Na sednici Vlade Republike Srbije, koja je održana 23. avgusta doneta su rešenja o postavljenjima državnih sekretara i pomoćnika ministra u Ministarstvu pravde i državne uprave.

24.08.2012.

Za državnog sekretara za poslove pravosuđa postavljen je dr Danilo Nikolić, dugogodišnji sudija Opštinskog i Okružnog suda u Nišu, gde je 2005. godine izabran za predsednika Suda. Odbranio je doktorsku disertaciju «Opojne droge i krivično-pravno regulisanje zloupotrebe njihovog korišćenja». Tokom svoje karijere bio je angažovan i kao ekspert od strane Misije OEBS-a. Održao je brojna predavanja iz materijalnog i procesno-krivičnog prava, i objavio veliki broj naučnih radova i knjiga iz oblasti krivičnog prava.

Za državnog sekretara za poslove državne uprave postavljena je Gordana Stamenić, koja je obavljala brojne funkcije u javnim preduzećima, Republičkoj upravi javnih prihoda, Javnom pravobranilaštvu, da bi se od 1998. godine bavila advokaturom.

Za pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za pravosuđe postavljen je Vojkan Simić iza koga stoji dugogodišnja karijera sudije i predsednika Prvog opštinskog suda. Od 2008. godine do danas obavljao je dužnost pomoćnika ministra pravde u Sektoru za normativne poslove i međunarodnu saradnju. Autor je brojnih projekata u oblasti pravosudnog sistema, i inicijator je uspostavljanja službi za odnose sa javnošću u sudovima.

Za pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju postavljen je mr Milisav Čogurić, koji je obavljao tokom čitave karijere različite poslove u Ministarstvu pravde, za međunarodnu pravnu pomoć. Sarađivao je sa MKS u Hagu, stalnim Međunarodnim krivičnim sudom, Evropskim sudom za ljudska prava i telima UN-a.

Za pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte postavljen je Čedomir Backović, koji je nakon advokatske karijere u Beogradu primljen u Advokatsku komoru Kalifornije i sertifikovan kao advokat i savetnik suda od strane Vrhovnog suda Kalifornije, Distriktnog suda SAD i Apelacionog suda SAD. Svoje najveće uspehe u SAD postigao je kada su njegove presude sertifikovane kao pravni precedent i citirane kao izvor prava u preko 750 predmeta.

Za pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za materijalno finansijske poslove postavljena je Slavica Jelača, stručnjakom za finansije sa višegodišnjim iskustvom u privredi i državnoj upravi.

Vlada je istog dana donela rešenja o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra pravde i državne uprave Slavoljuba Carića – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Vladane Jović – Sektor za državnu upravu, Jasmine Benmansur – Sektor za matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana, Zorana Petrovića direktora - Generalni upravni inspektorat i Đorđa Cvetinčanina na položaju sekretara Ministarstva pravde i državne uprave.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ