Usvojen Zakon o ratifikaciji haškog Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanje iz 2007. godine

4.02.2013.

Narodna skupština 30.januara 2013.g. usvojila Zakon o ratifikaciji haškog Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja iz 2007. godine.

Haški protokol o merodavnom pravu za izdržavanje usvojen je 2007. godine. Do sada ga je ratifikovala Evropska unija koja ga primenjuje počev od 18. juna 2011. godine.

Ratifikacijom Haškog Protokola  Republika Srbija učinila je da  Haški Protokol stupi na snagu u međunarodnopravnom smislu  i tim činom naša država učinila značajan pomak u saradnji sa Haškom konferencijom za međunarodno privatno pravo.

Navedeni Protokol ustanovljava zajedničke odredbe o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja koje proističu iz porodičnih odnosa, krvnog srodstva, braka i tazbinskog srodstva, uključujući i obavezu izdržavanja prema detetu, bez obzira na bračni status njegovih roditelja. Protokol usvaja savremene tačke vezivanja za određivanje merodavnog prava. Pre svega, reč je o redovnom boravištu poverioca izdržavanja kao generalnoj kolizionoj normi.

Protokol se primenjuje , za sada, u 25 država članica (sve sem Danske i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske).

Članom 2 Protokola izričito je predviđena njegova univerzalna primena čak i ako je merodavno pravo države nečlanice, što znači da će ga i sâma Unija primenjivati i u odnosu na treće države.

U Nacrtu zakona o međunarodnom privatnom pravu je predviđeno da se „Merodavno pravo za obaveze izdržavanja određuje na osnovu odredaba Haškog protokola o određivanju merodavnog prava“.

Ratifikacijom ovog Protokola Republika Srbija želi da stvori sistem međunarodnog privatnog prava koji će     biti što bliži i sličniji sistemima međunarodnog privatnog prava drugih država sveta.

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ