KONKURS ZA IZBOR STRUČNjAKA - KONSULTANATA - 30. maj 2012 godine.

30.05.2012.

Na osnovu člana 6. Finansijskog ugovora („Unapređenje objekata pravosudnih organa“) između Republike Srbije i Evropske investicione banke,  broj FIN/Serapis N 2009-0405 od  20. oktobra 2011. godine,  koji je Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora („Unapređenje objekata pravosudnih organa“) između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori“, br. 1/2012), ratifikovan 2. marta 2012. godine od strane nadležnog organa Republike Srbije,

Republika Srbija
MINISTARSTVO PRAVDE

Beograd,
og
lašava

KONKURS ZA IZBOR STRUČNjAKA - KONSULTANATA


I  Predmet konkursa je izbor stručnjaka - konsultanata koji će u saradnji sa predstavnicima Ministarstva pravde i Evropske investicione banke pružati konsultantske usluge i raditi na sprovođenju Projekta „Unapređenje objekata pravosudnih organa“ u cilju pružanja podrške Ministarstvu pravde Beograd, Nemanjina 22-26.

II Pružanje konsultanskih usluga na radnim mestima:

 

1. IZVRŠILAC ZA POSLOVE UGOVARANjA Jedinica za upravljanje Projektom  „Unapređenje objekata pravosudnih organa“  - 1 izvršilac

Opis poslova:

 • Koordinira i vrši poslove na dobijanju saglasnosti i dozvola za gradnju, rešavanju imovinsko pravnih poslova vezanih za projekat, i pri tome sarađuje sa Ministarstvom, državnim organima i organima lokalne samouprave; proverava usklađenost akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi vezani za oblast investicija;
 • Priprema ugovore, utvrđuje pravnu usklađenost ugovora; proverava pravnu usklađenost i ispravnost ugovorenih prava i obaveza; proverava usklađenost i ispravnost dokumentacije pri zaključivanju ugovora; proverava ispravnost ugovora, i drugih akata koji se odnose na javne nabavke, investicije, i opremanje;
 • Prati izvršenje ugovornih obaveza i preduzima pravne radnje za raskid zaključenih ugovora, kao zaključivanje aneksa ugovora;
 • Učestvuje u sprovođenju postupaka javnih nabavki za potrebe projekta i JUP i prati realizaciju istih;
 • Aktivno učestvuje u poslovima od značaja za rad JUP u celini;
 • Daje stručna mišljenja iz svoje nadležnosti na tendersku dokumentaciju;
 • Obezbeđuje usklađenost ugovora koji se zaključuju za potrebe projekta i njihovu realizaciju sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima RS uz primenu i poštovanje smernica i procedura  EIB;
 • Obavlja stručne poslove u skladu sa  Ugovorom, relevantnim zakonima RS i procedurama EIB, pri čemu štiti interese Ministarstva pravde i projekta, koji čini program investicija određen od strane Ministarstva pravde u periodu od 2011-2015. godine, koji se sastoji od ukupno 16 podprojekata opremanja, rekonstrukcije i izgradnje objekata za pravosuđe širom Srbije;
 • Obavlja sve druge poslove i postupa po nalogu rukovodioca JUP, predsednika Komisije i članova Komisije;

Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu JUP i Komisiji.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika (čitanje/pisanje/konverzacija) i poznavanje rada na računaru.

 

2. TEHNIČKI SEKRETAR Jedinica za upravljanje Projektom „Unapređenje objekata pravosudnih organa“ - 1 izvršilac 

Opis poslova:

 • Obavlja sve vrste komunikacija sa strankama i angažovanim licima u JUP u cilju pravovremene razmene informacija; prima i šalje faksove, poštu i elektronsku poštu; vrši prijem stranaka, stara se o nabavci kancelarijskog materijala; obavlja daktilografske poslove, fotokopira materijale;
 • Obavlja kancelarijsko poslovanje JUP i zadužena je za zakonito postupanje sa dokumentacijom; vodi delovodnik predmeta, knjigu dolazne i odlazne pošte; priprema i odnosi materijale u arhivu Ministarstva i stara se o internoj arhivi JUP, vrši prijem i ekspediciju pošte, izrađuje izveštaje o stanju i tokovima dokumentacije, prima, pregleda, raspoređuje, evidentira i dostavlja akta i projektna dokumenta u rad;
 • Priprema materijale za učešće na sastancima, organizuje sastanke u JUP i vodi zapisnike sa sastanaka; stara se o potpisivanju akata i zapisnika i vodi evidencije od značaja za rad; obavlja poslove vezane za pripremu službenih  putovanja izvršilaca poslova u JUP;
 • Vodi matične i druge evidencije iz oblasti radnih odnosa, priprema potvrde i uverenja; obrađuje dokumentaciju zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja (prijave i odjave izvršioca poslova nadležnom fondu); priprema podatke za obračun i isplatu naknada izvršioca poslova; vodi evidenciju radnog angažovanja izvršioca poslova u JUP, obrađuje prijave kandidata po oglasima za angažovanje u JUP; vodi  i ažurira bazu podataka o izvršiocima poslova u JUP; priprema statističke pokazatelje o izvršiocima poslova;
 • Izrađuje pojedinačna pravna akta u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti izvršioca poslova u JUP, izrađuje i sprovodi procedure u postupku izbora izvršioca poslova u JUP, izrađuje ugovore iz oblasti angažovanja izvršioca poslova i prati izvršenja ugovorenih obaveza i preduzima pravne radnje za raskid ugovora;
 • Izrađuje dokumentaciju za službena putovanja, prekovremeni rad i vodi evidenciju o istim; učestvuje u izradi akta kojim se utvrđuje unutrašnje uređenje i sistematizuju radna mesta i drugih akata;
 • Daje stručna mišljenja iz svoje nadležnosti na tendersku dokumentaciju;
 • U svom radu štiti interese Ministarstva pravde i projekta, koji čini program investicija određen od strane Ministarstva pravde u periodu od 2011-2015. godine, koji se sastoji od ukupno 16 podprojekata opremanja, rekonstrukcije i izgradnje objekata za pravosuđe širom Srbije.
 • Obavlja sve druge poslove i postupa po nalogu rukovodioca JUP, predsednika Komisije i članova Komisije;

Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu JUP i Komisiji.             

Uslovi: Srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju; znanje engleskog jezika (čitanje/pisanje/konverzacija) i poznavanje rada na računaru (MS Office).

III  Napomena: Sve aktivnosti i poslovi na navedenim radnim mestima obavljaće se  u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima RS uz primenu i poštovanje smernica i procedura  EIB.

IV  U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje procedura Evropske investicione banke – usmeno; poznavanje rada na računaru; znanje engleskog jezika – usmeno  ili uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; veština komunikacije – usmeno.                   

V Ostali opšti uslovi za rad na svim radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VI Mesto rada:
Beograd, Nemanjina 22-26.

VII  Adresa na koju se podnose prijave:
Ministarstvo pravde, 11 000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „za konkurs za izbor stručnjaka-konsultanata“.

VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja:
Jovana Grujić,  tel: 011/ 2646-929.

IX Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijave je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije.“

X Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; overena fotokopija radne knjižice; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci. Kandidat sa položenim pravosudnim ispitom podnosi dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Ukoliko se uz prijavu na konkurs prilaže fotokopija dokaza, ista mora biti overena u opštinskom odnosno gradskom organu uprave ili sudu. Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštinskom odnosno gradskom organu uprave ili u sudu, kao i nepotpune, nerazumljive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

XI Procenjeno vreme trajanja konsultanskih usluga je do 1 godine, uz mogućnost produženja ugovora do 5 godina u zavisnosti od uspešnosti obavljanja poslova i zadataka stručnjaka-konsultanata, poslovnih potreba i raspoloživih finansijskih sredstava.

XII Provera osposobljenosti, znanja i veština: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obavljaće se:

- dana 13. juna  2012. godine u 10 časova, sala IV sprat, službene prostorije Ministarstva pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26. O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na kontakt brojeve koje navedu u svojim prijavama.

XII Detaljan opis radnih zadataka i poslova koje će stručnjaci-konsultanti obavljati nalazi se na web site  Ministarstva pravde : www.mpravde.gov.rs

Opis poslova: Prati i predlaže mere za unapređenje saradnje jedinica lokalne samouprave sa jedinicama lokalne vlasti drugih zemalja; priprema analize i informacije radi sagledavanja odnosa jedinica lokalne samouprave sa javnim preduzećima; prikuplja i obrađuje podatke vezane za lokalne izbore i konstituisanje organa vlasti u opštinama i gradovima; prikuplja i analizira podatke vezane za organizaciju i rad organa autonomnih pokrajina, gradova i opština i za ostvarivanje odnosa između republičkih organa i organa lokalne samouprave i priprema izveštaje; ostvaruje stalnu saradnju sa upravnim okruzima u vezi sa pitanjima od interesa za rad Sektora i obavlja druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ