Српски ћирилица Srpski latinica English

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР СТРУЧЊАКА - КОНСУЛТАНАТА

27.04.2012.

На основу члана 6. Финансијског уговора („Унапређење објеката правосудних органа“) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке,  број ФИН/Серапис Н 2009-0405 од  20. октобра 2011. године,  који је Законом о потврђивању Финансијског уговора („Унапређење објеката правосудних органа“) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 1/2012), ратификован 2. марта 2012. године од стране надлежног органа Републике Србије,

Републикa Србијa

MИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Београд,

оглашава

 

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР СТРУЧЊАКА - КОНСУЛТАНАТА


I  Предмет конкурса је избор стручњака - консултаната који ће у сарадњи са представницима Министарства правде и Европске инвестиционе банке пружати консултантске услуге и радити на спровођењу Пројекта „Унапређење објеката правосудних органа“ у циљу пружања подршке Министарству правде Београд, Немањина 22-26.

II Пружање консултанских услуга на радним местима:

1.  РУКОВОДИЛАЦ  ЈЕДИНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ, Јединица за управљање Пројектoм „Унапређење објеката правосудних органа“  - 1 извршилац 

Опис послова:                      

 • Представља и заступа ЈУП, у односу  на Министарство правде (у даљем тексту: Министарство), институције државе и локалне самоуправе,  Европску инвестициону банку и техничку помоћ ЕИБ и друге учеснике у пројекту;
 • Стара се о законитости рада ЈУП и одговара за законитост рада ЈУП;
 • Руководи пројектом и организује рад ЈУП у складу са планом реализације пројекта и процедурама пројекта;
 • Организује и координира рад ЈУП;
 • Одржава пословне односе и организује потребне комуникације са ЕИБ, техничком помоћи ЕИБ, директорима извођача радова, испручиоцима опреме и даваоцима услуга;
 • Иницира састанке учесника на пројекту, инвеститора и других заинтересованих страна по питањима од значаја за исход пројекта;
 • Врши контролу реализације пројекта у свим његовим фазама;
 • Врши надзор и контролу спровођења уговорних обавеза ради обезбеђења квалитетне реализације пројекта;
 • Решава проблеме по питањима кординације, распореда и приоритета у пословима на пројекту;
 • Доноси упутства и друга акта  за поступање у управљању, надзору и контроли пројекта ради постизања циљева пројекта;
 • Предлаже Министарству правилнике и планове, периодичне и завршне извештаје о реализацији пројекта, као и извештаје о раду ЈУП;
 • Предлаже Министарству неопходне измене у плановима реализације пројекта у погледу обима, времена и трошкова;
 • Извештава и извршава одлуке Министарства, председника Комисије  и чланова Комисије;
 • Стара се за израду предлога извештаја за потребе органа Владе, Министарства, Скупштине и ЕИБ и
 • Предлаже измене у организацији и овом правилнику у циљу унапређења квалитета рада ЈУП;
 • Обавља стручне послове у складу са  важећим прописима и процедурама ЕИБ и штити интересе Министарства правде и пројекта, који чини програм инвестиција одређен од стране Министарства правде у периоду од 2011-2015. године, који се састоји од укупно 16 подпројеката опремања, реконструкције и изградње објеката за правосуђе широм Србије;
 • Обавља све друге послове и поступа по налогу председника Комисије и чланова Комисије;

За свој рад одговоран је Комисији.

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен правосудни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; најмање 3 године радног искуства на руководећим позицијама; способност  и искуство пословне комуникације са руководиоцима; способност вођења тима и одржавања добрих међуљудских односа, изражена комуникативност; знање енглеског језика (читање/писање/конверзација) и познавање рада на рачунару (МS Office).

 

2. АРХИТЕКТА ПРОЈЕКТА Јединица за управљање Пројектoм „Унапређење објеката правосудних органа“  - 1 извршилац 

Опис послова:

 • Организује, координира и прати извршење свих послова из области архитектуре (пројектантских и извођачких) у процесу планирања, израде планова, пројектовања и изградње у току пројекта;
 • Прегледа цртеже и документацију идејног и главног пројекта и даје завршне коментаре и предлоге са стране инвеститора на предложена решења из области архитектуре;
 • Координира рад и сарађује са изабраним даваоцима услуга за израду техничке документације, експертима које је ангажовала Техничка помоћ ЕИБ, крајњи корисник и/или техничка контрола у циљу успешног завршетка фазе израде пројектне документације;
 • Извештава о свом мишљењу на предложена пројектна документа и координира израду заједничког става свих учесника у пројекту за област архитектуре, а у случају спора даје техничко образложење предлога који је најбољи за инвеститора у односу на сврху, средства и време;
 • Учествује у изради и контроли тендерске документације за изградњу у складу са међународним процедурама, посебно у делу који се односи на област архитектуре,
 • Даје стручна мишљења из своје надлежности на тендерску документацију;
 • Даје стручна мишљења на понуде за изградњу које се односе на област архитектуре на захтев руководиоца ЈУП;
 • Врши контролу реализације пројекта у области архитектуре у погледу квалитета, обима, времена и трошкова директним увидом на градилишту;
 • Извештава координатора подпројекта и директора сектора о реализацији дела пројекта за који је одговоран;
 • Даје образложено мишљење у случају потребе за било каквом променом у току градње, а која се односи на област архитектуре;
 • Прати процедуре поверљивости података према процедурама и законима ЕУ и Републике Србије и стара се да не дође до сукоба интереса;
 • Сарађује и прима савете од стране Техничке помоћи ЕИБ у циљу напретка пројекта и јачања капацитета ЈУП;
 • Обавља стручне послове у складу са  важећим прописима и процедурама ЕИБ и штити интересе Министарства правде и пројекта, који чини програм инвестиција одређен од стране Министарства правде у периоду од 2011-2015. године, који се састоји од укупно 16 подпројеката опремања, реконструкције и изградње објеката за правосуђе широм Србије;
 • Обавља све друге послове и поступа по налогу руководиоца ЈУП, председника Комисије и чланова Комисије.

За свој рад одговоран је руководиоцу ЈУП и Комисији.

              

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 годинe искуства у струци; знање енглеског језика (читање/писање/конверзација) и познавање рада на рачунару (АutoCad, 3DS max, МS Office).

 

3. ИНЖЕЊЕР ПРОЈЕКТА Јединица за управљање Пројектoм „Унапређење објеката правосудних органа“   - 1 извршилац  

Опис послова:

 • Организује, координира и прати извршење свих послова у процесу планирања, израде планова, пројектовања и изградње у току пројекта;
 • Прегледа цртеже и документацију идејног и главног пројекта и даје завршне коментаре и предлоге на предложена решења;
 • Координира рад и сарађује са изабраним даваоцима услуга за израду идејног и главног пројекта, експертима које је ангажовала Техничка помоћ ЕИБ, крајњи корисник и техничка контрола у циљу успешног завршетка фазе израде пројектне документације;
 • Извештава о свом мишљењу на предложена пројектна документа и координира израду заједничког става свих учесника у пројекту, а у случају спора даје техничко образложење предлога који је најбољи за инвеститора у односу на сврху, средства и време;
 • Учествује у изради и контроли тендерске документације за изградњу;
 • Врши контролу реализације пројекта у погледу квалитета, обима, времена и трошкова директним увидом на градилишту;
 • Извештава руководиоца ЈУП о реализацији дела пројекта за који је одговоран;
 • Даје образложено мишљење у случају било које промене у току градње;
 • Прати процедуре поверљивости података према процедурама и законима ЕУ и Републике Србије и стара се да не дође до сукоба интереса;
 • Сарађује и прима савете од стране Техничке помоћи ЕИБ у циљу напретка пројекта и јачања капацитета ЈУП ;
 • Даје стручна мишљења из своје надлежности на тендерску документацију;
 • Обавља стручне послове у складу са  Уговором, релевантним законима РС и процедурама ЕИБ, при чему штити интересе Министарства правде и пројекта, који чини програм инвестиција одређен од стране Министарства правде у периоду од 2011-2015. године, који се састоји од укупно 16 подпројеката опремања, реконструкције и изградње објеката за правосуђе широм Србије;
 • Обавља све друге послове и поступа по налогу руководиоца ЈУП, председника Комисије и чланова Комисије;

За свој рад одговоран је руководиоцу ЈУП и Комисији.

            

Услови: Стечено високо образовање из стручне области Електротехничког  инжењерства на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; лиценца одговорног пројектанта и одговорног извођача радова -Инжењерске коморе Србије; најмање 3 годинe искуства у струци; знање енглеског језика (читање/писање/конверзација) и познавање рада на рачунару (МS Office).

 

4. ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР ПРОЈЕКТА  Јединица за управљање Пројектoм „Унапређење објеката правосудних органа“  - 1 извршилац  

Опис послова:

 • Организује, координира и прати извршење свих послова у процесу планирања, израде планова, пројектовања и изградње у току пројекта;
 • Прегледа цртеже и документацију идејног и главног пројекта и даје завршне коментаре и предлоге са стране инвеститора на предложена решења;
 • Координира рад и сарађује са изабраним даваоцима услуга за израду идејног и главног пројекта, експертима које је ангажовала Техничка помоћ ЕИБ, крајњи корисник и техничка контрола у циљу успешног завршетка фазе израде пројектне документације;
 • Извештава о свом мишљењу на предложена пројектна документа и координира израду заједничког става свих учесника у пројекту, а у случају спора даје техничко образложење предлога који је најбољи за инвеститора у односу на сврху, средства и време;
 • Учествује у изради и контроли тендерске документације за изградњу;
 • Врши контролу реализације пројекта у погледу квалитета, обима, времена и трошкова директним увидом на градилишту;
 • Извештава руководиоца ЈУП о реализацији дела пројекта за који је одговоран;
 • Даје образложено мишљење у случају било које промене у току градње;
 • Прати процедуре поверљивости података према процедурама и законима ЕУ и Републике Србије и стара се да не дође до сукоба интереса;
 • Сарађује и прима савете од стране Техничке помоћи ЕИБ у циљу напретка пројекта и јачања капацитета ЈУП и
 • Даје стручна мишљења из своје надлежности на тендерску документацију;
 • Обавља стручне послове у складу са  Уговором, релевантним законима РС и процедурама ЕИБ, при чему штити интересе Министарства правде и пројекта, који чини програм инвестиција одређен од стране Министарства правде у периоду од 2011-2015. године, који се састоји од укупно 16 подпројеката опремања, реконструкције и изградње објеката за правосуђе широм Србије;
 • Обавља све друге послове и поступа по налогу руководиоца ЈУП, председника Комисије и чланова Комисије;

За свој рад одговоран је руководиоцу ЈУП и Комисији.           

Услови: Стечено високо образовање из стручне области Грађевинског инжењерства на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 годинe искуства;  знање енглеског језика (читање/писање/конверзација) и познавање рада на рачунару (МS Office).

 

5. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Јединица за управљање Пројектoм „Унапређење објеката правосудних органа“  - 1 извршилац

Опис послова:

 • Припрема планове за јавне набавке из средстава ЕИБ;
 • Предлаже, организује и одговоран је за спровођења поступака јавних набавки  у складу са  важећим прописима, процедурама ЕИБ и Водичем за набавке Банке заснован на ЕУ Директивама (посебно Директиви „2004/18/ЕC“);
 • Пружа подршку осталим члановима тима везано за услове међународних финансијских институција;
 • Припрема различите извештаје за ЕИБ и Министарство;
 • Организује и прати спровођење законских, подзаконских аката који се односе на сповођење јавних набавки добара, услуга и радова;
 • Обезбеђује усклађеност свих активности са политиком ЕИБ и одредбама Уговора;
 • Анализира потребе у вези јавних набавки, учествује у спровођењу поступка јавних набавки припремом потребних образаца (израда образаца одлука, решења, конкурсне документације итд.), даје смернице и стручна упутства у поступку јавних набавки;
 • Саставља шестомесечни и годишњи извештај о раду ЈУП;
 • Даје стручна мишљења из своје надлежности на тендерску документацију;
 • Обезбеђује и одговоран је за примену Препорука ОЕЦД Радне групе за финансијске активности;
 • Обавља стручне послове у складу са  Уговором, релевантним законима РС и процедурама ЕИБ, при чему штити интересе Министарства правде и пројекта, који чини програм инвестиција одређен од стране Министарства правде у периоду од 2011-2015. године, који се састоји од укупно 16 подпројеката опремања, реконструкције и изградње објеката за правосуђе широм Србије;
 • Обавља све друге послове и поступа по налогу руководиоца ЈУП, председника Комисије и чланова Комисије;

За свој рад одговоран је руководиоцу ЈУП и Комисији.               

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; најмање 3 година рада на пројектима; знање енглеског језика (читање/писање/конверзација) и познавање рада на рачунару (МS Office).

 

6. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ УГОВАРАЊА Јединица за управљање Пројектoм  „Унапређење објеката правосудних органа“  - 1 извршилац   

Опис послова:

 • Координира и врши послове на добијању сагласности и дозвола за градњу, решавању имовинско правних послова везаних за пројекат, и при томе сарађује са Министарством, државним органима и органима локалне самоуправе; проверава усклађеност аката којима се уређују имовинско-правни односи везани за област инвестиција;
 • Припрема уговоре, утврђује правну усклађеност уговора; проверава правну усклађеност и исправност уговорених права и обавеза; проверава усклађеност и исправност документације при закључивању уговора; проверава исправност уговора, и других аката који се односе на јавне набавке, инвестиције, и опремање;
 • Прати извршење уговорних обавеза и предузима правне радње за раскид закључених уговора, као закључивање анекса уговора;
 • Учествује у спровођењу поступака јавних набавки за потребе пројекта и ЈУП и прати реализацију истих;
 • Активно учествује у пословима од значаја за рад ЈУП у целини;
 • Даје стручна мишљења из своје надлежности на тендерску документацију;
 • Обезбеђује усклађеност уговора који се закључују за потребе пројекта и њихову реализацију са важећим законским и подзаконским актима РС уз примену и поштовање смерница и процедура  ЕИБ;
 • Обавља стручне послове у складу са  Уговором, релевантним законима РС и процедурама ЕИБ, при чему штити интересе Министарства правде и пројекта, који чини програм инвестиција одређен од стране Министарства правде у периоду од 2011-2015. године, који се састоји од укупно 16 подпројеката опремања, реконструкције и изградње објеката за правосуђе широм Србије;
 • Обавља све друге послове и поступа по налогу руководиоца ЈУП, председника Комисије и чланова Комисије;

За свој рад одговоран је руководиоцу ЈУП и Комисији.

            

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; знање енглеског језика (читање/писање/конверзација) и познавање рада на рачунару.

                                   

7.  ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  Јединица за управљање Пројектoм „Унапређење објеката правосудних органа“  - 1 извршилац

Опис послова:

 • Обавља послове су складу са одредбама Уговора;
 • Припрема предлог периодичних и годишњих финансијских извештаја који се односе на ЈУП, израђује планове програме и извештаје о раду из делокруга ЈУП;
 • Израђује планска аката са финансијским елементима за  пројектну реализацију и рад ЈУП и  прати финансијски аспект пројектне реализације у циљу припреме годишњег буџета; 
 • Прати извршење по економским класификацијама из буџета, као и извршење плаћања и преузетих обавеза за сваку пројектну компоненту;
 • Проверава исправност уговора, финансијских докумената који се односе на јавне набавке, инвестиције, и опремање;
 • Контролише трошкове ЈУП, прати рокове финансијских обавеза;
 • Предлаже мере осигурања у вези са пројектом и стара се да мере осигурања (банкарске гаранције и друге мере) буду активне;
 • Прима и евидентира улазне рачуне, евидентира излазне рачуне, врши контролу примљених фактура;
 • Припрема документацију за плаћање свих расхода и издатака; врши обрачун накнада за извршиоце послова, обрачун пореза и доприноса и израду пореских пријава, попуњава пратеће обрасце ради достављања Пореској управи и Фонду ПИО и врши обрачун ПДВ;
 • Израђује оперативне извештаје о новчаним токовима, израђује решења и захтеве за пренос средстава и учествује у изради извештаја о раду ЈУП;
 • Контролише исправност рачуноводствене документације и уклађеност са процедурама, важећим прописима и уговорима;
 • Врши одлагање, чување и архивирање финансијске документације; учествује у усаглашавању стања у пословним књигама Министарства; води обрачун и унос матичних података (шифарници), води све потребне помоћне евиденције;
 • Проверава усклађеност обављених пословних трансакција са финансијским планом и прописима;
 • Даје стручна мишљења из своје надлежности на тендерску документацију;
 • Обезбеђује и одговоран је за примену Препорука ОЕЦД Радне групе за финансијске активности;
 • Обавља стручне послове у складу са  Уговором, релевантним законима РС и процедурама ЕИБ, при чему штити интересе Министарства правде и пројекта, који чини програм инвестиција одређен од стране Министарства правде у периоду од 2011-2015. године, који се састоји од укупно 16 подпројеката опремања, реконструкције и изградње објеката за правосуђе широм Србије;
 • Обавља све друге послове и поступа по налогу руководиоца ЈУП, председника Комисије и чланова Комисије;

За свој рад одговоран је руководиоцу ЈУП и Комисији.

               

Услови: Стечено високо образовање из научне области Економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 3 године искуства у струци; знање енглеског језика (читање/писање/конверзација) и познавање рада на рачунару (МS Office).

                                   

8. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР Јединица за управљање Пројектoм „Унапређење објеката правосудних органа“ - 1 извршилац 

Опис послова:

 • Обавља све врсте комуникација са странкама и ангажованим лицима у ЈУП у циљу правовремене размене информација; прима и шаље факсове, пошту и електронску пошту; врши пријем странака, стара се о набавци канцеларијског материјала; обавља дактилографске послове, фотокопира материјале;
 • Обавља канцеларијско пословање ЈУП и задужена је за законито поступање са документацијом; води деловодник предмета, књигу долазне и одлазне поште; припрема и односи материјале у архиву Министарства и стара се о интерној архиви ЈУП, врши пријем и експедицију поште, израђује извештаје о стању и токовима документације, прима, прегледа, распоређује, евидентира и доставља акта и пројектна документа у рад;
 • Припрема материјале за учешће на састанцима, организује састанке у ЈУП и води записнике са састанака; стара се о потписивању аката и записника и води евиденције од значаја за рад; обавља послове везане за припрему службених  путовања извршилаца послова у ЈУП;
 • Води матичне и друге евиденције из области радних односа, припрема потврде и уверења; обрађује документацију здравственог и пензијско-инвалидског осигурања (пријаве и одјаве извршиоца послова надлежном фонду); припрема податке за обрачун и исплату накнада извршиоца послова; води евиденцију радног ангажовања извршиоца послова у ЈУП, обрађује пријаве кандидата по огласима за ангажовање у ЈУП; води  и ажурира базу података о извршиоцима послова у ЈУП; припрема статистичке показатељe о извршиоцима послова;
 • Израђује појединачна правна акта у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности извршиоца послова у ЈУП, израђује и спроводи процедуре у поступку избора извршиоца послова у ЈУП, израђује уговоре из области ангажовања извршиоца послова и прати извршења уговорених обавеза и предузима правне радње за раскид уговора;
 • Израђује документацију за службена путовања, прековремени рад и води евиденцију о истим; учествује у изради акта којим се утврђује унутрашње уређење и систематизују радна места и других аката;
 • Даје стручна мишљења из своје надлежности на тендерску документацију;
 • У свом раду штити интересе Министарства правде и пројекта, који чини програм инвестиција одређен од стране Министарства правде у периоду од 2011-2015. године, који се састоји од укупно 16 подпројеката опремања, реконструкције и изградње објеката за правосуђе широм Србије.
 • Обавља све друге послове и поступа по налогу руководиоца ЈУП, председника Комисије и чланова Комисије;

За свој рад одговоран је руководиоцу ЈУП и Комисији.             

 

Услови: Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању; знање енглеског језика (читање/писање/конверзација) и познавање рада на рачунару (МS Office).

III  Напомена: Све активности и послови на наведеним радним местима обављаће се  у складу са важећим законским и подзаконским актима РС уз примену и поштовање смерница и процедура  ЕИБ.

IV  У изборном поступку проверавају се: познавање процедура Европске инвестиционе банке – усмено; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика – усмено  или увидом у сертификат или други доказ; вештина комуникације – усмено.                   

V Остали општи услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Место рада:
Београд, Немањина 22-26.

VII  Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, 11 000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „за конкурс за избор стручњака-консултаната“.

VIII Лице задужено за давање обавештења:
Јована Грујић,  тел: 011/ 2646-929.

IX Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије.“

X Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци. Кандидат са положеним правосудним испитом подноси доказ о положеном правосудном испиту.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општинском односно градском органу управе или суду.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општинском односно градском органу управе или у суду, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

XI Процењено време трајања консултанских услуга је до 1 годинe, уз могућност продужења уговора до 5 година у зависности од успешности обављања послова и задатака стручњака-консултаната, пословних потреба и расположивих финансијских средстава.

XII Провера оспособљености, знања и вештина: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обављаће се:

- дана 15. маја 2012. године у 10 часова, сала IV спрат, службене просторије Министарства правде, Београд, Немањина бр. 22-26. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

XII Детаљан опис радних задатака и послова које ће стручњаци-консултанти обављати налази се на web site  Министарства правде : www.mpravde.gov.rs

Опис послова: Прати и предлаже мере за унапређење сарадње јединица локалне самоуправе са јединицама локалне власти других земаља; припрема анализе и информације ради сагледавања односа јединица локалне самоуправе са јавним предузећима; прикупља и обрађује податке везане за локалне изборе и конституисање органа власти у општинама и градовима; прикупља и анализира податке везане за организацију и рад органа аутономних покрајина, градова и општина и за остваривање односа између републичких органа и органа локалне самоуправе и припрема извештаје; остварује сталну сарадњу са управним окрузима у вези са питањима од интереса за рад Сектора и обавља друге послове по налогу помоћника министра.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ