Српски ћирилица Srpski latinica English

 

Управа за извршење кривичних санкција

www.uiks.mpravde.gov.rs

Управа за извршење кривичних санкција:

 • организује, спроводи и надзире извршење казне затвора, малолетничког затвора, мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи и обавезног лечења алкохоличара и наркомана, као и васпитне мере упућивања у васпитно-поправни дом
 • обавља послове који се односе на припрему предлога за помиловање, амнестију и условни отпуст
 • прати стање и примену прописа у области извршења заводских санкција и у складу са тим указује на потребу и правце нормативног уређења
 • сарађује у припреми прописа и обавља друге послове који се односе на област извршења заводских санкција.

Одсек за надзор

Одсек за надзор:

 • обавља послове над применом прописа и законитим радом завода
 • контролише остварење права и здравствену заштиту осуђених лица и малолетника
 • примену средстава принуде и дисциплинских казни и мера осуђеним и малолетним лицима
 • проверава реализацију програма и планова рада завода
 • врши надзор у области остварења процеса преваспитања осуђених лица
 • учествује у програмирању и планирању васпитних мера
 • прати рад службе преваспитања
 • врши надзор над организацијом службе за обезбеђење
 • доноси програм рада службе
 • контролише рад служби у заводима, остваривање преваспитања, спровођење обуке и упошљавања осуђених лица и обавља друге послове које одреди директор Управе.


Одељење за остваривање права лица лишених слободе, кадровске, материјално-финансијске и привредне делатности

 Одељење за остваривање права лица лишених слободе, кадровске, материјално-финансијске и привредне делатности:

 • припрема акте о распоређивању осуђених лица у заводе
 • прати класификацију и рекласификацију осуђених лица
 • обавља послове у вези помиловања, амнестије
 • решава по молбама осуђених, кажњених и притворених лица и по предлогу управника у вези прекида казне, премештаја, измена распопредног акта о упућивању на издржавање казне
 • решава представке осуђених
 • прати примену прописа који се односе на положај, статус и третман осуђених лица
 • прати и унапређује организацију рада завода
 • обавља студијско-аналитичке послове на нивоу Управе
 • даје тумачења и учествује у изради прописа
 • обавља послове који се односе на радно-правни статус постављених лица и начелника служби у заводима
 • припрема предлоге решења о престанку радног односа због одласка у пензију по потреби службе и привременом упућивању запослених у друге заводе
 • обавља стручне послове у оквиру другостепеног одлучивања о дисциплинској одговорности запослених у заводима
 • припрема и прати реализацију програма стручног оспособљавања запослених у Управи
 • сарађује са Републичким јавним правобранилаштвом поводом спорова проистеклих из радних односа запослених и постављених лица у заводима
 • прати и усмерава рад привредних јединица, сачињава јединствен програм Управе за упошљавање и обуку осуђених и малолетних лица
 • у сарадњи са заводима одређује производне програме
 • учествује у планирању буџета за Министарство у делу који се односи на Управу
 • утврђује динамику преноса средстава заводима
 • води евиденцију о имовини Управе
 • прати и унапређује послове који се односе на надзор материјално-финансијског пословања у установама за извршење заводских санкција
 • организује и спроводи јавне набавке за те установе
 • врши контролу пословања привредних јединица
 • учествује у планирању и опремању установа
 • прати програм рада службе за обуку и упошљавање осуђених лица
 • прати и контролише инвестиције и одржавање објеката и зграда; прати потребе одржавања, адаптације, реконструкције, техничког опремања, расписивања јавних тендера; закључивање уговора и њихова реализација
 • упошљавање осуђених и малолетних лица и друге послове које одреди директор Управе.

Закон о извршењу кривичних санкција
Преузми документ ( .doc )

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
 • ТОК ПРЕДМЕТА
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ