Evropske integracije

Ministarstvo pravde svojim svakodnevnim aktivnostima aktivno učestvuje u procesu približavanja Republike Srbije Evropskoj uniji, ispunjavanju obaveza iz Evropskog partnerstva, preporuka iz Godišnjeg izveštaja koji Evropska komisija objavljuje o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a nakon potpisivanja i ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, preduzima sve neophodne mere u cilju postepenog usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti pravosuđa.

U okviru usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU i uspostavljanja evropskih standarda u oblasti pravosuđa, Ministarstvo pravde preduzelo je brojne zakonodavne aktivnosti, te je u poslednje dve godine usvojeno više od trideset zakona, što istovremeno predstavlja preduslov za dalji proces evropskih integracija, ali je u velikoj meri doprinelo procesu vizne liberalizacije što je rezultiralo da građanima Srbije budu ukinute vize za putovanje u zemlje Šengenskog sporazuma.

Ministarstvo pravde aktivno je učestvovalo u procesu revizije dela Vladinog dokumenta Nacionalni program integracije Republike Srbije u Evropsku uniju (NPI) u oblasti pravosuđa. Kao jedna od redovnih aktivnosti je i ažuriranje elektronske baze zakona i podzakonskih akata koji su kao prioriteti predviđeni u NPI. Kao sastavni deo sprovođenja Nacionalnog programa integracija Republike Srbije u Evropsku uniju, Vlada Republike Srbije formirala je Koordinaciono telo za proces pristupanja Evropskoj uniji, Stručnu grupu Koordinacionog tela, kao i podgrupe za pripremu i pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Ministarstvo pravde rukovodi Podgrupom za pravosuđe i osnovna prava, ali je uključeno i u rad drugih podgrupa.

U cilju informisanja predstavnika Evropske komisije Ministarstvo pravde redovno sačinjava izveštaje o preduzetim aktivnostima o napretku koji je ostvaren u oblasti reforme pravosudnog sistema Republike Srbije i daljoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Nakon što je Republika Srbija podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji, Ministarstvo pravde je u okviru procesa pridruživanja, pristupilo izuzetno zahtevnom procesu koordinacije i pripreme odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije radi sticanja statusa kandidata, čije se upućivenje Republici Srbiji očekuje u prvoj polovini 2010. godine.

Ažurirani propisi EU - ACQUIS communautaire po oblastima (pravosuđe, borba protiv korupcije, org. kriminala itd)

Najbolja praksa pravosudne uprave, podrška projekta USAID

POSEBNI PROTOKOL o postupanju pravosudnih organa u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja

REGIONALNE INICIJATIVE

Međunarodna pravna pomoć PRIRUČNICI

SAVET za međunarodno privatno pravo

Haške konvencije - Primena u praksi

Otmica dece-građansko pravni aspekti Haška konvencija

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ