Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Литература

Правосудни испит се полаже по правилнику о програму правосудног испита ("Службени гласник РС" бр. 51/97) и чл. 3. је прописано да су правни извори наведени у правилнику обавезни.

Кандидати су дужни да прате и користе измене правних извора које настану после ступања овог правилника на снагу (измене и допуне, укидање и доношење нових прописа).

1. Уставно право и правосудно организационо право:

ПРАВНИ ИЗВОРИ

 • Устав Савезне Републике Југославије
 • Устав Републике Србије
 • Устав Републике Црне Горе
 • Закон о избору савезних посланика у Веће грађана Савезне скупштине
 • Закон о избору савезних посланика у Веће република Савезне скупштине (Републике Србије и Републике Црне Горе)
 • Закон о избору народних посланика (Републике Србије)
 • Закон о избору одборника и посланика (Републике Црне Горе)
 • Пословник Већа грађана Савезне скупштине
 • Пословник Већа републике Савезне скупштине
 • Пословник Народне скупштине Републике Србије
 • Пословник Скупштине Републике Црне Горе
 • Закон о избору и разрешењу председника Републике (Савезне Републике Југославије)
 • Закон о избору председника Републике (Републике Србије)
 • Закон о избору председника Републике (Републике Црне Горе)
 • Уредба о образовању савезних министарстава и других савезних органа и организација и служби Савезне владе
 • Закон о државној управи (Републике Србије)
 • Закон о министарствима (Републике Србије)
 • Закон о начелима организације државне управе (Републике Црне Горе)
 • Уредба о организацији и начину рада државне управе (Републике Црне Горе)
 • Закон о Савезном уставном суду
 • Закон о поступку пред Уставним судом и правном дејству његових одлука (Републике Србије)
 • Закон о Уставном суду Републике Црне Горе
 • Закон о територијалној организацији Републике Србије
 • Закон о локалној самоуправи
 • Закон о подели Социјалистичке Републике Црне Горе на општине
 • Закон о локалној самоуправи (Републике Црне Горе)
 • Статут Аутономне покрајине Војводине
 • Закон о Савезном суду
 • Закон о судовима (Републике Србије)
 • Закон о судовима (Републике Црне Горе)
 • Закон о војним судовима
 • Закон о Савезном државном тужиоцу
 • Закон о јавном тужилаштву (Републике Србије)
 • Закон о државном тужиоцу (Републике Црне Горе)
 • Закон о војном тужиоцу
 • Закон о адвокатури (Републике Србије)
 • Закон о адвокатури и служби правне помоћи (Републике Црне Горе)
 • Закон о југословенском држављанству
 • Закон о држављанству Социјалистичке Републике Србије
 • Закон о држављанству Социјалистичке Републике Црне Горе
 • Закон о службеној употреби језика и писма (Републике Србије)
 • Закон о референдуму и народној иницијативу (Републике Србије)
 • Закон о референдуму (Републике Црне Горе)

2. Кривично право

 • Кривични закон СРЈ
 • Кривични закон Републике Србије
 • Законик о кривичном поступку
 • Закон о јавном реду и миру
 • Закон о оружју и муницији
 • Закон о привредним преступима
 • Закон о прекршајима
 • Уџбеник Кривично право

3. Грађанско право

ПРАВНИ ИЗВОРИ

 • Закон о основама својинскоправних односа
 • Закон о облигационим односима
 • Закон о браку и породичним односима
 • Закон о наслеђивању (Републике Србије)
 • Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта
 • Закон о ескпропријацији (Републике Србије)
 • Закон о промету непокретности (Републике Србије)
 • Закон о грађевинском земљишту (Републике Србије)
 • Закон о одржавању стамбених зграда (Републике Србије)
 • Закон о изградњи објеката (Републике Србије)
 • Закон о становању (Републике Србије)
 • Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима (Републике Србије)
 • Закон о ауторском праву
 • Закон о патентима
 • Закон о жиговима
 • Закон о моделима и узорцима
 • Закон о географским ознакама порекла
 • Закон о парничном поступку
 • Закон о извршном поступку
 • Закон о ванпарничном поступку

ПРАВНА КЊИЖЕВНОСТ

 • Увод у грађанско право, др Обрен Станковић, др Владимир В. Водинелић, Београд, 1996.
 • Стварно право, др Обрен Станковић, др Миодраг Орлић, Београд, 1996.

4. Трговинско (привредно) право

ПРАВНИ ИЗВОРИ

 • Закон о предузећима
 • Закон о јавним предузећима и обављање делатности од општег интереса (Републике Србије)
 • Закон о приватним предузетницима (Републике Србије)
 • Закон о задругама (Савезне Републике Југославије и Републике Србије)
 • Закон о банкама и другим финансијским организацијама
 • Закон о Народној банци Југославије
 • Закон о Привредној комори Југославије
 • Закон о привредним коморама (Републике Србије)
 • Закон о осигурању имовине и лица
 • Закон о приватизацији (Републике Србије)
 • Закон о страним улагањима
 • Закон о концесијама (Републике Србије)
 • Закон о слободним зонама
 • Закон о спољнотрговинском пословању
 • Уредба о ближим условима за отварање и рад представништва страних лица у Југославији
 • Уредба о заступању страних лица у Југославији
 • Закон о трговини
 • Закон о облигационим односима
 • Опште узансе за промет робом
 • Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају
 • Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају
 • Закон о поморској и унутрашњој пловидби
 • Закон о облигационим и основама својинскоправних односа у ваздушном саобраћају
 • Закон о меници
 • Закон о чеку
 • Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији
 • Закон о санацији, стечеју и ликвидацији банака
 • Закон о платном промету
 • Закон о берзама, берзанском пословању и берзанским посредницима
 • Закон о девизном пословању
 • Закон о хартијама од вредности
 • Закон о поступку за упис у судски регистар
 • Уредба о упису у судски регистар
 • Закон о парничном поступку
 • Закон о ванпарничном поступку
 • Закон о извршном поступку

5. Међународно приватно право

ПРАВНИ ИЗВОРИ

 • Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља
 • Закон о југословенском држављанству
 • Закон о кретању и боравку странаца
 • Закон о страним улагањима
 • Закон о концесијама (Републике Србије)
 • Закон о предузећима
 • Закон о основама својинскоправних односа
 • Закон о поморској и унутрашњој пловидби
 • Закон о облигационим и основама својинскоправних односа у ваздушном саобраћају
 • Закон о меници
 • Закон о парничном поступку
 • Париска конвенција за заштиту индустријске својине
 • Мадридски аранжман о међународној регистрацији фабричких и трговачких жигова
 • Хашка конвенција о одређивању меродавног права за друмске саобраћајне незгоде
 • Хашка конвенција о сукобу закона код форме тестаменталних располагања
 • Хашка конвенција о укидању захтева легализације
 • Њујоршка конвенција о признању и извршењу сраних арбитражних одлука
 • Конвенција Уједињених нација о међунараодној продаји робе (УНЦИТРАЛ)
 • Женевски једнообразовни закон о меницама
 • Једнообразовна правила и обичаји за документарне акредитиве Међународне трговачке коморе у Паризу.

6. Управно право

ПРАВНИ ИЗВОРИ

 • Устав Савезне Републике Југославије
 • Устав Републике Србије
 • Уредба о образовању савезних министарстава и других савезних органа и организација и служби Савезне владе
 • Закон о Влади Републике Србије
 • Закон о државној управи (Републике Србије)
 • Закон о о министарствима (Републике Србије)
 • Уредба о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у министарствима и посебним организацијама (Републике Србије)
 • Уредба о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта (Републике Србије)
 • Закон о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе
 • Закон о радним односима у државним органима (Републике Србије)
 • Закон о територијалној организацији Републике Србије
 • Закон о локалној самоуправи
 • Статут Аутономне покрајине Војводине
 • Закон о југословенском држављанству
 • Закон о држављанству Социјалистичке Републике Србије
 • Закон о општем управном поступку
 • Закон о управним споровима

7. Радно право

 • Закон о основама радног односа
 • Закон о раду
 • Закон о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе
 • Закон о радним односима у државним органима
 • Закон о запошљавању и остваривању права назапослених лица
 • Закон о штрајку
 • Закон о основама пензијског и инвалидског осигурања (СРЈ)
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању
 • Закон о здравственом осигурању
НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ