Odgovor Ministarstva pravde na pismo gospođe Verice Barać, predsednika Saveta za borbu protiv korupcije - 08.12.2008. godine

8.12.2008.

REFORMA PRAVOSUĐA - PREDUZETE AKTIVNOSTI MINISTARSTVA PRAVDE KAO PREDUSLOV ZA DONOŠENjE SETA PRAVOSUDNIH ZAKONA

Poštovana,

Borba protiv korupcije, vladavina prava i demokratija predstavljaju prioritete Vlade Republike Srbije, kao i Ministarstva pravde.

Ministarstvo pravde preduzima sve neophodne mere kako bi se obezbedilo uspostavljanje i jačanje transparentnog, nezavisnog i efikasnog pravosuđa, u skladu sa Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa. Ministarstvo pravde je svesno da reforma pravosuđa može i mora da se sprovede u skladu sa standardima Saveta Evrope i EU, kako bi se obezbedio bolji i brži pristup pravdi građanima, zadobilo poverenje građana u pravosuđe, obezbedio transparentiji rad pravosuđa, kao i sprečila korupcija u pravosuđu.

Imajući u vidu značaj i težinu reforme pravosuđa, Ministarstvo pravde je od samog početka preduzelo sve neophodne mere i korake kako bi sve relevantne pravosudne institucije, šira javnost i međunarodne organizacije bile uključene i dale svoj doprinos izradi što kvalitetnijih zakona.

Radna grupa za utvrđivanje osnovnih načela za izradu sistemskih zakona, formirana od strane Komisije za sprovođenje Strategije osnovana je 22.11.2006. godine sa zadatkom da pripremi i utvrdi osnovna načela za izradu sistemskih zakona kojima se reguliše oblast pravosuđa, u skladu sa rešenjima utvrđenim u Ustavu Republike Srbije, međunarodnim standardima i preporukama Saveta Evrope, kao i iskustvima zemalja u tranziciji. Nakon dvadeset četiri radna sastanka radna grupa je izradila sveobuhvatna i na evropskim standardima utemeljena rešenja objedinjena u dokumentu koji je poslužio kao osnov za radne grupe koje su potom izradile radnu verziju Zakona o Visokom savetu sudstva, Zakona o sudijama, Zakona o Državnom veću tužilaštava i Zakona o javnom tužilaštvu. Time se postigao željeni cilj da se proces reforme pravosuđa nastavi kao sistematski, organizovan i kontinuiran.

Na temelju Osnovnih načela, Radna grupa za izradu radne verzije nacrta zakona o javnim tužiocima i Radna grupa za izradu radne verzije nacrta zakona u vezi sa organizacijom sudstva, formirane od strane Komisije za sprovođenje Strategije nastavile su rad na izradi zakonskih tekstova pojedinačnih zakona o Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, kao i Zakona o javnom tužilaštvu.

Radna grupa za izradu teksta predloga Zakona o javnim tužiocima, formirana  od strane Komisije 16. aprila 2007. godine sa zadatkom da pripremi tekst predloga zakona kojima se uređuje organizacija tužilaštva, izradila je radnu verziju Nacrta Zakona o Javnom tužilaštvu na osnovuusaglašenih radnih verzija Zakona o Javnom tužilaštvu radne grupe Republičkog javnog tužilaštva i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Radna grupa za izradu teksta predloga Zakona u vezi organizacije sudstva, formirana od strane Komisije 16. aprila 2007. godine sa zadatkom da pripremi tekst predloga zakona kojima se uređuje organizacija sudstva. Ovaj radna grupa je izradila tekst nacrta Zakona o Visokom savetu sudstva, a za polaznu osnovu su uzeti Zakon o Visokom savetu pravosuđa, Osnovna načela za sudije, kometari eksperata Saveta Evrope i Nacrt mišljenja br. 10 Konsultativnog saveta evropskih sudija pod nazivom „Savet sudstva u službi društva“.

Odeljenje za normativne poslove Ministarstva pravde završilo je rad na paketu pravosudnih zakona izradom Zakona o sudijama i Zakona o uređenju sudova.

Svi tekstovi nacrta zakona prošli su više krugova konsultacija, radne grupe su svoje tekstove uputile Ministarstvu pravde i međunarodnim organizacijama na komentare i sugestije, a Ministarstvo pravde je svoje nacrte uputilo relevantnim pravosudnim institucijama i međunarodnim organizacijama na komentare i sugestije, a potom je organizovan niz konsultativnih sastanaka i okruglih stolova na kojima se diskutovalo o pojedinačnim rešenjima. Svi zakonski tekstovi poslati su na ekspertizu Savetu Evrope, kao i ekspertima Evropske Komisije koji su u Beogradu boravili u aprilu mesecu ove godine. Takođe, radne verzije zakona su bile dostupne široj javnosti na veb stranici Ministarstva pravde.

U vezi paketa pravosudnih zakona održan je veliki broj okruglih stolova i stručnih rasprava:

1. Okrugli sto „Osnovna načela za pravosudne zakone“ održan je u hotelu Palas u Beogradu  28. februara 2007. godine za 100 učesnika.

2. Okrugli sto o Osnovnim načelima organizovan je i sa ekspertima Saveta Evrope u Babama od  20. do 21. juna  2007. za 30 učesnika.

3. Okrugli sto „Važnost uvođenja merljivih i transparentnih kriterijuma za izbor, napredovanje, disciplinsku odgovornost i razrešenje sudija i javnih tužilaca u Srbiji“ održan je u hotelu Kontinental u Beogradu  2. oktobra  2007. godine za 120 učesnika.

4. Okrugli sto o Radnoj verziji zakona o Visokom savetu sudstva  organizovan je i sa ekspertima Saveta Evrope u Babama od  20. do 23. novembra 2007. godine za 30 učesnika.

5. Okrugli sto o Radnoj verziji zakona o Državnom veću tužilaca i Radne verzije zakona o javnom tužilaštvu organizovan je i sa ekspertima Saveta Evrope u Babama od  5. do 6. novembra 2007. godine za 25 učesnika.

6. Okrugli sto o Radnoj verziji zakona o Visokom savetu sudstva i Radne verzije zakona o sudijama organizovan je sa ekspertima Saveta Evrope u hotelu M 21. februara 2008. godine za 45 učesnika.

7. Okrugli sto o paketu pravosudnih zakona održan je u Babama sa svim relevantnim predstavnicima pravosuđa od  4. do 5. septembra 2008. godine.

8. Javna rasprava „Prezentacija novih pravosudnih zakona –Reforma pravosuđa„ održana je 29. oktobra 2008. godine, u Medija centru u Beogradu za 200 učesnika.

9. Predstavnici ministarstva učestvovali su na okruglom stolu organizovanom od strane Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca „Pozicija javnih tužilaca prema Nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa i Ustavu Republike Srbije„ koji je održan 25. juna 2007. godine u prostorijama Udruženja.

Predstavnici ministarstva učestvovali su na okruglom stolu organizovanom od strane Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca „Kriterijumi evaluacije rada javnih tužilaca” koji je održan 1. jula 2008. godine u Medija centru za 50 učesnika.

Predstavnici ministarstva učestvovali su na poslednja tri Upravna odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na kojima se raspravljalo o novim zakonima, a koji su održani 22. decembra 2007. godine u hotelu „Park“ u Ivanjici, 18. i 19. april 2008. godine u hotelu „Prezident“ na Paliću i poslednjem koji je održan nedavno 16. i 17. oktobra u hotelu Kaštel u Ečkoj.

10. Predstavnici ministarstva učestvovali su na brojnim okruglim stolovima organizovanim od strane Društva sudija Srbije u toku procesa izrade zakona, između ostalog, Međunarodna konferencija o vrednovanju rada sudija održana 18. jula 2008. godine u Sava centru, Stručna javna rasprava –okrugli sto „Pravosudni zakoni“ održana 8. novembra 2008. godine i vanredna skupština Društva sudija Srbije održana 16. novembra 2008. god. na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Na izradi seta zakona o pravosuđu aktivno su učestvovali predstavnici sudova i tužilaštava različitih instanci, kao i strukovnih organizacija. Mišljenja strukovnih organizacija su bila od izuzetnog značaja prilikom izrade zakona i velikim delom su implementirani u set zakona o pravosuđu koji se trenutno nalaze u skupštinskoj proceduri.

S poštovanjem,

DRŽAVNI SEKRETAR
Slobodan Homen

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ