Govor ministra pravde Zorana Stojkovića na Regionalnoj konferenciji o visokotehnološkom kriminalu

19.03.2007.

Poštovane dame i gospodo, uvažene kolege.

Dozvolite da vas u ime Vlade, Ministarstva pravde republike Srbije, i u svoje lično ime pozdravim i poželim uspešan rad.

Tema skupa je izuzetno značajna u oblasti borbe protiv kriminala, posebno zbog pojavljivanja nove vrste krivičnih dela kao i vršenje tradicionalnih krivičnih dela uz korišćenje novih tehnologija.

PAKO Srbija - projekt za borbu protiv ekonomskog kriminala, predstavlja pomoć Srbiji u povećavanju kapaciteta za borbu protiv ekonomskog kriminala i zato koristim i ovu priliku da se zahvalim Evropskoj agenciji za rekonstrukciju i Savetu Evrope na pomoći koju nam pružaju u oblasti borbe protiv visoko-tehnološkog kriminala.

Revolucija informacionih tehnologija, suštinski menja društvo i prožima sve aspekte ljudskih aktivnosti. Lakoća pristupa i pretraživanja informacija sadržanih u računarskim sistemima, rezultirala je eksplozivnim porastom količine dostupnih informacija i znanja koja se iz njih mogu dobiti. To pored pozitivnih promena ima i svoju mračnu stranu. Nove tehnologije dovode u pitanje postojeće zakonske koncepte, a posledice kriminalnog ponašanja su dalekosežnije nego ranije, jer nisu ograničene geografskim položajem i državnim granicama. Time izvršenje krivičnih dela dobija međunarodnu dimenziju. To postaje problem sa kojim se u sve većoj meri sreću, kako pravni stručnjaci, policija, tužilaštva i sudovi pojedinih država, kao i međunarodna zajednica, što visoko-tehnološki kriminal svrstava u prekogranični kriminalitet i zahteva razmenu međunarodnih iskustava za efikasno suzbijanje i primenu preventivnih mera.

Zakoni pojedinih država nisu dovoljni jer se ograničavaju na teritoriju jedne države, pa je neophodna međunarodna regulativa i usvajanje adekvatnih pravnih instrumenata uz poštovanje ljudskih prava.

Srbija je potpisnik konvencije i dodatnog protokola konvencije za borbu protiv visoko tehnološkog kriminala (sajber konvencije).

Doneli smo zakon o sajber kriminalu i stvorili institucionalni okvir za efikasniju borbu protiv ovog zla kako kod nas tako i u inostranstvu. Radi poboljšanja zakonodavne osnove u Skupštini se nalazi i nacrt zakona o ratifikaciji napred navedene konvencije.

Usvojenim zakonom o sajber kriminalu, stvoren je zakonodavni okvir za borbu protiv istog i jasno definisani pojmovi tog oblika kriminala.

Formirane su posebne organizacione jedinice za borbu protiv sajber kriminala: odelenje pri MUP-u, odelenje pri Okružnom sudu u Beogradu i tužilaštvo za sajber kriminal, što će sigurno imati pozitivnih efekata na poslovanje privrednih subjekata i investicija u Srbiji, kao i bolju zaštitu intelektualne svojine.

Izmenom krivičnog zakonika, uvedena su kr. dela protiv bezbednosti računarskih podataka, intelektualne svojine, imovine i pravnog saobraćaja, izvršenih u smislu visoko-tehnološkog kriminala, a što će biti predmet rada napred navedenih organa.

Gostima iz inostranstva želim da se u Beogradu prijatno osećaju i sve učesnike konferencije pozivam na večeru koju Ministarstvo pravde priređuje u vašu čast, a ja vam se lično iskreno zahvaljujem na učešću u radu ove konferencije i želim vam uspeh.

Hvala svima.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ