Konferencija ministara pravde i ministara unutrašnjih poslova država članica Saveta Evrope

12.11.2006.

U Moskvi je 9. i 10. novembra održana dvodnevna konferencija Saveta Evrope, na kojoj su ministri pravde i unutrašnjih poslova evropskih zemalja razmatrali mogućnosti jačanja saradnje u krivično-pravnoj oblasti. Delegaciju Ministarstava pravde i unutrašnjih poslova Srbije predvodio je ministar pravde Zoran Stojković.

Tom prilikom ministar Stojković je izjavio da je Srbija do sada podnela 80 molbi drugim državama za ekstradiciju lica protiv kojih se vodi krivični postupak ili su osuđena u Srbiji. Godišnje Srbiji bude izručeno između 30 i 50 osoba koje je tražila, dok se stranim državama iz Srbije godišnje izruči oko 15 osoba.

Ministar je posebno istakao da Srbija u saradnji sa drugim zemljama na planu ekstradicije i međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima nema posebne probleme. Međutim, pojedine zemlje odbijaju naše zahteve za izručenje okrivljenih i osuđenih, navodeći da bi to bilo "protivno međunarodno preuzetim obavezama" te države, ne navodeći koje su to obaveze. Stoga se ministar založio za to da u obrazloženju odluke o izručenju obavezno treba precizno navesti razloge za donošenje takve odluke.

"U ovom trenutku Srbija ima 37 bilateralnih ugovora o pravnoj saradnji u oblasti ekstradicije i drugih vidova pružanja pravne pomoći u krivičnim stvarima, zaključenih sa 28 država, a istovremeno je i potpisnica velikog broja multilateralnih konvencija koje regulišu navedene oblasti", podsetio je Stojković. Međutim, s obzirom na to da krivično zakonodavstvo Srbije ne uslovljava ekstradiciju okrivljenih i osuđenih, niti druge vidove međunarodne pravne pomoći, obaveznim postojanjem ugovora, saradnja se može odvijati i sa zemljama sa kojima ta pitanja nisu ugovorom regulisana. Tada se u pogledu ispunjenja uslova za pravnu saradnju primenjuju odredbe domaćeg zakonodavstva.

Ministar Stojković je, takođe, izjavio da je Srbija pristupila Drugom dodatnom protokolu uz Evropsku konvenciju, koja predviđa nove oblike međunarodne pravne pomoći, kao što su formiranje zajedničkih istražnih timova, tajne istrage, prekogranično praćenje, saslušanje putem video-konferencije ili telefonske konferencijske veze.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ