tužilaca za maloletnike i zaštitu dece žrtava, čime se Srbija svrstala u red naprednih pravnih sistema. O kvalitetu rada i obuci svedoče izveštaji Evropske unije, Saveta Evrope, UN komiteta i drugih. Prateći dosadašnja iskustva u radu i potrebu daljeg razvoja Pravosudnog centra i same obuke i stručnog usavršavanja u pravosuđu, Ministarstvo pravde Srbije  formiralo je radnu grupu sa zadatkom da izradi  Zakon o pravosudnoj akadamiji. 

Izrada Zakona o Pravosudnoj akademiji jedan je od prioriteta Ministarstva pravde u narednom periodu. Naše opredeljenje je da se garancije nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, postavljenih u pravosudnim zakonima koji se nalaze u Narodnoj skupštini,  dalje unapredjuju. Ovim zakonima uspostavlja se, između ostalog, pravo na obuku i stručno usavršavanje, kao i kriterijum stručnost i ospobljnost. Zakonom o Pravosudnoj akademiji ta prava će biti realno ostvariva a kriterijumi izbora i napredovanja dodatno unapređeni. Stvaranjem jednog modernog, nezavisnog, nepristrasnog i efikasnog pravosuđa obezbediće se puno poverenje javnosti u pravosuđe i pravnu državu.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ