JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE MESTA IZVRŠITELjA - 02.11.2012. godine.

2.11.2012.

Na osnovu člana 315. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju («Službeni glasnik RS», broj 31/2011) i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu održavanja konkursa, sastavu i načinu rada komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja („Službeni glasnik RS“, broj 18/2012), Ministar pravde i državne uprave raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE MESTA IZVRŠITELjA

I

Ministar pravde i državne uprave raspisuje Javni konkurs za popunjavanje mesta za izvršitelja za područja osnovnih i privrednih sudova u skladu sa Pravilnikom o određivanju broja izvršitelja (Sl. glasnik RS», broj 16/2012), i to :

- za područje Prvog osnovnog suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu - 31 izvršitelj;

- za područje Drugog osnovnog suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu - 17 izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Boru i Privrednog suda u Zaječaru - dva izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Valjevu i Privrednog suda u Valjevu - devet izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Vranju i Privrednog suda u Leskovcu - devet izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Vršcu i Privrednog suda u Pančevu - deset izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Zaječaru i Privrednog suda u Zaječaru - četiri izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Zrenjaninu i Privrednog suda u Zrenjaninu - pet izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Jagodini i Privrednog suda u Kragujevcu - četiri izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Kikindi i Privrednog suda u Zrenjaninu - pet izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Kragujevcu i Privrednog suda u Kragujevcu - 10 izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Kraljevu i Privrednog suda u Kraljevu - tri izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Kruševcu i Privrednog suda u Kraljevu - 11 izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Leskovcu i Privrednog suda u Leskovcu - 11 izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Loznici i Privrednog suda u Valjevu - šest izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Negotinu i Privrednog suda u Zaječaru - tri izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Nišu i Privrednog suda u Nišu - 17 izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Novom Pazaru i Privrednog suda u Kraljevu - šest izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Novom Sadu i Privrednog suda u Novom Sadu - 20 izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Pančevu i Privrednog suda u Pančevu - deset izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Paraćinu i Privrednog suda u Kragujevcu - četiri izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Pirotu i Privrednog suda u Nišu - pet izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Požarevcu i Privrednog suda u Požarevcu - deset izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Požegi i Privrednog suda u Užicu - pet izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Prijepolju i Privrednog suda u Užicu - tri izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Prokuplju i Privrednog suda u Nišu - pet izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Smederevu i Privrednog suda u Požarevcu - sedam izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Somboru i Privrednog suda u Somboru - osam izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici i Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici - 12 izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Subotici i Privrednog suda u Subotici - 11 izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Užicu i Privrednog suda u Užicu - pet izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Čačku i Privrednog suda u Čačku - osam izvršitelja;

- za područje Osnovnog suda u Šapcu i Privrednog suda u Valjevu - sedam izvršitelja.

 

II

Prijava na konkurs za imenovanje za izvršitelja se podnosi na obrascu koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva pravde i državne uprave www.mpravde.gov.rs .

III

Za izvršitelja se može imenovati lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da je državljanin Republike Srbije;

- da je poslovno sposobno;

- da je steklo diplomu pravnog fakulteta;

- da ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja, odnosno tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima;

- da je dostojno da obavlja poslove izvršitelja;

- da je položilo ispit za izvršitelja;

- da se nad ortačkim društvom čiji je ortak ne vodi stečajni postupak;

- da se protiv njega ne vodi istraga za krivično delo, odnosno da nije osuđivan za krivično  delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova izvršitelja.

IV

Kandidat za izvršitelja uz prijavu podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:

 1. radnu i ličnu biografiju,
 2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. diplomu o završenom pravnom fakultetu ( diplomske akademske studije -master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine),
 5. potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja, odnosno tri godine na pravnim poslovima , sa tačnim opisom poslova izvršenja, odnosno pravnih poslova koje je kandidat obavljao,
 6. uverenje o položenom ispitu za izvršitelja,
 7. dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 8. dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova izvršitelja,
 9. potvrda da se  nad ortačkim društvom čiji je ortak ne vodi stečajni postupak,
 10. overenu fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte,
 11. dokaz o posedovanju stručnih znanja i veština od koristi za obavljanje delatnosti izvršitelja ( stručne specijalizacije, poznavanje stranog jezika, poznavanje rada na računaru i sl.) - shodno odredbi člana 7. Pravilnika o uslovima i načinu održavanja konkursa, sastavu i načinu rada komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja („Sl. glasnik RS“, broj 18/2012).

 

V

Naknada za učešće na konkursu iznosi 6.300,00 dinara. Navedeni iznos se uplaćuje na račun 840-1562845-88, model 97, poziv na broj odobrenja 4410300AP00360742321, svrha uplate: Naknada za učešće na konkursu, primalac: Ministarstvo pravde i državne uprave, Nemanjina 22-26, Beograd.

Zahtev za imenovanje za izvršitelja tarifira se na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 250,00 dinara za podnošenje zahteva i u iznosu od 430,00 dinara za rešenje. Ukupan iznos takse od 680,00 dinara se uplaćuje na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Uz prijavu i priložene dokaze kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

VI

Prijava na konkurs za imenovanje za izvršitelja sa dokazima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u «Službenom glasniku Republike Srbije» na adresu: Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom «Prijava na konkurs za imenovanje izvršitelja».

Osoba zadužena za kontakt povodom konkursa za imenovanje izvršitelja je Nenad Jovanović, telefon broj 011/3622-342.

Napomena:  Javni konkurs za popunjavanje mesta izvršitelja je objavljen u «Službenom glasniku RS) broj 105/11 od 02.11.2012. godine.

OBAVEŠTENjE O PROMENI TERMINA ODRŽAVANjA JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA I ISPITA ZA IZVRŠITELjA

Preuzmi dokument:
PRIJAVA NA KONKURS ZA IMENOVANjE IZVRŠITELjA (.doc)

 

 

 

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ