Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji


Opšti cilj programa:
Unapređenje dostupnosti pravde i obnavljanje poverenja javnosti u pravosuđe.

Trajanje programa: novembar 2010. – novembar 2013. godine
Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške
Organizacija za realizaciju: International Management Group (www.img-int.org)

Ključni partneri na programu:

 • Osnovni i viši sudovi;
 • Visoki savet sudstva;
 • Vrhovni kasacioni sud;
 • Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima (Savet za maloletničko pravosuđe);
 • Ministarstvo pravde Republike Srbije;
 • Pravosudna akademija;
 • Ministarstvo rada i socijalne politike;
 • Republički zavod za socijalnu zaštitu.


Opis programa:
Ovaj program predstavlja program institucionalne podrške i podrazumeva kako ulaganja u infrastrukturu sudova, tako i unapređenje rada sudske administracije. Shodno tome, program će sa jedne strane biti usmeren na pružanje tehničke pomoći, izgradnju i izradu dokumenata, a sa druge strane na pružanje odgovarajuće obuke, podršku i uspostavljanje odgovarajućih procedura.

Program se sastoji od 3 projektne komponente:

 1. Unapređenje rada sudova i dostupnosti pravde;
 2. Reforma sistema maloletničkog pravosuđa;
 3. Jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva.

Projektna komponenta 1 / Unapređenje rada sudova i dostupnosti pravde:

Sedam sudova (viših i osnovnih) iz regiona nadležnosti apelacionih sudova u Kragujevcu i Nišu odabrano je za izradu modela za bolji pristup sudovima i unapređen rad sudova.

Specifični ciljevi:

 • Unaprediti sliku o sudovima kako bi predstavljali pristupačnije i pouzdanije pravosudne institucije;
 • Unaprediti administrativne kapacitete u sudovima.


Projektna komponenta 2 / Reforma sistema maloletničkog pravosuđa:

Ovaj projekat će na nacionalnom nivou podržati napore Vlade Republike Srbije u reformi maloletničkog pravosuđa.

Specifični ciljevi:

 • Unaprediti sistem maloletničkog pravosuđa u primeni vaspitnih naloga i posebnih obaveza prema maloletnim učiniocima krivičnih dela;
 • Ojačati kapacitet Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, kao ključnog pokretača reforme sistema maloletničkog pravosuđa;
 • Poboljšati položaj maloletnika lišenih slobode;
 • Intenzivirati primenu posebnih odredaba Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica o zaštiti maloletnih lica kao oštećenih u krivičnom postupku (Zakon o maloletnicima).


Projektna komponenta 3 / Jačanje Visokog saveta sudstva:

Projekat ima za cilj pružanje podrške Visokom savetu sudstva u jačanju njegove uloge kao nezavisne i autonomne pravosudne institucije.

Specifični ciljevi:

 • Uspostaviti efikasan postupak pritužbi stranaka i predstaviti ga javnosti;
 • Uspostaviti efikasan disciplinski postupak i predstaviti ga javnosti;
 • Obezbediti visok nivo stručnosti u okviru Administrativne kancelarije;
 • Unaprediti informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i opštu infrastrukturu VSS;
 • Organizovati dobro opremljenu štampanu i digitalnu pravnu biblioteku.


Krajnji rezultat programa:
Program će olakšati i pojednostaviti pristup pravdi za sve, uz direktan uticaj na proces uspostavljanja transparentnijeg, otvorenijeg i efikasnijeg pravosudnog sistema.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ