Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу

Сектор за нормативне послове и међународну сарадњу обавља нормативне, студијско-аналитичке и управне послове који се односе на израду и праћење примене закона из делокруга Министарства; развој и унапређење правног система у областима из делокруга Министарства; правно-техничку редакцију прописа које припрема Министарство; израду мишљења поводом примене прописа из делокруга Министарства; израду мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи државне управе; давање мишљења на законе и друге опште акте које предлажу народни посланици и други овлашћени предлагачи и обављање нормативне послове који нису стављени у делокруг других унутрашњих јединица Министарства; праћење стања и примену прописа из делокруга Сектора и у складу с тим указује на потребу и правце нормативног уређења; послове који се односе на међународну сарадњу, праћење рада међународних организација и асоцијација у остваривању питања која се тичу надлежности Министарства; послове међународне сарадње; послове који се односе на захтеве домаћих и страних судова, других државних органа и грађана за пружање међународне правне помоћи; послове надзора над обављањем послова правне помоћи; даје предлоге органу надлежном за базу прописа; обавља и друге послове из делокруга Сектора.

1) Одсек за нормативне послове и међународну сарадњу обавља послове који се односе на израду закона и других подзаконских аката из делокруга Министарства; развој и унапређење правног система из делокруга Министарства; правно-техничку редакцију прописа које припрема Министарство; израду мишљења о примени прописа из делокруга Министарства; израду мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају друга министарства, други државни органи и посебне организације; предлоге мишљења на законе и друге опште акте које предлажу народни посланици и други овлашћени предлагачи; припрему одговора на посланичка питања; припрему предлога одговора Уставном суду поводом иницијативе за оцену уставности; нормативне послове који нису стављени у делокруг других организационих јединица Министарства; послове који се односе на праћење прописа и усклађивање са прописима УН, ОЕБС-а, односно Савета Европе; послове праћења остваривања међународних обавеза из делокруга Министарства; израду извештаја у вези са обавезама које проистичу из релевантних међународних инструмената из делокруга Министарства, приступање мултилатералним уговорима који су у надлежности Министарства, као и давање предлога с циљем даљег испуњавања међународних обавеза; обавља и друге послове из делокруга Одсека.

2) Одсек за међународну правну помоћ у кривичним стварима обавља послове који се односе на поступање по замолницама домаћих и страних судова и других надлежних домаћих и страних државних органа; уступање и преузимање кривичног гоњења окривљених лица; расписивање међународних потерница и екстрадицију окривљених и осуђених лица; извршење страних кривичних пресуда – трансфер осуђених лица; праћење послова европских интеграција у области међународне правне помоћи; међународне колизионе норме у овој области; примену законског и уговорног реципроцитета; признање и извршење страних судских и арбитражних одлука; поступање у предметима међународне отмице деце; давање мишљења правосудним и другим органима у вези са важењем и применом међународних уговора, као и појединих института међународне правне помоћи, обавештења о прописима; сачињавање информација и извештаја из области међународне правне помоћи; припрему и закључивање међународних уговора из међународне правне помоћи; сарадњу са УНМИК; оверу исправа за употребу у иностранству; обавља и друге послове из делокруга Одсека.

3) Одсек за међународну правну помоћ у грађанским стварима обавља послове који се односе на сарадњу са надлежним иностраним правосудним и другим органима, сарадњу са домаћим правосудним и другим органима у грађанским стварима; нормативне, информационе, студијско аналитичке и управне послове који се односе на израду и примену унутрашњих прописа из области међународне правне помоћи у грађанским стварима; поступање по замолницама домаћих и страних судова и других надлежних домаћих и страних органа; међународне колизионе норме у овој облaсти; примену и давање мишљења о законском и уговорном реципроцитету (узајамности); признање и извршење страних судских и арбитражних одлука у грађанским стварима; поступање у предметима грађанским предметима међународне отмице детета; обавештења о прописима у грађанским стварима; давање мишљења правосудним и другим органима у вези са важењем и применом међународних уговора као и појединих института међународне правне помоћи у грађанским стварима; сачињавање информација и извештаје из области међународне правне помоћи у грађанским стварима; вршење дела послова у вези са припремом и закључивањем међународних уговора из међународне правне помоћи у грађанским стварима; обављање дела послова у вези са израдом међународних билатералних уговора као и приступањем међународним мултилатералним конвенцијама и њиховом применом, из области грађанског права; израду домаћих прописа из наведене области; обавља и друге послове из делокруга Одсека.

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ