Govor Snežane Malović, ministarke pravde na stručnom skupu «Kriterijumi vrednovanja rada javnih tužilaca» (Kontinental 18.11.2008.) - 19.11.2008. godine

19.11.2008.

Postovani javni tužioci, zamenici javnih tužilaca, predstavnici pravosuđa u regionu, dame i gospodo,

Čast mi je i zadovoljstvo da Vas pozdravim u ime Ministarstva pravde kao i u svoje lično ime i da podržim značajnu temu ovog okruglog stola pod nazivom: Kriterijumi vrednovanja rada javnih tužilaca.
Želim da ukažem na to da je Udruženje javnih tužilaca još jednom pravovremeno prepoznalo potrebe našeg društva i predstojeće reforme i preduzelo inicijativu u cilju sprovođenja novog paketa pravosudnih zakona koji se nalaze u skupštinskoj proceduri. 
Ubeđena sam da je uspostavljanje preciznih kriterijuma od velike važnosti za unapređenje rada nosilaca pravosudnih funkcija kao i ustanovljavanje disciplinske odgovornosti za nestručan i nesavesan rad. Na ovaj način će se postići da u pravosuđu Srbije rade stručne, osposobljene i dostojne sudije i javni tužioci, čime će se povećati efikasnost čitavog sistema.
Vrednovanje rada sudija i tužilaca i ustanovljavanje objektivnih kriterijuma i merila predstavlja jedan od najvažnijih izazova reforme pravosuđa. Kakvi će biti nosioci pravosudnih funkcija, zavisi upravo od kriterijuma vrednovanja njihovog rada kojima, rekla bih, na najneposredniji način stvaramo nove, bolje, moderne, efikasne tužioce koji se mogu uhvatiti u koštac sa opasnim društvenim pojavama.
Transparentan i objektivan izbor nosilaca pravosudnih funkcija je od velikog značaja, jer je dosadašnja praksa izbora imala dosta manjkavosti. Izbori nosilaca pravosudnih funkcija su često bili podložni političkim pritiscima i ličnim uticajima. 
Zato jasni kriterijumi i merila za izbor sudija i tužilaca i adekvatno praćenje i vrednovanje njihovog rada omogući će otklanjanje svih nedostataka sistema izbora. Jedna od značajnih novina koje su predložene u novom paketu pravosudnih zakona je upravo uvođenje merila i kriterijuma. Založiću se da taj tekst bude ocenjen od strane Venecijalnske komisije.  
Ustavna pozicija tužilaštva je od presudne važnosti za ostvarivanje ovlašćenja tužilaštva. Više puta su se čuli komentari stručne javnosti da Ustav Republike Srbije ne pruža nužne garancije samostalnosti tužilaštva. Iz tog razloga, Udruženje tužilaca i predstavnici republičkog i ostalih javnih tužilaštava u zemlji intenzivno su učestvovali u izradi nacrta zakona u saradnji sa Ministarstvom pravde i kroz brojne javne rasprave došlo se do predloženih rešenja koja se u velikoj meri mogu smatrati kompromisnim.
Ustavom Republike Srbije uvedena je stalnost tužilačke funkcije koja se odnosi samo na zamenike javnih tužilaca koji se posle prvog probnog perioda od tri godine biraju na stalnu funkciju, dok je mandat javnih tužilaca ograničen na period od šest godina. Na ovaj način uspostavlja se stalnost tužilačke funkcije, osim za rukovodeće funkcije u okviru javnog tužilaštva to jest javne tužioce.
Ustav Republike Srbije u članu 64. propisuje položaj, sastav i izbor Državnog veća tužilaca, novoustanovljenog organa u našem pravom sistemu. Samostalnost Državnog veća tužilaca ogleda se  u samostalnom raspolaganju sredstvima za rad u skladu sa zakonom, kao i sastavom i načinom izbora izbornih članova Državnog veća tužilaca.
Državno veće tužilaca, po novom predlogu, učestvuje u izboru javnih tužilaca, ocenjuje da li oni mogu da napreduju i vodi disciplinski postupak kao i postupak u kome se utvrđuju razlozi za prestanak njihovih funkcija.    
Disciplinska odgovornost javnog tužioca u važećem zakonu samo je naznačena – kroz mere upozorenja ili uklanjanja iz javnog tužilaštva zbog nesavesnog ili nestručnog vršenja dužnosti, ako ono nije takvo da iziskuje razrešenje.
Donošenjem novog Zakona o javnom tužilaštvu, koji propisuje disciplinske prekršaje i potpunije uređuje disciplinsku odgovornost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ujednačava se njihov položaj u postupku utvrđivanja razloga za razrešenje zbog nesavesnog vršenja tužilačke funkcije, koje se određuje kao disciplinski prekršaj. Takođe, novinu predstavlja i vrednovanje rada nosilaca javnotužilačke funkcije, koje predstavlja osnov za napredovanje, razrešenje i pohađanje obaveznih oblika obuke. Važno je da vrednovanje rada javnih tužilaca predstavlja i Vašu želju da preuzmete odgovornost za svoj rad, jer je to od posebne važnosti za sve građane Srbije.

Zbog toga smatram da je ovaj danas organizovani okrugli sto izuzetno značajan, jer će biti prilika da se sa stručnjacima  iz regiona još jednom razmene mišljenja i prodiskutuju o idejama kako bi se došlo do najboljih rešenja i adekvatnog predloga kriterijuma i pripremio radni materijal koji će Državnom veću tužilaca biti od velike koristi, jer će mu usvajanje istih predstavljati prvi zadatak nakon osnivanja. Pohvalno je da udruženje javnih tužilaca još jednom preduzima inicijativu u pravom trenutku i da u toku usvajanja novih zakona već priprema valjane mehanizme za njihovo sprovođenje.
Ministarstvo pravde je odlučno da sprovede reformu pravosudnog sistema, u skladu sa najboljim svetskim i evropskim  standardima,a u okvirima pravne tradicije i raspoloživih resursa. Novi zakoni, omogućiće i uspešnu borbu protiv svih oblika kriminala, a posebno da se Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i pranja novca uspešno sprovede.
Još je Ivo Andrić u Prokletoj avliji rekao da od kako je sveta i veka kriminal je oduvek bio negativna pojava za koju je svako društvo pružalo odgovarajuće načine reagovanja.
Nesumnjivo jedna od najefikasnijih institucija koja je stvorena tokom te borbe je institucija javnog tužilaštva.
Nastanak ove institucije je posledica društvene svesti da krivično delo predstavlja povredu ne samo pojedinačnog već, pre svega, opšteg interesa pa je normalno da se u zaštiti opšteg interesa stara državna institucija oličena u javnom tužilaštvu.

Ovi predlozi zakona u skladu su sa evropskim i međunarodnim standardima, kao i zahtevima iz Evropskog partnerstva, i njegovim usvajanjem približićemo se još jedan korak bliže ka našem evropskom cilju.
Zadovoljni smo što u Udruženju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca imamo pravog partnera na ovom kompleksnom i teškom putu i poželela bih Vam puno uspeha u radu, kako na današnjem okruglom stolu tako i u daljim zajedničkim projektima na reformi pravosuđa.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ