Radne verzije zakona

Radna verzija Zakona o građanskopravnoj zaštiti dece od nezakonitog prekograničnog odvođenja i zadržavanja

Zakon o pravobranilaštvu

Zakon o međunarodnom privatnom pravu - radna verzija

Zakonik o svojini i drugim stvarnim pravima - radni tekst

Plan zakonodavnih aktivnosti / Legislative change 12/13
Preuzmite dokument ( zip )

 

1. Radna verzija Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013.

Na osnovu rezultata rada radne grupe za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (Strategija) za period od 2013. do 2018. godine, dana 11.03.2013. godine izrađena je radna verzija Strategije.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Strategije i da daju svoje komentare na radni tekst Strategije.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs
 

 

2. Radna verzija Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013.


Slanje komentara više nije moguće na ovu Strategiju.
 
 • Tekst radne verzije Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013 (engleski)
  Preuzmite dokument
 • Tekst radne verzije Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013 (srpski)
  Preuzmite dokument3. Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je Ministarstvo pravde i državne uprave, saglasno Poslovniku Vlade, uputilo nadležnim organima na mišljenje.

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika završila je 15. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

 • Rešenje o osnivanju radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.
  Preuzmite dokument
 • Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je Ministarstvo pravde i državne uprave, saglasno Poslovniku Vlade, uputilo nadležnim organima na mišljenje.
  Preuzmite dokument
 • Tekst radne verzija Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika - engleska verzija
  Preuzmite dokument
 • Obrazac za komentare.
  Preuzmite dokument

 
4. Radna verzija Zakona o medijaciji

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o medijaciji završila je 18. decembra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona o medijaciji.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu sekretara radne grupe Snežane Đurđević.

 

5. Radna verzija Zakona o prekršajima

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o prekršajima završila je 16. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona o prekršajima.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: marko.dragomanovic@mpravde.gov.rs

 

6. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postuku

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku  od 16.11.2012. godine predstavlja radnu verziju nastalu nakon što je Ministarstvo pravde i državne uprave razmotrilo naknade predloge i primedbe članova radne grupe,  kao i stručne javnosti, koji su stigli posle sprovedene javne rasprave. Ovaj tekst Nacrta biće dostavljen na ekspertizu relevantnim međunarodnim organizacijama i  na mišljenje drugim ministarstvima, nakon čega će biti sprovedena procedura usvajanja pred Vladom i u skupštini.

Izmene teksta koji je promenjen su boldirane i napisane velikim slovima.

Rešenje o osnivanju radne grupe.
Preuzmite dokument (.pdf)

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku od 16.11.2012. godine - Ministarstvo pravde i državne uprave
Preuzmite dokument (.pdf)

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku od 16.11.2012. godine - Ministarstvo pravde i državne uprave - engleska verzija
Preuzmite dokument (.pdf)

 

7. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

 

8. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

 

9. Radna verzija Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izvršenju i obezbeđenju završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vojka.janjic@mpravde.gov.rs

 

10. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: snezana.djurdjevic@mpravde.gov.rs

 
11. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku završila je 19. oktobra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: vojka.janjic@mpravde.gov.rs

 
12. Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela završila je 6. novembra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: bojana.karisic@mpravde.gov.rs

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ