OBAVEŠTENjE O POLAGANjU POPRAVNOG JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA

30.08.2012.

Obaveštavaju se kandidati koji u skladu sa odredbom člana 13. stav 1. Pravilnika o javnobeležničkom ispitu mogu polagati popravni ispit, da će se popravni javnobeležnički ispit održati dana 17.09.2012. godine.

O vremenu i mesta održavanja popravnog ispita kandidati će biti pojedinačno obavešteni.

Naknada za polaganje popravnog javnobeležničkog ispita iznosi 17.000,00 dinara.

Naknada za polaganje popravnog javnobeležničkog ispita se uplaćuje na tekući račun 840-1562845-88, model 97, poziv na broj 66 10300AU00360742 321, svrha uplate: Naknada za polaganje popravnog javnobeležničkog ispita, primalac: Ministarstvo pravde i državne uprave, Nemanjina 22-26, Beograd.

Kandidati podnose prijavu sa dokazom o uplati naknade za polaganje popravnog javnobeležničkog ispita do 10. septembra 2012. godine na adresu: Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom «Prijava za popravni javnobeležnički ispit».

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ