Obaveštenje o proveri znanja kandidata prijavljenih na oglas za sudske tumače za engleski jezik

9.10.2008.

Ministar pravde Republike Srbije raspisao je oglas za postavljenje stalnih sudskih tumača za područje okružnih sudova na teritoriji Republike Srbije (bez okružnih sudova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i Kosova), objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 70 od 22.07.2008. i dnevnom listu "Politika" od 24.07.2008. godine.

Razmatranjem prijava pristiglih na pomenuti oglas i dokaza koji su  priloženi uz prijavu, utvrđeno je da pojedini kandidati nemaju odgovarajuću visoku školsku spremu za engleski jezik.

U skladu sa navedenim, a na osnovu člana 4. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 94/06 i 106/06), neophodno je da  pred Komisijom, koju je obrazovao ministar pravde, ovi kandidati pristupe proveri znanja jezika radi dokazivanja potpunog znanja jezika sa koga prevode i na koji prevode.

Provera znanja jezika sastoji se od pismenog i usmenog dela.

U pismenom delu ispita kandidati prevode tri teksta:

1. sa engleskog na srpski (zakoni, konvencije, itd);

2. sa srpskog na engleski (uverenja, diplome, izvodi, itd);

3. sa srpskog na engleski (sudske presude, odluke, rešenja, itd).

Vreme trajanja pismenog dela provere znanja je tri sata, a od literature pri pisanju pismenog rada kandidati mogu koristiti englesko-engleski rečnik.

Posle izrade pismenog rada pristupa se usmenom delu - razgovoru u trajanju od 3-5 minuta.

Nakon završetka provere znanja jezika donosi se konačna ocena.

   

Visina naknade za proveru znanja je 4.600,00 dinara (slovima: četirihiljadešestodinara) i uplaćuje se na:

račun budžeta Republike Srbije broj: 840-1620-21

poziv na broj: 97 55103000402

svrha uplate: naknada troškova provere za sudske tumače

naziv primaoca: Budžet Republike Srbije.

Provera znanja će biti održana 18.10.2008. godine u zgradi Ministarstva pravde, Nemanjina 22-26, sa početkom u 10,00 časova.

Kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova provere za sudske tumače.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ