Српски ћирилица Srpski latinica English

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕСТА ИЗВРШИТЕЉА

4.04.2012.

На основу члана 315. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу («Службени гласник РС», број 31/2011) и члана 2. Правилника о условима и начину одржавања конкурса, саставу и начину рада комисије која спроводи конкурс за именовање извршитеља („Службени гласник РС“, број 18/2012), Министар правде расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕСТА ИЗВРШИТЕЉА

I

Министар правде расписује Јавни конкурс за попуњавање места за извршитеља за подручја основних и привредних судова одређена Правилником о одређивању броја извршитеља (Сл. гласник РС», број 16/2012) који се налази на интернет страници Министарства правде www.mpravde.rs .

II

Пријава на конкурс за именовање за извршитеља се подноси на обрасцу који је одштампан уз овај оглас и који се преузима са интернет странице Министарства правде www.mpravde.gov.rs.

III

За извршитеља се може именовати лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је пословно способно; да је стекло диплому правног факултета; да има најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године радног искуства на правним пословима; да је достојно да обавља послове извршитеља; да је положило испит за извршитеља; да се над ортачким друштвом чији је ортак не води стечајни поступак; да се против њега не води истрага за кривично дело, односно да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова извршитеља.

IV

Кандидат за извршитеља уз пријаву подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

 1. радну и личну биографију,
 2. уверење о држављанству Републике Србије,
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплому о завршеном правном факултету ( дипломске академске студије -мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године),
 5. потврду о најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године на правним пословима , са тачним описом послова извршења, односно правних послова које је кандидат обављао,
 6. уверење о положеном испиту за извршитеља,
 7. доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
 8. доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним за обављање послова извршитеља,
 9. потврда да се  над ортачким друштвом чији је ортак не води стечајни поступак,
 10. фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте,
 11. доказ о поседовању стручних знања и вештина од користи за обављање делатности извршитеља ( стручне специјализације, познавање страног језика, познавање рада на рачунару и сл.) - сходно одредби члана 7. Правилника о условима и начину одржавања конкурса, саставу и начину рада комисије која спроводи конкурс за именовање извршитеља („Сл. гласник РС“, број 18/2012).

V

Накнада за учешће на конкурсу износи 6.300,00 динара. Наведени износ се уплаћује на рачун 840-1562845-88, модел 97, позив на број одобрења 4410300АP00360742321, сврха уплате: Накнада за учешће на конкурсу, прималац: Министарство правде, Немањина 22-26, Београд.

Захтев за именовање за извршитеља тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама у износу од 240,00 динара за подношење захтева, а у износу од 420,00 динара за решење. Укупан износ таксе од 660,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.

Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за учешће на конкурсу и доказ о уплати републичке административне таксе.

VI

Пријава на конкурс за именовање за извршитеља са доказима доставља се у року од 8 дана од дана објављивања овог конкурса у «Службеном гласнику Републике Србије» на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком «Пријава на конкурс за именовање извршитеља».

Особа задужена за контакт поводом конкурса за именовање извршитеља је Ненад Јовановић, телефон број 011/3622-342.

Јавни конкурс за попуњавање места за извршитеља са обрасцем пријаве
Преузмите документ (.doc)

Пријава на конкурс за именовање извршитеља
Преузмите документ (.doc)

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ