LjILjANA BLAGOJEVIĆ NA RADIONICI IZ OBLASTI E-PRAVOSUĐA

14.03.2013.

Pomoćnik ministra pravde i državne uprave, Ljiljana Blagojević 12. marta prisustvovala je prvoj od 5 planiranih radionica u okviru projekta Ministarstva pravde i državne uprave u oblasti e-Pravosuđa pod nazivom „Konsultantske usluge za izradu IKT strategije i primenu plana razvoja u pravosuđu Srbije“ koji se realizuje u okviru MDTF fonda, kojim administrira kancelarija Svetske banke u Beogradu. Radionica je održana u Pravosudnoj akademiji, a tema prve radionice odnosila se na  „Aplikacije koje podržavaju ključne pravosudne procese“ i „Ostale aplikacije“.

Na radionici su uzeli učešće, pored predstavnika Ministarstva prvde i državne uprave, i predestavnici Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, apelaciopnih sudova i javnih tužilaštava, Pravosudne akademije kao i predstavnici partnerskih međunarodnih organizacija (USAID/JRGA i dr.)

Projekat se nalazi u poslednjoj fazi, kada treba definisati sveobuhvatnu IKT strategiju i konkretne IKT aktivnosti za sektor pravde. Ovom IKT strategijom se određuju glavne razvojne aktivnosti za sektor za naredni petogodišnji period. Ostale radionice će obraditi „Hardversko okruženje“, „IKT organizaciju i osoblje“ i „IKT operacije i bezbednost“.

Tokom poslednje faze planiranja IKT strategije biće pripremljen konzistentan i sveobuhvatan plan realizacije. Realizacija velikog broja strateških akcija u oblasti e-Pravosuđa zahteva pažljivo planiranje i njihovo raspoređivanje što se može postići jedino uz učešće Ministarstva pravde i državne uprave i pravosudnih institucija obuhvaćenim ovim projektom.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ