Pravosudni ispiti

Propisi:

Zakon o pravosudnom ispitu

USLOVI ZA POLAGANjE PRAVOSUDNOG ISPITA:

Pravosudni ispit može polagati lice koje je diplomiralo na Pravnom fakultetu i koje je posle završenog pravnog fakulteta steklo radno iskustvo na poslovima pravne struke i to:

  • dve godine u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu i advokaturi;
  • tri godine u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
  • četiri godine u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. Kandidat podnosi ZAHTEV (postoji poseban službeni obrazac  klikni ovde) naslovljen na MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE REPUBLIKE SRBIJE, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd,

Zahtev se podnosi do 15-tog u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit, a za septembarski rok do 15. avgusta tekuće godine.

Zahtevom se mora prijaviti polaganje pismenog dela ispita i najmanje četiri predmeta iz usmenog dela ispita.

2. OVERENA FOTOKOPIJA DIPLOME (NAPOMENA:NE MOŽE UVERENjE  O DIPLOMIRANjU).

3. OVERENA FOTOKOPIJA LIČNE KARTE (fotokopirati prvu i drugu stranu lične karte) ILI IZVOD ČIPOVANE LIČNE KARTE.

4. ORIGINAL POTVRDE O RADNOM ISKUSTVU sa bližim opisom poslova pravne struke koje je kandidat obavljao u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu, advokaturi, preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji.

Advokatiski pripravnici dostavljaju potvrdu Advokatske komore.

5. IZVOD IZ MATIČNE KNjIGE VENČANIH (original ili overenu fotokopiju) - dostavljaju samo kandidati koji su promenili prezime od datuma diplomiranja do dana podnošenja prijave za polaganje pravosudnog ispita).
Izvod ne može biti stariji od šest meseci.


6. POTVRDA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA UPRAVU, NACIONALNE MANjINE I PROPISE da kandidat u poslednjih 6 meseci nije polagao pravosudni ispit pred komisijama Pokrajinskog Sekretarijata (dostavljaju isključivo kandidati koji imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine).

7. ADMINISTRATIVNA TAKSA U IZNOSU OD 250,00 DINARA
- Svrha uplate: Republička administrativna taksa
- Primalac: BUDžET REPUBLIKE SRBIJE
- Broj računa: 840-742221843-57
- Šifra plaćanja: 189
- Poziv na broj: 97 50-016

8. NAKNADA ZA POLAGANjE PRAVOSUDNOG ISPITA IZNOSI 15.600,00 DINARA.
Kandidat je dužan da navedeni iznos uplati dva dana pre polaganja pismenog dela ispita, kako bi računovodstvo moglo da izvesti Odbor o blagovremenoj uplati. Naknada se uplaćuje na račun Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije.

- Uplata za redovne kandidate se vrši u korist računa:

 

UPLATILAC:
Ime i prezime, adresa i mesto
 IZNOS:
 
=15.600,00
SVRHA UPLATE:
Naknada za polaganje pravosudnog ispita za
(naziv meseca u godini) ispitni rok
 RAČUN BR:
 
840-1562845-88
PRIMALAC:
Ministarstvo pravde i državne uprave
 BROJ MODELA:
 97
 

 POZIV NA BROJ:
 61103000408360742321

 

 

 

 
 

 

Dokaz o izvršenoj uplati poneti na pismeni deo ispita.

9.Za naknadno polaganje ispita podnosi se samo zahtev na službenom obrascu sa 250,00 dinara administrativne takse.
NE PODNOSI SE PONOVO DOKUMENTACIJA DATA UZ ZAHTEV ZA REDOVNO POLAGANjE.
U ZAHTEVU OBAVEZNO UPISATI ROK U KOME SE POLAGAO REDOVNI ISPIT I U KOM ODBORU.

- Uplata za naknadno polaganje se vrši u korist računa:

 

UPLATILAC:
Ime i prezime, adresa i mesto
 IZNOS:    
 za 1 ispit  =5.850,00
 za 2 ispita =6.950,00
 za 3 ispita =8.100,00
SVRHA UPLATE:
Naknada za polaganje pravosudnog ispita za
(naziv meseca u godini) ispitni rok
 RAČUN BR:
 
840-1562845-88
PRIMALAC:
Ministarstvo pravde i državne uprave
 BROJ MODELA:
 97
 

 POZIV NA BROJ:
 61103000408360742321

 

 

 

 
 Dokaz o izvršenoj uplati poneti na prvi ispit naknadnog polaganja i predati sekretaru Odbora

UPUTSTVO ZA KANDIDATE PRILIKOM POLAGANjA ISPITA:
Za izradu pismenog rada koristi se isključivo overena vežbanka koja se dobija od sekretara odbora na samom pismenom ispitu zajedno sa zadatkom.

Zadatak se obavezno vraća sa vežbankom kada se završi pisanje rada.

Iz vežbanke se ne smeju cepati listovi.
Pismeni rad piše se pisanim ili štampanim slovima, čitko, isključivo hemijskom olovkom. Ispravke se mogu vršiti, pri čemu treba voditi računa da rad bude dovoljno uredan i pregledan za ispitivača i filologa koji će ga pregledati.
Na pismenom delu ispita mogu se koristiti odgovarajući propisi.

Za vreme pismenog dela ispita nije dozvoljeno napuštanje prostorije u
kojoj se ispit održava.


Predaja rada

Pismeni rad se predaje sekretaru ispitnog odbora, najkasnije do isteka vremena određenog za izradu rada (vreme za izradu pismenog rada: 4 sata).

Nakon predaje rada, kandidat je dužan da odmah napusti prostoriju u kojoj se ispit održava.
Tokom celog ispita nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona, računara, kao ni drugih komunikacionih uređaja kojima bi se mogli ostvariti nezasluženi rezultati.

Kandidatima će pre početka pismenog dela ispita iz građanskog prava, biti saopšteno kog datuma i pred kojim ispitnim odborom polažu usmeni deo ispita.

Rezultati pismenog dela ispita kandidatima se saopštavaju pre početka usmenog dela ispita.
Uverenja o položenom pravosudnom ispitu se, isključivo, dostavljaju poštom. 


VAŽNO: ZA VREME ODRŽAVANjA ISPITA STROGO JE ZABRANjENA UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA!

SLUŠANjE USMENOG DELA ISPITA
Slušaoci mogu da prisustvuju usmenom delu ispita bez prethodnog zakazivanja.


VAŽNO OBAVEŠTENjE

Pravosudni ispit je jedinstven i sastoji se iz pismenog i usmenog dela. Kandidat je dužan da u istom roku polaže oba dela pravosudnog ispita.

Kandidat koji je podneo Zahtev za polaganje pravosudnog ispita, u slučaju odlaganja ispita, dužan je da podnese pisanu molbu Ministarsvu pravde i državne uprave najkasnije 5 dana pre prvog dana određenog za polaganje pismenog dela ispita, kao početka celokupnog pravosudnog ispita.

Obaveštenja i prijem stranaka

Sva obaveštenja u vezi sa polaganjem pravosudnog ispita kandidati i druge stranke mogu dobiti svakog radnog dana odgovorom na pisani zahtev ili na e-mail: radomir.radulovic@mpravde.gov.rs i vladimir.vins@mpravde.gov.rs

Prijem stranaka u vezi sa pravosudnim ispitom se ne obavlja.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ