REGIONALNA KONFERENCIJA U BEOGRADU O PRIMENI HAŠKE KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DECE

7.02.2011.

Beograd - 3. 02. 2011. godine.

Dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege,
pozdravaljam vas u ime Ministarstva pravde Republike Srbije.

Izražavam svoje veliko zadovoljstvo što se uz podršku TAIEX-a ova konferencija održava u Srbiji, u Beogradu. Koristim priliku da posebno pozdravim eksperte  iz EU koji će učestvovati u radu ove konferencije i da im se zahvalim na podršci u organizovanju ovog skupa.
 
Ova konferencija održava se u godini malog jubileja, obzirom da je 1991.godine u bivšoj SFRJ donet zakon o potvrđivanju haške konvencije iz 1980-te , a nešto više od 30 godina prošlo je  od njenog nastanka. Danas, ona predstavlja jednu od najznačajnijih i najšire prihvaćenih haških konvencija, budući da su njene članice 84 države iz svih delova sveta.

Republika Srbija pridaje veoma veliki značaj radu Haške konferencije i primeni haških konvencija koje nastaju pod njenim okriljem.

Do sada su doneti  zakoni o potvrđivanju  9 haških konvencija.

Međutim, to nije sve.Zadovoljstvo mi je što mogu da vas obavestim da je na inicijativu MP i MSP , prošle nedelje, Vlada Republike Srbije osnovala Savet za međunarodno privatno pravo.Osnivanje ovog Saveta je od značaja za postupak pridruživanja EU, ali i za naše građane neposredno.

Članovi Saveta su ugledni profesori pravnih fakulteta i eksperti iz državnih organa. Savetu će predsedavati dr Mirko Živković, profesor pravnog fakulteta Univerziteta u Niš, sa katedre za međunarodno pravo.

Zadaci Saveta su:

1) da prati razvoj međunarodnog privatnog prava i usklađenost domaćih propisa sa međunarodnim konvencijama iz oblasti međunarodnog privatnog prava donetim pod okriljem Haške konferencije za međunarodno privatno pravo i drugih međunarodnih organizacija i sa drugim propisima koji predstavljaju izvore međunarodnog privatnog prava;

2) da razmatra pitanja vezana za pristupanje Republike Srbije međunarodnim organizacijama koje se bave međunarodnim privatnim pravom;

3) da organizuje stručne rasprave i daje stručna mišljenja o potrebi pristupanja Republike Srbije međunarodnim konvencijama iz oblasti međunarodnog privatnog prava, posebno onim koje su od interesa za pridruživanje Republike Srbije Evropskoj uniji i za ostvarivanje sloboda i prava građana iz oblasti koje uređuju te konvencije;

4) da daje stručna mišljenja u pogledu mogućnosti preuzimanja u pravni sistem Republike Srbije pojedinih rešenja iz međunarodnog privatnog prava Evropske unije sadržanih u  izvorima prava Evropske unije;

5) da daje predloge i stručna mišljenja i učestvuje  u radu na pripremi instrumenata za potvrđivanje međunarodnih konvencija iz oblasti međunarodnog privatnog prava kojima Republika Srbija pristupa;

6) da daje stručna mišljenja o usklađenosti domaćih propisa sa međunarodnim konvencijama iz oblasti međunarodnog privatnog prava koje su potvrđene ili kojima je potrebno pristupiti, kao i sa izvorima međunarodnog privatnog prava Evropske unije i da učestvuje u radu na otklanjanju eventualnih neusklađenosti;

7) da učestvuje u stručnim raspravama o primeni konvencija iz oblasti međunarodnog privatnog prava i pojedinih rešenja sadržanih u izvorima međunarodnog privatnog prava;

8) da pruža stručnu pomoć u sprovođenju edukacija u pravosuđu i u državnoj upravi u vezi sa primenom potvrđenih konvencija iz oblasti međunarodnog privatnog prava koje organizuje Pravosudna akademija i druge ustanove i organi.

Pored osnivanja ovog Saveta,stvaranju novog sistema međunarodnog privatnog prava u Srbiji doprineće i nov Zakon o međunarodnom privatnom pravu, koji bi trebalo da bude dovršen do juna meseca ove godine, u formi nacrta, a usvojen do kraja godine. Takođe, tome će doprineti i regionalne inicijative-rad na nacrtima regionalnih konvencija koje bi trebalo da regulišu određena pitanja međunarodnog privatnog prava ili međunarodno pravne pomoći, značajna za zemlje regiona Jugoistočne Evrope koje nisu članice EU, upodobljavanjem pojedinih rešenja iz sekundarnih propisa EU i dr.

Primena haške konvencije iz 1980 .godine je ,takođe, segment međunarodnog privatnog prava.

Njenoj primeni  raste značaj u vremenu koje je donelo formiranje novih država u regionu,brži prekogranični promet ljudi,unapređenje saobraćaja, porast međunarodnih brakova, ali i olakšanje postupka razvoda. Cilj haške konvencije da obezbedi najbolje interese dece kroz brz postupak uspostavljanja pređašnjeg statusa deteta , a donošenjem  zakona o potvrđivanju ove konvencije, Republika Srbija se priklonila ovom cilju. Međutim, postoje problemi u praktičnoj primeni konvencije u Srbiji, ali i šire. Nalazeći da sama konvencija ne daje dovoljno instrumenata za sprovođenje osnovnog načela hitnosti i da postoje prepreke u domaćem pravu za njenu efikasnu primenu, MP se opredelilo za osnivanje radne grupe za izradu nacrta Zakona kojim će biti razrađena pravila postupka za primenu haške konvencije iz 1980g., ali i Evropske konvencije (o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i o ponovnom uspostavljanju odnosa staranja) iz 1980.g. Radna grupa će imati u vidu i pojedina dobra rešenja iz haških konvencija od 1996. i 2000.g. O detaljima ćete biti obavešteni u toku konferencije.

Zahvaljujem se članovima radne grupe na dosadašnjem radu. Nacrt ovog zakona očekujemo do kraja meseca, a njegovo usvajanje u toku ove godine.

Očekujem da razmena mišljenja na ovoj konferenciji,uz pomoć eksperata iz EU razjasni neke dileme i pomogne u formiranju završnog teksta nacrta zakona. Takođe, očekujemo da će neposredni kontakti takođe doprineti boljoj budućoj komunikaciji centralnih i pravosudnih organa u regionu, povodom primene haške konvencije, ali i drugih.

Sve učesnike konferencije još jednom pozdravaljam i želim vam uspešan rad i prijatan boravak u Beogradu.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ