Nadležnost sudova

VI NADLEŽNOST SUDOVA

 

NADLEŽNOST -DELOKRUG POSLOVA ODREĐENOG SUDA –

APSOLUTNA NADLEŽNOST : sud mora biti apsolutno nadležan, što znači da nije nadležan strani sud ili drugi organ i da nije nadležan drugi državni organ u Srbiji.

RELATIVNA NADLEŽNOST : koji će sud s obzirom na vrstu i stepen, područje za koje je osnovan, postupati u konkretnoj pravnoj stvari ( stvarna, funkcionalna i mesna) nadležnost.

STVARNA NADLEŽNOST :

Kriterijumi po osnovu kojih se određuje stvarna nadležnost mogu biti vrsta predmeta spora, svojstvo subjekata, vrednost predmeta spora, a u krivičnim stavrima s obzirom na težinu krivičnog dela i druge osobenosti predemeta krivičnog postupka .

MESNA NADLEŽNOST : reguliše se procesnim zakonima ( Zakon o parničnom postupku ( Službeni glasnik RS br.125/2004 i 111/2009, Zakonik o krivičnom postupku Službeni glasnik RS br.72/2009i 76/2010, Zakono prekršajima Službeni glasnik RS br.101/2005, 116/2008, 111/2009).

FUNKCIONALNA NADLEŽNOST:

Pravilima o funkcionalnoj nadležnosti određuje se koji će sudovi postupati u određenim stadijumima postupka u istoj pravnoj stvari povodom pravnih lekova, preduzimanja određenih praničnih radnji ili rešavanja određenih pitanja koja se pojavljuju tokom postupka.

Zakon o parničnom postupku

- opšta mesna nadležnost određuje se s obzirom na najpovoljnije rešenje za tuženog

Za suđenje je opšte mesno nadležan sud na čijem području tuženi ima prebivalište 

ili boravište( za fizička lica), sedište( za pravna lica) ,poslednje prebivalište ( za lica u inostranstvu) ,sedište , gde se nalazi skupštine lokalne samouprave ( čl.39-42).

- posebna mesna nadležnost

Nadležnost za suparničare

Nadležnost za sporove o naknadi štete

Nadležnost za sporove o zakonskom izdržavanju

Nadležnost za sporove o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva

Nadležnost za sporove o nepokretnostima i zbog smetanja državine

Nadležnost za sporove o vazduhoplovu i brodu

Nadležnost po mestu u kome se nalazi poslovna jedinica pravnog lica

Nadležnost za lica koja nemaju opštu mesnu nadležnost u Republici Srbiji

Nadležnost po mestu gde se nalazi zastupništvo stranog lica

u Republici Srbiji

Nadležnost za sporove iz odnosa sa vojnim jedinicama, odnosno ustanovama

Nadležnost za sporove iz naslednopravnih odnosa

Nadležnost za sporove u izvršnom i stečajnom postupku

Nadležnost po mestu plaćanja

Nadležnost za sporove iz radnih odnosa

Uzajamna nadležnost za tužbe protiv stranih državljana

Pravila o posebnoj mesnoj nadležnosti odstupaju od opšteg pravila iz razloga ekonomičnijeg vođenja postupka i sl.( čl. 43-60)

Zakonik o krivičnom postupku

Redovni kriterijum je mesto izvršenja  ili pokušaja izvršenja krivičnog dela

( čl.17.ZKP)

Mesno je nadležan po pravilu, sud na čijem području je krivično delo učinjeno. Krivično delo je učinjeno kako u mestu, gde je učinilac radio, ili bio dužan da radi, tako i u mestu gde je posledica u celini ili delimično nastupila. Kod pokušaja krivičnog dela nadležan je sud onog područja, u kome je preduzeta ili propuštena poslednja radnja, a ako je poslednja radnja preduzeta ili propuštena van teritorije Republike Srbije, sud onog područja u kome bi posledica krivičnog dela trebala da nastupi.

Ako je krivično delo učinjeno na područjima raznih sudova ili na granici tih područja, ili je neizvesno na kom je području učinjeno, nadležan je onaj od tih sudova koji je po zahtevu ovlašćenog tužioca prvi započeo postupak, a ako postupak još nije započet – sud kome je prvo podnesen zahtev za pokretanje postupka.

Ako se mesto izvršenja ili pokušaja izvršenja krivičnog dela ne može apsolutno odrediti primenjuju se vanredni kriterijumi (čl. 27-35).

Zakon o prekršajima

-opšta mesna nadležnost

Za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu mesno je nadležan sud na čijem području je prekršaj učinjen ili pokušan.

Sud koji je mesno nadležan za vođenje prekršajnog postupka protiv pravnog lica nadležan je i za vođenje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u pravnom licu.

Ako je prekršaj učinjen na domaćem brodu ili domaćem vazduhoplovu, za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu mesno je nadležan sud na čijem se području nalazi domaća luka ili vazduhoplovno pristanište u kome se završava putovanje učinioca prekršaja, a ako je učinilac prekršaja član posade, nadležan je sud na čijem se području nalazi matična luka broda odnosno matično pristanište vazduhoplova.

Ako je prekršaj izvršen ili pokušan na području više prekršajnih sudova, nadležan je onaj sud koji je prvi započeo postupak, a ako postupak još nije započet, sud kome je pre podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

- supsidijarna mesna nadležnost

Ako nije poznato mesto izvršenja prekršaja, mesno je nadležan sud na čijem području okrivljeni ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište okrivljenog pravnog lica ukoliko se važnost propisa kojim je prekršaj određen prostire i na području na kome se nalazi njegovo prebivalište ili boravište, odnosno sedište okrivljenog pravnog lica.

Ako nisu poznati ni mesto izvršenja prekršaja ni prebivalište ili boravište okrivljenog, nadležan je sud na čijem se području okrivljeni pronađe odnosno uhvati ili se sam prijavi.

_______________________________________________________

Prvostepena nadležnost :

-osnovni sudovi su stvarno nadležni da sude u prvom stepenu:

a)za krivične stvari : krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina, ako za pojedina od njih nije nadležan drugi sud, poslovi međunarodne krivičnopravne pomoći,

b)za građanske stvari : građanski, izvršni i vanparnični postupci ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud, stambeni sporovi, međunarodnu pravnu pomoć;

c) za radne sporove : povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, o pravima obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom, povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada ( član 22.st.1- 3 ZUS-a)

-osnovni sudovi su funkcionalno nadležni da sude u prvom stepenu:

odlučivanje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz njegove nadležnosti, pružanje pravne pomoći građanima i međunarodne pravne pomoći,vršenje drugih poslova određenih zakonom ( čl.22.st.4.ZUS-a)

Može se predvideti koncentracija nadležnosti u određenim vrstama pravnih stvari Zakonom se može predvideti da u određenim vrstama pravnih stvari postupaju samo neki osnovni sudovi sa područja istog višeg suda ( čl.22.st.4.ZUS-a).

-viši sudovi su stvarno nadležni da sude u prvom stepenu za :

a) krivične stvari : krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko deset godina ili teža kazna kao i da vodi postupak za krivična dela za koja je zakonom predviđena blaža kazna ali su svrstana u nadležnost viših sudova i taksativno nabrojana ( član 23. stav 1. tačka 2-8. ZUS-a).

b) građanske stvari : građanskopravni sporovi kada vrednost predmeta spora omogućuje izjavljivanje revizije, sporovi o osporavanju ili utvrđivanju očinstva ili materinstva, sporovi o autorskim i srodnim pravima, zaštiti i upotrebi pronalazaka , modela, uzoraka i žigova i oznaka geografskog poekla ako nije nadležan neki drugi sud, sporovi o objavljivanju ispravke informacije i odgovora na informaciju i naknadi štete u vezi sa objavljivanjem informacije;

c)upravne stvari : u vezi sa matičnim evidencijama

d)radne sporove: povodom štrajka, povodom kolektivnih ugovora ako spor nije rešen pred arbitražom, povodom obavezenog socijalnog osiguranja ako nije nadležan drugi sud, povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica ako nije nadležan drugi sud ( član 23.st.1.tačka 1,2,37.i 8.ZUS-a).

-viši sudovi su funkcionalno nadležni da odlučuju o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz njihove nadležnosti , vode postupak za izdavanje okrivljenih i osuđenih lica, izvršava krivičnu presudu inostranog suda, odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka ako nije nadležan drugi sud, odlučuje o sukobu nadležnosti osnovnih sudova sa svog područja, odlučuje o zahtevu za rehabilitaciju, odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja i vrši druge poslove određene zakonom( član 23.st.1.tačka 4-6 i st.3. ZUS-a)

-privredni sudovi su stvarno nadležni da sude u prvom stepenu :

u sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, pa i kad je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva; u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, modela, uzoraka, žigova i oznaka geografskog porekla kad nastanu između subjekata iz tačke 1. ovog stava; u sporovima povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadležnosti privrednih sudova, a u sporovima povodom odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. ovog stava; u sporovima koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji; u sporovima o stranim ulaganjima; o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo, izuzev sporova o prevozu putnika; o zaštiti firme; povodom upisa u sudski registar; povodom stečaja i likvidacije.

-privredni sudovi su funkcionalno nadležni da sude u prvom stepenu :

Privredni sud u prvom stepenu vodi postupak za upis u sudski registar pravnih lica i drugih subjekata ako za to nije nadležan drugi organ; vodi postupak stečaja i reorganizacije; određuje i sprovodi izvršenje na osnovu verodostojnih isprava kada se odnose na lica iz tačke 1. stava 1. ovog člana, određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova, a odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. stava 1. ovog člana; odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka donetih u sporovima iz tačke 1. stava 1. ovog člana; određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima; vodi vanparnične postupke koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima.

Privredni sud u prvom stepenu odlučuje o privrednim prestupima i s tim u vezi o prestanku zaštitne mere ili pravne posledice osude( član 25. ZUS-a

- prekršajni sudovi su stvarno nadležni da sude u prvom stepenu :

Prekršajni sud u prvom stepenu sudi u prekršajnim postupcima ako nije nadležan organ uprave, odlučuje o žalbama na odluke koje u prekršajnom postupku donose organi uprave i vrši druge poslove određene zakonom (član 27. ZUS-a).

- Upravni sud je stvarno nadležan da sudi u prvom stepenu u upravnim sporovima (član 29. ZUS-a ).

Drugostepena nadležnost:

- Viši sud u drugom stepenu odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova:

o određivanju mera obezbeđenja prisustva okrivljenog; u skraćenom krivičnom postupku;na rešenja u građanskopravnim sporovima; na presude u sporovima male vrednosti; u izvršnim i vanparničnim postupcima, odlučuje o sukobu nadležnosti osnovnih i sudova sa svog područja.

- Apelacioni sud odlučuje o žalbama: na odluke viših sudova; na odluke osnovnih sudova u krivičnom postupku, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud;

na presude osnovnih sudova u građanskopravnim sporovima, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud.

Apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova sa svog područja ako za odlučivanje nije nadležan viši sud, o prenošenju nadležnosti osnovnih i viših sudova kad su sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari i vrši druge poslove određene zakonom (član 24 ZUS-a).

- Privredni apelacioni sud odlučuje o žalbama na odluke privrednih sudova i drugih organa, u skladu sa zakonom.

Privredni apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti privrednih sudova, utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti privrednih sudova i vrši druge poslove određene zakonom.

- Viši prekršajni sud odlučuje o žalbama na odluke prekršajnih sudova, o sukobu i prenošenju mesne nadležnosti prekršajnih sudova i vrši druge poslove određene zakonom.

-  Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda

a) nadležnost u suđenju

Vrhovni kasacioni sud odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom.

Vrhovni kasacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova, ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud, kao i o prenošenju nadležnosti sudova radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga.

b) nadležnost izvan suđenja

Vrhovni kasacioni sud utvrđuje načelne pravne stavove radi jedinstvene sudske primene prava; razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova; imenuje sudije Ustavnog suda, daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda i vrši druge nadležnosti određene zakonom.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ