POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POLAGANjE JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA - septembar 2012.

29.08.2012.

Na osnovu odredbi člana 176. stav 2. Zakona o javnom beležništvu («Službeni glasnik RS», broj 31/2011) i člana 2. stav 2. Pravilnika o javnobeležničkom ispitu («Službeni glasnik RS», broj 71/2011, 81/2011, 3/2012 i 78/2012), Ministarstvo pravde i državne uprave objavljuje

 POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POLAGANjE JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA

I

Polaganje javnobeležničkog ispita održaće se u skladu sa odredbama Zakona o javnom beležništvu ( «Službeni glasnik RS», broj 31/2011) i Pravilnika o javnobeležničkom ispitu («Službeni glasnik RS, broj 71/2011, 81/2011, 3/2012 i 78/2012;  u daljem tekstu: Pravilnik).

II

Na osnovu odredaba člana 143. Zakona o javnom beležništvu , javnobeležnički ispit može da polaže lice koje je završilo pravni fakultet ( diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine) i koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima.

III

Pozivaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da podnesu prijavu za polaganje javnobeležničkog ispita Ministarstvu pravde i državne uprave.

IV

Ispitne oblasti i pravni izvori i drugi izvori za polaganje javnobeležničkog ispita su sadržani u Programu za polaganje javnobeležničkog ispita koji čini sastavni deo Pravilnika.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

V

Pismeni deo ispita održaće se dana 29. septembra sa početkom u 10,00 časova u hali broj 3 Beogradskog sajma.

O datumu, vremenu i mestu održavanja usmenog dela ispita obaveštavaju se svi kandidati koji su položili pismeni deo ispita.

VI

Prijava za polaganje ispita se podnosi na obrascu koji je odštampan uz ovaj oglas i koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva pravde i državne uprave www.mpravde.gov.rs.

VII

Kandidat za polaganje ispita uz prijavu podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:

  1. diplomu o završenom pravnom fakultetu u Republici Srbiji ( diplomske akademske studije -master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine), ili nostrifikovanu diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije (diploma pravnog fakulteta stečena na teritoriji SFRJ do 27. aprila 1992. godine proizvodi isto pravno dejstvo kao javna isprava izdata na teritoriji Republike Srbije)   
  2. potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima, sa tačnim opisom poslova pravnih poslova koje je kandidat obavljao,
  3. overenu fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte

VIII

Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita iznosi 50.000,00 dinara.

Za kandidate koji su polagali pismeni ili usmeni deo javnobeležničkog ispita održanog u maju i junu 2012. godine, a nisu položili ispit, naknada za polaganje javnobeležničkog ispita iznosi 25.000,00 dinara.

Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita se uplaćuje na tekući račun 840-1562845-88, model 97, poziv na broj 66 10300AU00360742 321, svrha uplate: Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita, primalac: Ministarstvo pravde i državne uprave, Nemanjina 22-26, Beograd.

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama u za podnošenje prijave plaća se taksa u iznosu od 250,00 dinara, a u iznosu od 430,00 dinara za odluku po prijavi za ispit. Ukupan iznos takse od 680,00 dinara se uplaćuje na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Uz prijavu i priložene dokaze kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati naknade za polaganje javnobeležničkog ispita i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

IX

Prijava za polaganje javnobeležničkog ispita sa dokazima dostavlja se zaključno sa 07. septembrom 2012. godine na adresu: Ministarstvo pravde i državne uprave Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom «Prijava za javnobeležnički ispit».

Osoba zadužena za kontakt povodom oglasa je Nenad Jovanović, telefon broj 011/3622-342.

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje javnobeležničkog ispita sa obrascem prijave
Preuzmite dokument (.doc)

Prijava za polaganje javnobeležničkog ispita
Preuzmite dokument (.doc)

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ