Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Правосудни испити

Прописи:

Закон о правосудном испиту

УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА:

Правосудни испит може полагати лице које је дипломирало на Правном факултету и које је после завршеног правног факултета стекло радно искуство на пословима правне струке и то:

  • две године у суду, јавном тужилаштву, јавном правобранилаштву и адвокатури;
  • три године у органу за прекршаје, другом државном органу, органу територијалне аутономије и локалне самоуправе;
  • четири године у предузећу, установи или другој организацији.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Кандидат подноси ЗАХТЕВ (постоји посебан службени образац  кликни овде) насловљен на МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Немањина 22-26, 11000 Београд,

Захтев се подноси до 15-тог у текућем месецу за наредни месец у којем кандидат намерава да полаже испит, а за септембарски рок до 15. августа текуће године.

Захтевом се мора пријавити полагање писменог дела испита и најмање четири предмета из усменог дела испита.

2. ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ДИПЛОМЕ (НАПОМЕНА:НЕ МОЖЕ УВЕРЕЊЕ  О ДИПЛОМИРАЊУ).

3. ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ (фотокопирати прву и другу страну личне карте) ИЛИ ИЗВОД ЧИПОВАНЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ.

4. ОРИГИНАЛ ПОТВРДЕ О РАДНОМ ИСКУСТВУ са ближим описом послова правне струке које је кандидат обављао у суду, јавном тужилаштву, јавном правобранилаштву, адвокатури, предузећу, установи или другој организацији.

Адвокатиски приправници достављају потврду Адвокатске коморе.

5. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ (оригинал или оверену фотокопију) - достављају само кандидати који су променили презиме од датума дипломирања до дана подношења пријаве за полагање правосудног испита).
Извод не може бити старији од шест месеци.


6. ПОТВРДА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УПРАВУ, НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И ПРОПИСЕ да кандидат у последњих 6 месеци није полагао правосудни испит пред комисијама Покрајинског Секретаријата (достављају искључиво кандидати који имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине).

7. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА У ИЗНОСУ ОД 250,00 ДИНАРА
- Сврха уплате: Републичка административна такса
- Прималац: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Број рачуна: 840-742221843-57
- Шифра плаћања: 189
- Позив на број: 97 50-016

8. НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА ИЗНОСИ 15.600,00 ДИНАРА.
Кандидат је дужан да наведени износ уплати два дана пре полагања писменог дела испита, како би рачуноводство могло да извести Одбор о благовременој уплати. Накнада се уплаћује на рачун Министарства правде и државне управе Републике Србије.

- Уплата за редовне кандидате се врши у корист рачуна:

 

УПЛАТИЛАЦ:
Име и презиме, адреса и место
 ИЗНОС:
 
=15.600,00
СВРХА УПЛАТЕ:
Накнада за полагање правосудног испита за
(назив месеца у години) испитни рок
 РАЧУН БР:
 
840-1562845-88
ПРИМАЛАЦ:
Министарство правде и државне управе
 БРОЈ МОДЕЛА:
 97
 

 ПОЗИВ НА БРОЈ:
 61103000408360742321

 

 

 

 
 

 

Доказ о извршеној уплати понети на писмени део испита.

9.За накнадно полагање испита подноси се само захтев на службеном обрасцу са 250,00 динара административне таксе.
НЕ ПОДНОСИ СЕ ПОНОВО ДОКУМЕНТАЦИЈА ДАТА УЗ ЗАХТЕВ ЗА РЕДОВНО ПОЛАГАЊЕ.
У ЗАХТЕВУ ОБАВЕЗНО УПИСАТИ РОК У КОМЕ СЕ ПОЛАГАО РЕДОВНИ ИСПИТ И У КОМ ОДБОРУ.

- Уплата за накнадно полагање се врши у корист рачуна:

 

УПЛАТИЛАЦ:
Име и презиме, адреса и место
 ИЗНОС:    
 за 1 испит  =5.850,00
 за 2 испита =6.950,00
 за 3 испита =8.100,00
СВРХА УПЛАТЕ:
Накнада за полагање правосудног испита за
(назив месеца у години) испитни рок
 РАЧУН БР:
 
840-1562845-88
ПРИМАЛАЦ:
Министарство правде и државне управе
 БРОЈ МОДЕЛА:
 97
 

 ПОЗИВ НА БРОЈ:
 61103000408360742321

 

 

 

 
 Доказ о извршеној уплати понети на први испит накнадног полагања и предати секретару Одбора

УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ ПРИЛИКОМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА:
За израду писменог рада користи се искључиво оверена вежбанка која се добија од секретара одбора на самом писменом испиту заједно са задатком.

Задатак се обавезно враћа са вежбанком када се заврши писање рада.

Из вежбанке се не смеју цепати листови.
Писмени рад пише се писаним или штампаним словима, читко, искључиво хемијском оловком. Исправке се могу вршити, при чему треба водити рачуна да рад буде довољно уредан и прегледан за испитивача и филолога који ће га прегледати.
На писменом делу испита могу се користити одговарајући прописи.

За време писменог дела испита није дозвољено напуштање просторије у
којој се испит одржава.


Предаја рада

Писмени рад се предаје секретару испитног одбора, најкасније до истека времена одређеног за израду рада (време за израду писменог рада: 4 сата).

Након предаје рада, кандидат је дужан да одмах напусти просторију у којој се испит одржава.
Током целог испита није дозвољена употреба мобилних телефона, рачунара, као ни других комуникационих уређаја којима би се могли остварити незаслужени резултати.

Кандидатима ће пре почетка писменог дела испита из грађанског права, бити саопштено ког датума и пред којим испитним одбором полажу усмени део испита.

Резултати писменог дела испита кандидатима се саопштавају пре почетка усменог дела испита.
Уверења о положеном правосудном испиту се, искључиво, достављају поштом. 


ВАЖНО: ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНА УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА!

СЛУШАЊЕ УСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА
Слушаоци могу да присуствују усменом делу испита без претходног заказивања.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Правосудни испит је јединствен и састоји се из писменог и усменог дела. Кандидат је дужан да у истом року полаже оба дела правосудног испита.

Кандидат који је поднео Захтев за полагање правосудног испита, у случају одлагања испита, дужан је да поднесе писану молбу Министарсву правде и државне управе најкасније 5 дана пре првог дана одређеног за полагање писменог дела испита, као почетка целокупног правосудног испита.

Обавештења и пријем странака

Сва обавештења у вези са полагањем правосудног испита кандидати и друге странке могу добити сваког радног дана одговором на писани захтев или на e-mail: radomir.radulovic@mpravde.gov.rs i vladimir.vins@mpravde.gov.rs

Пријем странака у вези са правосудним испитом се не обавља.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ