Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Tарифе републичких административних такси

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ ИЗ ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ


("Службени гласник РС", број 5/2009), а у складу са
Законом о републичким административним таксама
("Службени гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005- др. закон, 42/2006, 47/2007 и 54/2008)
1. Сваки ЗАХТЕВ, МОЛБА, ПРЕДЛОГ, ПРИЈАВА или други ПОДНЕСАК поднет Министарству правде Републике Србије подлеже такси, у износу од 200,00 динара (тарифни број 1., а то су следећи послови из делокруга Министарства: притужбе или представке грађана и правних лица на рад правосудних органа и органа за прекршаје, молбе за извод из Регистра сталних судских тумача и сталних вештака (за свако лице по на особ), као и пријаве за полагање правосудног испита;

Напомена: Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак,
којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.


2. Сваки ЗАХТЕВ за давање мишљења Министарства правде о примени републичких прописа подлеже такси, у износу од 1.000,00 динара (тарифни број 2. – нормативни послови);

Напомена: Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак,
којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.


3. Свако УВЕРЕЊЕ о важењу прописа, које се издаје ради употребе у иностранству, подлеже такси, у износу од 1.050,00 динара (тарифни број 12. – послови међународне правне помоћи);


4. Свака ОВЕРА ПРЕПИСА по полутабаку оригинала, подлеже такси, у износу од 260,00 динара (тарифни број 13. став 1. – послови међународне правне помоћи);


5. Сваки ПРЕПИС АКТА који Министарство правде врши на страном језику, по полутабаку оригинала, подлеже такси, у износу од 260,00 динара (тарифни број 13. став 2. – послови међународне правне помоћи);

Напомена: Под преписом, из тарифнох броја 13., подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће машине.
Полутабаком се сматра лист хартије од две стране формата А4 или мањег.

Ако је препис, чија се овера врши, писан на страном језику плаћа се такса увећана за 100%, из тарифног броја 13. став 2., и износи 520,00 динара.

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, у року од шест месеци од издавања оригинала, таксу из тарифног броја 13. став 1., за оверу преписа, извода, односно уверења из матичних књига, плаћају умањену за 70%, и износи 78,00 динара.


6. Свака ОВЕРА ПОТПИСА (од сваког полутабака оригинала), подлеже такси, у износу од 260,00 динара (тарифни број 14. став 1. – послови међународне правне помоћи);


7. Свака ОВЕРА АУТЕНТИЧНОСТИ РУКОПИСА (од сваког полутабака оригинала), подлеже такси, у износу од 150,00 динара (тарифни број 14. став 2. – послови међународне правне помоћи);

Напомена: Ако је рукопис, чија се овера врши, писан на страном језику плаћа се такса увећана за 100%, из тарифног броја 14. став 2., и износи 300,00 динара.


8. Свака ОВЕРА ПРЕВОДА подлеже следећој такси:
(послови међународне правне помоћи)

ако текст оригинала не садржи више од 100 речи, плаћа се такса, из тарифног броја 16. став 1. тачка 1., у износу од 260,00 динара,

ако текст оригинала садржи више од 100 речи, плаћа се такса, из тарифног броја 16. став 1. тачка 2., поред тачке 1. овог става тарифног броја 16., за сваки цео или започет полутањбак по 350,00 динара;


9. Свака ОВЕРА ПУНОМОЋЈА подлеже такси, у износу од 170,00 динара (тарифни број 17. – послови међународне правне помоћи) и


10. Свака ОПОМЕНА којом се обвезник позива да плати таксу, подлеже такси, у износу од 170,00 динара (тарифни број 18.).

11. Свака ПРИЈАВА за упис у Регистар сталних вештака, односно
тумача,
подлеже такси, у износу од 520,00 динара (тарифни број
25. став 1.);


12. Свако РЕШЕЊЕ по захтеву за упис у Регистар сталних вештака,
односно тумача
, подлеже такси, у износу од 520,00 динара
(тарифни број 25. став 2.);


13. Свако РЕШЕЊЕ по захтеву за упис промена у Регистар сталних
вештака, односно тумача
, подлеже такси, у износу од 500,00
динара
(тарифни број 19. став 1. тачка 2.);


14. Свако РЕШЕЊЕ по захтеву за брисање из Регистра сталних
вештака, односно тумача
, подлеже такси, у износу од 1.000,00
динара
(тарифни број 19. став 1. тачка 3.) и


15. Свако УВЕРЕЊЕ о подацима уписаним у Регистар сталних
вештака, односно тумача
, подлеже такси, у износу од 500,00
динара
(тарифни број 19. став 2.).

УПЛАТЕ Министарству правде Републике Србије врше се на  жиро рачун број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ