OGLAS ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POLAGANjE ISPITA ZA IZVRŠITELjA - junski rok

21.05.2012.

Na osnovu člana 359. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju («Službeni glasnik RS», broj 31/11) i člana 7. Pravilnika o ispitu za izvršitelja („Sl. glasnik RS“, broj 74/11 i 81/11), Mnistarstvo pravde objavljuje

 

OGLAS ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POLAGANjE ISPITA ZA IZVRŠITELjA

I

Polaganje ispita za izvršitelja održaće se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u skladu sa odredbama Pravilnika o ispitu za izvršitelja («Službeni glasnik RS, broj 74/2011 i 81/2011;  u daljem tekstu: Pravilnik).

II

Na osnovu odredaba člana 8. stav 2. Pravilnika, ispit za izvršitelja može da polaže lice koje je državljanin Republike Srbije, koje je poslovno sposobno, koje je završilo pravni fakultet ( diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine), koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja odnosno tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

III

Pozivaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da podnesu prijavu za polaganje ispita za izvršitelja Ministarstvu pravde.

IV

Ispitne oblasti i pravni izvori za polaganje ispita za izvršitelja su sadržani u Programu ispita za izvršitelja koji čini sastavni deo Pravilnika.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita održaće se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu dana 20. juna 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

O datumu, vremenu i mestu održavanja usmenog dela ispita obaveštavaju se svi kandidati koji su položili pismeni deo ispita.

V

Prijava za polaganje ispita se podnosi na obrascu koji je odštampan uz ovaj oglas i koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs.

Neblagovremene, nepotpune, odnosno neuredne prijave odbacuju se u smislu člana 10. stav 2. Pravilnika.

VI

Kandidat za polaganje ispita uz prijavu podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:

  1. uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
  2. izvod iz matične knjige rođenih,
  3. diplomu o završenom pravnom fakultetu ( diplomske akademske studije -master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine),
  4. potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja odnosno tri godine na pravnim poslovima , sa tačnim opisom poslova izvršenja odnosno pravnih poslova koje je kandidat obavljao,
  5. fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte.

VII

Naknada za polaganje ispita za izvršitelja iznosi 11.800,00 dinara. Navedeni iznos se uplaćuje na račun 840-1562845-88, model 97, poziv na broj odobrenja 4410300AR00360742321, svrha uplate: Naknada za polaganje ispita za izvršitelja, primalac: Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26, Beograd.

Prijava za polaganje ispita za izvršitelja tarifira se na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 240,00 dinara za podnošenje prijave, a u iznosu od 420,00 dinara za odluku po prijavi za ispit. Ukupan iznos takse od 660,00 dinara se uplaćuje na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Uz prijavu i priložene dokaze kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati naknade za polaganje ispita za izvršitelja  i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

VIII

Prijave za polaganje ispita za izvršitelja sa dokazima se dostavljaju do 08. juna 2012. godine na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom «Prijava za ispit za izvršitelja».

Osoba zadužena za kontakt povodom oglasa je Nenad Jovanović, telefon broj 011/3622-342.


Oglas za ispit za izvršitelja sa obrascem prijave - junski rok
Preuzmite dokument (.doc)

Prijava za ispit za izvršitelja - junski rok
Preuzmite dokument (.doc)

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ