Pozdravni govor Zorana Stojkovića, ministra pravde u Vladi Republike Srbije, na otvaranju HIX susreta Kopaoničke škole prirodnog prava

13.12.2006.

Poštovane koleginice i kolege,

Imam posebno zadovoljstvo što mi je pripala čast i prijatna dužnost da, u ime Vlade Republike Srbije, pozdravim ovaj, u svetu poznat, eminentni skup pravnika i da poželim da i ova devetnaesta godina života Kopaoničke škole prirodnog prava bude uspešna i da, kao i do sada, donese nove naučne rezultate.

Poznato je da u radu Kopaoničke škole svake godine učestvuje na hiljade domaćih pravnika iz različitih oblasti, a tradicionalno, svake godine, učestvuju i istaknuti pravnici, teoretičari i praktičari iz preko tridesetak evropskih i vanevropskih zemalja, što školi daje poseban karakter, s obzirom na komparativni aspekt pojedinih rešenja i potrebu njihove harmonizacije. To je u proteklih 19 godina ostavilo dubok trag u našoj i međunarodnoj pravničkoj javnosti, jer su rezultati Kopaoničke škole dobili značajno mesto u svetu pravne nauke i pravne prakse.

To i jeste razlog što je škola dobila priznanje i pokroviteljstvo UNESCO-a, jer njeni projekti i publikacije nesumnjivo doprinose unapređenju ljudskih prava i jačanju međunarodnog prava, u skladu sa tekućim procesom na planu reformi ljudskih prava u okviru sistema Ujedinjenih nacija.

Publikovanjem svake godine oko 350 referata, smeštenih u 4 toma, sa preko 5000 stranica štampanog teksta, dovelo je do formiranja jedne bogate biblioteke škole, koja već danas predstavlja nezaobilazno mesto za dublje proučavanje i primenu pravednog prava, a tu posebno treba istaći deklaraciju Kopaoničke škole o prirodnim pravima čoveka.

Pored rezultata na međunarodnom planu, ova škola ima istaknuti značaj i u domaćoj pravnoj javnosti, posebno u izgradnji vitalnih tačaka našeg zakonodavstva. Kroz svoje poruke, preporuke i predloge, sadržane u završnim dokumentima, uticala je, a i danas utiče, na postizanje većeg stepena legitimiteta i legaliteta u raznim oblastima: svojina, (naročito u domenu povraćaja oduzete imovine), privrednih ugovora, porodičnih odnosa, krivičnog i upravnog zakonodavstva, osiguranja, bankarskih poslova i niza drugih oblasti.

Prošlogodišnjim završnim dokumentom, predložena je izrada Građanskog zakonika Srbije, koji bi pored klasične materije obuhvatio i određena rešenja koja su usvojena u Evropskoj Uniji i međunarodnim standardima. Srbija bi u jednom primerenom roku dobila svoj Građanski zakonik, kao što ga je imala još od 1844. godine, koji je izgubio pravnu snagu 1946. godine.

Ministarstvo pravde je sa punim razumevanjem i odgovornošću prihvatilo ovaj predlog Kopaoničke škole i Vlada je 16. novembra 2006. god. donela odluku o obrazovanju komisije za izradu Građanskog zakonika, čiji će članovi biti upravo učesnici Kopaoničke škole.

I na samom kraju, s ovakvim ugledom i uvažavanjem naučnih rezultata škole, kako u domaćoj, tako i u inostranoj pravničkoj javnosti, škola dočekuje ne samo ovaj 19-ti susret, već i iduću jubilarnu dvadesetu godinu svoga postojanja, što će za sve nas značiti novo odličje našeg pravničkog identiteta.

Hvala vam.

Kopaonik,
13. decembra 2006. godine

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ