Informacija o prijavljivanju promene prezimena, telefona i adrese stalnih sudskih tumača

8.08.2008.

Prilikom svake promene prezimena, kontakt telefona i adrese stanovanja/prebivališta stalni sudski tumač je u obavezi da o nastalim promenama obavesti Ministarstvo pravde, u čijoj nadležnosti je vođenje Registra stalnih sudskih tumača.

Za promenu prezimena neophodno je dostaviti:

  • Molbu za promenu prezimena i
  • overen Izvod iz matične knjige venčanih.

Za promenu adrese neophodno je dostaviti:

  • Molbu za promenu adrese (obavezno čitko navesti novu adresu)
  • overenu fotokopiju lične karte.

    Navedena dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci od dana podnošenja molbe.

Podnošenje molbe podleže administrativnoj taksi u iznosu od 200,00 dinara (opširnije).

Izdavanje novog rešenja na osnovu nastalih promena podleže administrativnoj taksi u iznosu od 500,00 dinara (opširnije).

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ